Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 105 names in this directory beginning with the letter T.
tabiatı koruma alanları
Bilimsel çalışmalar ve eğitim açısından önem taşıyan, nadir, tehlike altındaveya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemleri ve türleri içeren alanlar.
Submitted by:

Takım
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan, familya ve sınıf arasında bulunan, yakın benzerlik gösteren organizmaların meydana getirdiği taksonomik birlik. Ordo.
Submitted by:

Taksis
Taxis-bireyler arası düzenleme Göçüm hareketleri. Bir uyartıya tepki niteliğinde ve uyartının yönüne bağlı uyum hareketi. Hayvanlarda, bazı ilkel bitkilerde ve kara yosunları ya da eğreltilerin erkek eşey hücrelerinde görülür. Tek hücrelilerin yer değiştirme hareketi.
Submitted by:

Takson
Canlıların sınıflandırılmasında, âlemden alt türe kadar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş tüm birimlerin ortak adı.
Submitted by:

Taksonomi
Taxis-bireyler arası düzenleme+Nomos Sistematik. Organizmaları adlandırma, tanımlama ve sınıflandırma bilimi. Canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.
Submitted by:

Talamus
Thalamos-iç oda, bölme Diansefalonun yan duvarları. Beyne giden duyusal impulsların mesajını alan merkez. Aynı zamanda beyinle karmaşık yollarla ilişki kurar.
Submitted by:

Tallofitler
Thallos-yeşil sürgün+Phyton-bitki Embriyo ve iletim demetlerinden yoksun ilkel bitkiler.
Submitted by:

Tallus
Thallos-yeşil sürgün Kök, gövde ve yaprakları farklılaşmamış basit ilkel yapı.
Submitted by:

Tampon
Bir çözelti içinde hidrojen iyonu yoğunluğunun pH değişmesini azaltan madde.
Submitted by:

tansiyon
Kanın atardamar çeperine yaptığı basınç.

taşıyıcı RNA
Sitoplazmadaki serbest amino asitleri ribozoma taşıyan RNA çeşidi.""
Submitted by: ""

Taşlık
Gigare-kümes hayvanlarının pişmiş barsakl Sindirim kanalının mekanik sindirim için özelleşmiş bir kısmı.
Submitted by:

Tayga
Taiga Özellikle Kanada, Kuzey Avrupa ve Sibirya'da bulunan kuzey konifer ormanları biomu.
Submitted by:

tein
Çayda bulunan uyarıcı bir madde.

Tek çenekli bitki
Embriyolarında bir çenek yaprağı bulunduran bitki.""
Submitted by: ""

Teknoloji
İnsanoğlunun ihtiyaçlarına uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir.
Submitted by:

Tektorial Zar
Tektum-çatı+Membran-zar Kulağın kohleasında bulunan korti organının çatı zarı.
Submitted by:

Telofaz
Telos-son+Phasis-evre Mitoz bölünmenin dört evresinden sonuncusudur. Bu evrede iki yavru çekirdek belirir ve genellikle sitoplazma bölünür.
Submitted by:

Telomeraz
DNA replikasyonu sırasında kromozomlardan kaybedilen telomerik dizilerin eklenmesini katalizleyen bir enzim.
Submitted by:

Telomerler
Ökaryotik kromozomların uçlarındaki tekrarlanmış DNA sekansları.
Submitted by:

Templat
Templum-küçük tomurcuk Bir duplikatın oluşmasına yol gösteren kalıp ya da örnek.
Submitted by:

tendon
Kasların kemiklere bağlanmasını sağlayan bağ dokudan oluşmuş yapı.

tentakül
Bazı omurgasız hayvanlarda bulunan
Submitted by: dokunmaya ve tutmaya yarayan hareketli uzantı." "

Teori
Theoria-uygulamaya karşıt fikir yürü Kuram. Büyük ölçüde gözlem ve denemelerle desteklenen formülleşmiş hipotez.""
Submitted by: ""

Terapsitler
Permiyen devrinde yaşamış olan ve memelilerin ataları olarak kabul edilen bir grup memeli benzeri sürüngen.
Submitted by:

Terminatör gen
RNA polimerazın transkripsiyonu durdurmasına neden olan DNA dizisi.
Submitted by:

Termodinamiğin Birinci Yasası
Therme-ısı+Dynamis-güç Enerjinin ne yeniden yaratılacağı ne de yok olacağı, ancak bir formdan ötekine dönüşebilece ğineilişkin fizik yasası.
Submitted by:

Termofil
Yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen mikroorganizmalara verilen genel ad termofil = ısıyı seven.
Submitted by:

termogenin
Mitokondri iç zarında bulunan ve ATP sentaza benzer bir şekilde protonların matrikse geri geçişini sağlayarak ısı açığa çıkmasına neden olan bir protein.

termoreseptör
Sıcaklığa duyarlı alıcı." "

Territorialite
Territorium-yeryüzü Bir hayvanın özellikle bir erkeğin bir kara parçasına sahiplenmesi ve bu alanı aynı türün aynı eşeydeki bireylerine karşı savunmasına ilişkin bir davranış örneği.""
Submitted by: ""

territoryum
Canlıların beslenmek, eşleşmek ve yavrularını büyütmek amacıyla kendilerince işaretledikleri yaşam alanları.

Test çaprazı
Başat fenotipe sahip bir birey ile homozigot çekinik bir birey arasında yapılan çaprazlama.""
Submitted by: ""

Testis
Spermatozoonları üreten erkek gonadı. İnsanda ve öteki bazı memeliler de testisler skrotal kese içinde bulunurlar. Er bezi
Submitted by:

Tetani
Tetanos-gerilmiş Diz ve dirsek eklemlerinin ani burkulması. Kas seğirmeleri, krampları ve sarsılmalarıyla beliren ve paratiroid salgısının azlığından ileri gelen bir çeşit hormonal tetanoz.
Submitted by:

Tetanoz
Tetanos-gerilmiş Bir kasın
Submitted by: ardı ardına hızlı sinir impulslarından ileri gelen maksimum düzeyde sürekli hareketsiz kasılma.""

Tetrad Tetrat
Tetra-dört Birinci mayotik profazın sonunda meydana gelen dört homolog kromozom grubu. Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerine sarılarak oluşturdukları dört kromotitli yapı.
Submitted by:

Tetraploit
Tetra-dört+Ploos-kat Dört takım kromozoma sahip birey ya da hücre.
Submitted by:

Tetrapoda
Tetra-dört+Podos-ayak Dört ayaklı omurgalılar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler.
Submitted by:

Tigmotropizma
Thigma-dokunma+Trope-dönmek Bir organizmanın dokunma uyartısına tepki olarak durum değiştirme hareketi.
Submitted by:

tilakoit
Kloroplastların içinde bulunan ve üzerinde ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü yassı kesecikler.

tilakoit zar
Kloroplastların stromasında bulunan içsel zar sistemi. ""
Submitted by: ""

Timin
DNA yapısına katılan fakat RNA yapısına katılmayan bir primidin bazı.
Submitted by:

Timpanum
Orta kulağı oluşturan davul şeklindeki boşluk.Aynı zamanda böceklerin işitme organı, timpanal organ.
Submitted by:

timus
T lenfositlerini üreten salgı bezi.

Tohum
Bitkilerde döllenmeden sonra tohum taslaklarının gelişmesiyle meydana gelen yapı.""
Submitted by: ""

tohum taslağı
Çiçeğin yumurtalığında embriyoyu meydana getirecek yapı.
Submitted by:

Toksin
Toxicum-zehir Bir organizma tarafından üretilen ve genellikle bir başkasının tüm vücudu yerine bir organ ya da organ sistemini etkileyen madde.
Submitted by:

tolerans
Herhangi bir olumsuz etmene karşı organizmanın gösterdiği dayanma gücü.
Submitted by:

Tolerans Yasası
yılında Shelford tarafından ortaya konmuştur. Bu yasaya göre, canlı varlıklar herhangi bir faktöre karşı, en iyi gelişebildikleri optimum değerlerin dışında bulunan maksimum ve minimum sınırlardaki değer*lere olan toleransları hoşgörüleri sayesinde hayatlarım devam ettirebilirler. Buna göre, bir canimin herhangi bir faktör karşısında varlığını devam ettirebildiği alt ve üst sınırlar arasında kalan değerlere ekolojik tolerans denir. Ekolojik toleransın alt ve üst sınırları arasında en iyi gelişim gösterebildiği değerlerin bütünü optimum alan adım alır. Bir canlının bir faktöre karşı tolerans sınırının alt ve üst değeri arasındaki fark fazla ise o faktör açısından geniş toleranslı canlı, az ise dar tole*ranslı canlı adını alır.
Submitted by:

tomurcuk
Bitkilerde büyümeyi sağlayan, çiçek ve yaprak gibi organları veren uç noktalar.

Tomurcuklanma
Ana gövdeden ayrılan bir parçanın başlı başına gelişerek tek başına yaşamak ya da bir koloninin üyesi haline gelmesi şeklindeki eşeysiz üreme.""
Submitted by: ""

Tonus
Tonos-gerilme, ton Kasın sürekli, kısmi kasılması.
Submitted by:

Topoğrafik
Bir yerin görünümüne, engebelerine ilişkin.
Submitted by:

Tornaria
Tornara-dönmek Serbest yüzen ve birçok bakımından ekinoderm larvalarını andıran hemikordat larvası.
Submitted by:

Totipotent
Tam bir birey meydana getirmek için gerekli olan tüm genetik bilgiye ve diğer kapasitelere sahip olma.
Submitted by:

Trake
Bitkilerin odun kısmındaki su taşıyan kılcal borular. Bölmesiz geniş odun boruları. Böceklerde solunum organı.
Submitted by:

trake solunumu
Böceklerde ya da diğer eklem bacaklılarda dokuya doğrudan oksijen sağlayanborucuklardan oluşmuş solunum sistemi.
Submitted by:

Trakeit
Bölmeli ve dar olan odun boruları. Böceklerdeki solunum organının kılcal boruları.
Submitted by:

Trakeitler
Tracheia-sert, kaba İleri bitkilerin ksilem dokuları içinde ilk kez gelişen kalın çeperli, sivri uçlu, uzun ksilem hücreleridir.
Submitted by:

Trakeofit
Trachea-trake+ Phyton-bitki Ksilem ve floem dokularına sahip bitki. vasküler bitki
Submitted by:

Transdüksiyon
Transducere-çapraz yönetim Bir genetik parçanın bir hücreden bir başkasına taşınması. Örneğin bir parçanın bir virüs tarafından bir bakteriden diğerine taşınması. Bir mikroorganizmadan bir diğerine virüs veya bakteriyofajlar aracılığıyla gen aktarılması olayı.
Submitted by:

Transdüsör
Transducere-çapraz yönetim Enerjiyi, bir formdaki bir sistemden, bir başka formdaki başka bir sisteme çeviren aygıt. Örneğin, ışıma enerjisini kimyasal enerjiye çeviren aygıt.
Submitted by:

Transform Etkenleri
Pnömokok ve öteki bazı bakterilerden elde edilen ve aynı bakterinin değişik bir suşuna verildiğinde sürekli kalıtsal değişiklikler meydana getiren maddeler.
Submitted by:

Transformasyon
Bakterilerde genetik bilginin transfer iiçin bir mekanizma.Rekombinant DNA’nın bir konak hücreye sokulması.
Submitted by:

transgenik
Genetik mühendisliği metotlarıyla kendine ait olmayan genler nakledilmiş herhangi bir bitki ya da hayvan." "

Transgenik canlı
Rekombinant DNA teknolojisiyle yabancı bir genin yerleştirildiği canlı.""
Submitted by: ""

transgenik hayvan
Tüm hücrelerinde klonlanan bir gene sahip olan hayvan.
Submitted by:

Transkripsiyon
yazılma DNA ipliklerinin birinden genetik bilgilerin yeni sentezlenen mRNA'ya aktarımı.
Submitted by:

Translasyon
okuma mRNA'nın sentezlendikten sonra stoplazmadaki ribozoma bağlanıp amino asitleri tRNA'lar yardımıyla sıraya koyması.
Submitted by:

Translokasyon
Trans-arasında+Lokus-yer A. Floem içinde organik maddelerin taşınması. B. Bir kromozom parçasının homolog olmayan farklı bir kromozoma taşınması.
Submitted by:

Transpirasyon
Trans-arasında+Spiratio-soğuk vermek Terleme. Suyun, gövdeden yukarıya doğru çıkarak iletim basıncı yardımıyla bitki yapraklarından buharlaşması.
Submitted by:

Transversal Düzlem
Sırt-karın ve sol sağ eksenleri taşıyan bilateral simetrili bir hayvanda ön-arka eksenine dikenine kesit.
Submitted by:

Trigliserit
Hayvan, bitki ve deniz ürünlerinin özütlenmesinden elde edilen, yenilebilir yağların ve monogliseritlerin imalatında kullanılan, yağ asitleri ve gliserolden doğal olarak meydana gelen bir ester. (Ester: Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler)
Submitted by:

Trikosist
Trichos-tüy+Kryptos-gizli Paramecium gibi kirpikli tek hücreli hayvanların sitoplazmasında bulunan hücresel bir organel. Avı yakalamada ve tutmada iş gören bir kol görevi yapar.
Submitted by:

triküspit
Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında bulunan üç parçalı kapakçık.

Trilobitler
Tres-üç+Lobos-lop Sırtta uzanan iki yarıkla vücutları üç loba ayrılan birinci zamanın denizsel Arthropoda'ları.""
Submitted by: ""

Triplet Durum
Bir foton absorbe ederek aktive olan bir elektronların yüksek yörüngeli bir enerjiye geçmesi ve benzer dönme hızına sahip bir elektronla eşleşmesi durumu.
Submitted by:

Triplet Kod Üçlü şifre
Bir peptid zincirinde bulunan amino asitlerin sırasını belirleyen ve DNA‘daki genetik bilgi birimleri olan kodonların şifre üç nükleotid sırası.
Submitted by:

Triploit
Triploos-üçlü+Eides-benzer Üç kromozom takımına sahip bir birey ya da hücre.
Submitted by:

tripsin
Peptonları daha küçük polipeptidlere dönüştüren sindirim enzimi.

Trizomik
Bir kromozom çiftinin iki üyesi yerine üç tanesini taşıma durumu. ""
Submitted by: ""

tRNA
Protein sentezi sırasında translasyon amino asitleri ribozoma taşıyan özel bir RNA çeşidi.
Submitted by:

Trofallaksis
Trephein-beslemek+Allaxis-alışveriş Bir böcek kolonisi bireyleri arasında besin ve salgı maddesi alış-verişi.
Submitted by:

Trofik düzey
Enerjilerini, bir biyolojik komünitedeki besin ağının aynı kısmından elde etmeleri nedeniyle birlikte gruplandırılmış olan organizma grubu.
Submitted by:

Trofoblast
Memeli gelişiminin 32-hücreli evresinde, plasentanın bir kısmını oluşturacak ve böylece gelişmekte olan embriyoyu besleyecek olan dıştaki hücre grubu.
Submitted by:

Trokofor
Trochos-tekerlek+Phoros-taşıyan Poliket ve Arkiannelit'lerin gelişimlerini simgeleyen ve Mollüsk larvasını andıran bir larva formu.
Submitted by:

Trombin
Thrombos-topak, küme, pıhtı Protrombinden türevlenen ve fibrinojeni fibrine dönüştüren enzimdir. Kanın pıhtılaşmasında iş görür.
Submitted by:

Trombus
Thrombos-topak, küme, pıhtı Bir kan damarında ya da yürek odacıklarında bulunan ve oluştuğu yerde kalan kan pıhtısı.
Submitted by:

Tropizma
Trope-dönüş Yönelim hareketi. Yer değiştirmeyen bir organizmada bir dış uyartıya karşı meydana gelen bir büyüme tepkisi.
Submitted by:

Trup
Birkaç erkek, üç ya da daha çok sayıda dişi ve bunların yavrularından oluşan bazı primat kuyruksuz maymun türlerinin toplumsal birliği.
Submitted by:

Tuber
Tuber-şişkinlik, yumru, düğüm Yumru gövde. Patates gibi bazı bitkilerin besin depo eden şişkin yer altı gövdesi.
Submitted by:

Tubul
Hücre içerisinde veya doku içerisindeki tüpsü yapılara verilen genel ad.
Submitted by:

Tüketici
Üretici organizmaların ürettiği kaynakları tüketen organizmalar, heterotroflar.
Submitted by:

Tüketici Organizmalar
Bir ekosistemin başka bitki ve hayvanları yiyen hayvansal ve bitkisel öğeleri.
Submitted by:

tümör
Kontrolsüz hücre bölünmesi sonucu oluşan ve sürekli büyüme eğilimi gösteren kitleler.

Tümör villus
ince bağırsağın iç yüzeyindeki
Submitted by: sindirilmiş besinleri emip kana karıştıran parmaksı uzantılar.""

Tundra
Bir terim Güneyde tayga, kuzeyde kutup buzulları arasında kalan ağaçsız düzlük. Düşük sıcaklığı, kısa bir büyüme devresi ve yılın büyük bir kısmında donmuş topraklarıyla tipiktir.
Submitted by:

Tür
Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer organlara sahip, doğal yaşam ortamlarında çiftleştiklerinde verimli döller verebilen bireylerin oluşturduğu topluluktur.
Submitted by:

turbalık
Sulak alanların etrafındaki bitkilerin su altında oksijensiz kalarak çok yavaş bir şekilde çürümesi sonucu meydana gelen doğal yaşam alanları.
Submitted by:

türbin
Bir akışkanın enerjisini işe çevirmek için kullanılan alet.

Turgor
Bir bitki hücresinin osmozla su alıp şişmesi ve hücre çeperinin gergin hale gelmesi.
Submitted by:

Turgor Basıncı
. Turgor-şişme+Pressure-sıkıştırma Bir bitki hücresinin osmosla su alarak şişmesi ve sitoplazmanın çepere basınç yapmasıyla belirlenen hücre içi basınç. Bu basınç hücre içine daha fazla su girmesini önler.
Submitted by:

Turnover Sayısı
Yenilenme sayısı. Bir enzim molekülü tarafından bir dakika da aktive edilen substrat molekülleri sayısı.
Submitted by:

tuz
Asitlerle bazların reaksiyona girmesi sonucu oluşan bileşikler.
Submitted by:


Submit a name