Yayın tarihi:: Sal, Ara 29th, 2009
Sorular | Gönderen: Zafer COŞKUN

Hücre ve Organeller

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ : HÜCRE

1. Hücre:
2. Robert Hooke ……………………………………………………………… inceleyerek hücreyi keşfetmiştir.
3. Hücre teorisinde öne sürülen fikirler:

4. Hücresel organizasyon basamakları:

5. Gözle görülebilen hücreler:
6. İnsanda hiç bölünmeyen hücreler:
7. İnsanda sürekli bölünen hücreler:


8. Aşağıdaki şekillere sahip hücrelere örnekler veriniz.
Oval: İğ:
Yıldız: Silindirik:
Çokgen: Şekilsiz:
9. Hücrenin kısımları:
10. Hücre zarının görevleri:

11. Hücre zarının özellikleri:
12. Hücre zarının yapısında bulunan bileşikler çoktan aza doğru:
13. Akıcı- mozaik zar modeli hakkında bilgi veriniz.

14. Glikolipit, lipoprotein ve glikoproteinler nasıl oluşurlar?

15. Glikoproteinin görevi:

16. ………………………………. ve …………………………….. hücre zarının özgüllüğünü sağlar.
17. Hücre zarının esas yapısını ………………………………………. oluşturur.
18. Glikoproteinler ………………………………… özelliği verir ve ……………………………. görevi yapar.
19. Por:
20. Hücre zarından kolay ve zor geçen moleküller:

21. Su hücre zarından ……….…………………………………. geçer.
22. Hücre zarı üzerindeki , hücre tipine göre değişen yapılar nelerdir?
23. Hücre zarı bozulunca hangi sonuçlar ortaya çıkar.

24. Glikokaliks:
25. Doku sıvısı:
26. Hücrenin serbest yüzeyinde görülen farklılaşmalar:
27. Hücre zarında kolesterolün görevi:
28. Hücre çeperi(hücre duvarı):

29. Hücre çeperi bulunduran canlılar:
30. Hücre çeperi bulunduran canlıların bazı hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.Bu hücreler:

31. Bitki hücrelerinde hücre çeperi ………………………………. moleküllerinden oluşur.
32. Mantarlarda hücre çeperi yapısına ………………………………………………. polisakkariti katılır.
33. Hücre yaşlandıkça hücre çeperi ……………..………….. , çeper içinde zamanla…………………………………………………… ……………………………………………………………………..……………………………………………..……. birikebilir.
34. Hücre çeperi ve hücre zarı arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

35. Pelikula nedir, hangi canlılarda bulunur?
36. Her hücre …………………………………..………………..…, …………………………………….…………………………………., …………………………………………………………………….., …………………………………………………………… gibi faaliyetleri düzenli olarak yürütür.
37. Canlılarda hücrelerin şekil ve büyüklükleri ………………………………………………………………. , ………………………………………………………….. , ……………………………………………………………. göre değişir.
38. Prokaryot ve ökaryot hücreyi açıklayarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız.

39. Sitoplazma yapısında bulunan organik ve inorganik maddeler:

40. Organel:
41. Hücredeki organeller:

42. Alyuvar hücrelerinin özellikleri:

43. Lizozom yapısı:
44. Lizozom organelinin görevi:
45. Lizozom organeli en çok hangi hücrelerde bulunur?

46. Lizozomu hücredeki hangi yapılar oluşturabilir?
47. Sindirim:
48. Sindirim çeşitlerini yazarak , açıklayınız.

49. Hücre dışı sindirim yapan canlılar:
50. Hücre içi sindirim yapan canlılar:
51. Bir mantar hücresinde hücre dışı sindirim enziminin oluşması ve dışarı salınması sırasında görev alan organeller:

52. Lizozom organelinin faaliyeti ile hangi önemli olaylar gerçekleştirilir?

53. Otoliz:
54. Lizozomun bozulmasının sonuçları nelerdir?

55. Yaşlandıkça ciltte oluşan kahverengi lekelerin sebebi nedir?
56. Endoplazmik retikulumun görevi:
57. Endoplazmik retikulum çeşitleri ve bunların görevleri:

58. Hücre bölünürken endoplazmik retikulumda değişiklik olur mu?
59. Hücre yaşı ilerledikçe ER ‘deki değişikliler ve bunların etkileri nelerdir?

60. …………………………… yapan hücrelerde ER çok bulunur.

61. ER , hücrede …………………………………………………………………. tepkimeler için ayrı ayrı odacıklar oluşturur.
62. ER ‘si olmayan hücreler:
63. Golgi aygıtının yapısı:
64. Golgi aygıtı en çok hangi hücrelerde bulunur?
65. Golgisi olmayan hücreler:
66. Golgi aygıtının görevleri:

67. Golgi aygıtını hangi yapı oluşturur?
68. Kanserleşmenin sebebi:
69. Golgi bozulmasının sonuçları nelerdir?

70. Ribozom hangi hücrelerde bulunur?
71. Hücrede nerelerde ribozom bulunur?
72. Ribozomun görevi:
73. Ribozomun yapısı:
74. Ribozom en çok hangi hücrelerde bulunur?
75. ……………………………………………. ribozom bulunmaz.
76. Hücrede ribozom miktarının azalması ne gibi sonuçlar doğurur?

77. Mitokondri en çok hangi hücrelerde bulunur? Hücredeki mitokondri sayısı neye bağlıdır?

78. Mitokondrisi olmayan canlılar:
79. Mitokondri şekli çizerek kısımlarını gösteriniz.

80. Mitokondrinin neden kendine has DNA , RNA ve ribozomları vardır?
81. Mitokondrinin görevi:
82. Solunum:
83. Mitokondri en çok hangi organda rastlanır?A) Dalak B) Kalp C) Karaciger D) Böbrek E) Mide
84. Hangisine mitokondride rastlanmaz?A) Gliserol B) Yağ asiti C) Maltoz D) Aminoasit E) Fruktoz
85. Sentriyol:
86. Sentrozom hangi hücrelerde bulunur?
87. Sentrozomun görevi:
88. Sentrozomun yapısı:
89. Sentrozomu olmayan hücreler:

90. Hayvanlarda sperm kamçıları ………………………………… organeli tarafından oluşturulur.
91. Plastitler …………………………….. hücrelerinde bulunur.
92. Bulundurdukları pigment çeşidine göre plastit çeşitleri:
93. Kloroplastın yapısını çizerek kısımlarını gösteriniz.

94. Kloroplastın neden kendine has DNA , RNA ve ribozomları vardır?
95. Kloroplastın görevi:
96. Kloroplast bitkinin nerelerinde bulunur?
97. Işıksız ortamdan bitkiler nasıl etkilenirler?
98. Fotosentezin denklemini çizerek, fotosentez için gerekli maddeleri yazınız.

99. Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri ve farklılıkları nelerdir?

100. Kromoplastlar nasıl oluşur?
101. Kromoplastın görevleri:
102. Kromoplast bitkinin nerelerinde bulunur?
103. Lökoplastın görevleri:
104. Lökoplast bitkinin nerelerinde bulunur?
105. Lökoplastlar ışık alınca …………………………………. dönüşür.
106. Kofulun(vakuol) görevi:
107. Koful çeşitleri ve bunları bulunduran canlılar nelerdir?

108. Koful bitki ve hayvanlarda nasıl farklılık gösterir?

109. Kofulu hücredeki hangi yapılar oluşturur?
110. Zarsız organeller:
111. Tek zarlı organeller:
112. Çift zarlı organeller:
113. Anabolizma yapan organeller:
114. Katabolizma yapan organeller:
115. Bölünerek çoğalabilen organeller:
116. Su üreten organeller:
117. Su tüketen organeller:
118. Miktarı hücrenin fonksiyonuna göre değişmeyen organeller:
119. Sadece hayvan hücrelerinde bulunan organeller:
120. Sadece bitki hücrelerinde bulunan organeller:
121. Ortak olarak bulunan organeller:
122. ETS bulunduran organeller:
123. DNA taşıyan organeller:
124. Enerji üreten organeller:
125. Enerji tüketen organeller:
126. Hücrede su oranı hücre yaşlandıkça…………………………………………………………
127. Bitki ve hayvanlar hücresi arasındaki farklar:

128. Bitki ve hayvanların her ikisi de …………… maddeleri …………. maddelere ve ………………… maddeleri ……………….. maddelere çevirebilirken , sadece bitkiler ………………….. maddeleri …………………. maddelere çevirebilirler.
129. Çekirdeğin görevleri:
130. Çekirdeksiz canlılar:
131. Birden fazla çekirdek taşıyan hücreler var mıdır?
132. Çekirdeğin hücredeki önemi ve görevini açıklayan amip deneyini anlatınız.

133. Çekirdeğin kalıtım bilgisini taşıdığını gösteren alg (su yosunu) deneyini şekil çizerek anlatınız.

134. Çekirdeğin kısımları:
135. Çekirdek zarının özellikleri ve görevleri:

136. Çekirdek zarı hücre bölünmesi sırasında ne gibi değişikliklere uğrar?
137. Çekirdek plazmasının özellikleri:
138. Çekirdekçiğin görevi:
139. Çekirdekçik hücre bölünmesi sırasında ne gibi değişikliklere uğrar?
140. Kromatin ağı:
141. Kromozom:
142. Gen:
143. DNA:
144. Kromatit:
145. Bir kromozom şekli çizerek kısımlarını gösteriniz.

146. Telomer, telomeraz:

147. Farklı canlılardaki kromozom sayıları farklı mıdır? Kromozom sayıları aynı olan canlılar var mıdır?

148. Bir canlının bütün hücrelerindeki kromozom sayıları aynı mıdır?
149. Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bağlantı var mıdır?
150. %%%Homolog kromozom%%%:
151. Somatik hücre(vücut hücresi):
152. Eşey hücresi(üreme hücresi=gamet):
153. Otozom:
154. Gonozom:
155. İnsanda vücut ve eşey hücrelerinde ,otozomal ve gonozomal kromozomları gösteriniz.

156. İnsanda dişi ve erkeklerde kromozom formülü nasıl belirtilir?
157. Lokus:
158. Alel gen:
159. Baskın gen:
160. Çekinik gen:
161. Haploit hücre:
162. Diploit hücre:

Yazar hakkında: