Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 145 names in this directory beginning with the letter P.
Paleontoloji
Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı.
Submitted by:

Palizat Hücreleri
Yaprağın üst epidermisine yakın mezofil tabakası içine yerleşmiş olan sık silindirik hücre tabakası.
Submitted by:

Pankreas
Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hem de dış salgı ile görevli olan karma bez.
Submitted by:

pankreas özsuyu
Sindirim enzimleri içeren ve pankreas tarafından ince bağırsağa bırakılan sıvı.

pankreatik amilaz
Pankreas tarafından salgılanan amilaz enzimi." "

papilla
Dil üzerinde tadı alan küçük çıkıntılar." "

Paramilum
Euglena'larda kimyasal bakımdan hem nişasta hem de glikojenden farklı olarak karbonhidrat biriktiren cisimcik.""
Submitted by: ""

Parankima
Para-yanında+En-içinde+Khein-dökmek , Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel doku. Az özelleşmiş, ince çeperli, klorofil içeren ve tipik olarak oldukça gevşek yapıdaki bitki hücreleridir. Fotosentezde ve besinlerin depolanmasında iş görür.
Submitted by:

Parapodlar
Para-öte+ Podion-ayak Poliket'lerin her segmentinden yanal olarak çıkan kalın kıllı, çift yassı uzantılar.
Submitted by:

Parasempatik
Para-yanında+Sym-ile+Pathos-duygu Otonom istemsiz sinir sisteminin bir bölüm. Sinir lifleri beyinden ve omuriliğin kalça bölgesinden çıkar ve belli başlı iç organları donatır. Organların çalışmasına yavaşlatıcı etki yapan otonom sinir sisteminin bölümü.
Submitted by:

Paratiroidler
Para-yanında+Thyreoeides-kalkan biçi Tiroid bezinin içine yerleşmiş olan küçük, bezelye büyüklüğündeki bezler. Bu bezlerin salgıları vücudun kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler.
Submitted by:

Paratroit hormon
Paratroit bezinden salgılanan, kalsiyumun bağırsaktan emilimini, böbreklerden atılmasını, kemiklerden serbest hale geçirilmesini ve hücreler arasındaki kalsiyum iyon konsantrasyonunu kontrol eden hormon.
Submitted by:

Parazit
Canlı bir organizmanın üzerinde veya içerisinde organizmanın zararına yaşayan bitki veya hayvan.
Submitted by:

Parazitlik
Parasitos-başkasının sofrasından geç Asalaklık. Hem bitki hem de hayvanlar arasında görülen heterotrof beslenme tipi. Parazit, bitki ya da hayvanın vücudu üzerinde ya da içinde yaşar ve bunlardan besinin sağlar.
Submitted by:

Parental (P kuşak)
Bir genetik çaprazlamada çaprazlanan bireyler. Onların yavruları, ilk (F1) kuşaktır.
Submitted by:

Partenogenez
Phartenos-bakire+Genesis-soy Döllenmemiş bir yumurtanın ergin bir organizmaya gelişmesi. Bu tip çoğalma bal arısı, eşek arısı ve bazı Arthropoda'lar arasında yaygındır. Yumurtanın döllenme olmaksızın gelişerek yeni canlı meydana getirmesi.
Submitted by:

Parturisyon
Parturito-çocuk doğurma Çocuk doğurma olayı.
Submitted by:

Patojen
Hastalık yapıcı özelliği olan mikroorganizma veya madde.
Submitted by:

Patoloji
2. Hastalık bilimi. 2. Hastalığın nedenlerini araştıran uzmanlık dalı.
Submitted by:

PCR
Hedef bir DNA dizisinin enzimatik olarak çoğaltılması ile bir DNA molekülünün çok sayıda kopyalarının oluşturulmasına izin veren bir teknik. polimeraz zincir reaksiyonu
Submitted by:

peke sarnıcı
Lenf damarının karın bölgesinde genişleyerek sindirim ürünlerini topladığı yer.

Pektin
Özellikle bitki hücrelerinin orta lamelinde bulunan büyük moleküllü
Submitted by: karbonhidrat karışımı maddeler.""

Pelajik
Pelagios-denizde yaşayan Okyanus ortası gibi açık sularda yaşayan organizma.
Submitted by:

Pelajik zon
Açık okyanus.
Submitted by:

pelikula
Kamçılıları dıştan saran ince, esnek ve koruyucu örtü.
Submitted by:

Penis
Erkek hayvanlarda spermi dişilerin üreme kanalına aktarmada işlev gören yardımcı seks organı.
Submitted by:

Penisilin
Penicillium notatum isimli bir mantar tarafından üretilen ve bakteri hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik.
Submitted by:

Pentoz
Beş karbon atomu içeren, doğada serbest formda çok bulunmayan monosakkarit.
Submitted by:

Pepsin
Pepsis-sindirim Midedeki hücreler tarafından salgılanan bir proteo litik enzimdir. Yalnız çok asitli bir ortamda çalışır ve optimum etkisi pH 'de görülür. Mide öz suyunda bulunan ve proteinleri sindiren enzim.
Submitted by:

pepsinojen
Proteinlerin sindiriminde görevli pepsin enziminin pasif formu.

peptidoglikan
Bakterilerin hücre duvarında bulunan madde.""
Submitted by: ""

peptik ülser
Mide ve onikiparmak bağırsağı mukozasının tahribatı sonucu oluşan yaralar.

Peptit bağı
Protein sentezinde bir amino asidin amino grubuyla
Submitted by: diğerinin karboksilik asit grubunun bir su çekilme tepkimesiyle birbirine bağlanması ile oluşan kimyasal bağ.""

Pepton
Proteinlerin mide öz suyunda sindirime uğramış son hali. 3-5 adet aminoasitten oluşur Proteinler, midede bir çeşit polipeptit olan pepton ve aminoaside kadar parçalanır. Sindirimleri bağırsaklarda devam eder. Protein + Su + Pepsin = Aminoasit + Pepton
Submitted by:

Perennial
Per-boyunca+Annus-yıl Çok yıllık. Yıllarca canlı kalıp yaşamını sürdüren bitki.
Submitted by:

Perferal Direnç
Kan damarlarının kasılma ya da gevşeme durumu. Kan basıncının saptanmasında önemli bir rol oynar. 
Submitted by:

Periderm
Ağacın kabuk kısmı.birçok gövde ve köklerde ikinci büyüme ile epidermisin yerini alan doku.
Submitted by:

perikard
Kalbi dıştan saran ve bağ dokudan oluşmuş iki katlı zar.

perikarp
Kalbin en dış örtüsüne verilen ad.""
Submitted by: ""

Periost
Kemik zarı. Kemiklerin dışında bulunan, kemik dokunun beslenmesini onarılmasını sağlayan zar.
Submitted by:

Perisikl
Peri-çevresinde+Kyklos-çember Tek hücre sırasından oluşmuş parankima tabakası. Meristeme dönüşerek kök kambiyumu, mantar kambiyumu ve yan kökleri oluşturur.
Submitted by:

Peristalsis
Peri-çevresinde+Stalsis-kasılma Üreter ya da sindirim sisteminin bir bölümü gibi içi boş tüp şeklindeki organların çeperlerinde kas kasılmasının ve gevşemesinin ritmik ve kuvvetli dalgaları. Bu dalgalar maddeleri tüp içinde hareket ettirmeye yarar.
Submitted by:

peristaltik hareket
Sindirim sistemi gibi bazı organların çeperlerinde görülen ritmik ve kuvvetli kasılıp gevşeme hareketleri. Bu ritmik kasılma dalgaları organ içindeki maddeyi hareket ettirmeye yardımcı olur.
Submitted by:

Periton
Karındaki organları saran iki katlı karın zarı. Karın boşluğunu ve bu boşluğun içinde bulunan organları saran zar.
Submitted by:

Permeabilite
Per-arasından+Meare-geçirmek Geçirgenlik. Bir zarın belli maddeleri geçirebilme yeteneği.
Submitted by:

Pestisit
Tarım bitkilerine zarar veren hayvansal zararlıları öldüren ya da uzaklaştıran kimyasal maddelerdir
Submitted by:

Petal
Petalon-yaprak Taç yapraklar. Bir çiçeğin başkalaşıma uğramış renkli yapraklardan oluşmuş halkası. Sepal halkasıyla stamen halkalarının arasında bulunur. Tipik parlak renkleri ve çekici kokularıyla tozlaşmayı sağlamak için böcek ve kuşları çeker.
Submitted by:

Petiol
Petiolus-küçük ayak, meyve sapı Yaprak sapı. Yaprağı gövdeye bağlayan sap.
Submitted by:

peyzaj
Bir arazi parçasının ekolojik, biyolojik, yapısal ve tüm doğal özelliklerinin topluca anlatımı.
Submitted by:

pH
Bir sıvının asit ya da bazlık derecesini gösteren hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.
Submitted by:

Pi Elektronları
Tek ve çift konjuge bağlar sisteminde yer alan hareketli elektronlar. Yalnız tek bir atom ya da bağla değil, bir bütün olarak konjuge sistemle birlikte bulunurlar.
Submitted by:

Pigment
Hücrelere özgü renk veren madde. Canlı organizmalar tarafından üretilen ve seçici soğurma yoluyla renkli görünen maddeler. Görünür ışığın belli dalga boylarını emen, diğerlerini yansıtarak renk veren madde.
Submitted by:

pilus
Bakterilerin zemine veya besine yapışmasını sağlayan uzantılar.
Submitted by:

Pinositoz
Hücre zarından doğrudan geçemeyecek kadar büyük moleküllü sıvı maddelerin hücreye alınması.
Submitted by:

Pinositozis
Pinein-içmek+Kytos-hücre+Osis-koşul Hücre içmesi. Hücreler tarafından sıvı damlalarının absorbe edilmesi ve yutulması. Ökaryot yapıya sahip bazı bir hücrelilerde ve bazı hayvansal hücrelerde büyük moleküllü sıvı (besinlerin veya yok edilecek yabancı) maddelerin, hücre zarından koful oluşturarak hücre içerisine alması.
Submitted by:

Pirenoid
Pyren-meyve çekirdeği+Eidos-biçim Bazı protozoonların kromatoforlarındaki nişasta içeren tanecikli yapılar.
Submitted by:

Pirimidin
Nükleik asitlerdeki azotlu bazların iki tipinden birisi. Pirimidinlerin her biri –sitozin, timin ve urasil özgül pürinlerle eşleşir.
Submitted by:

Pirimidinler
Karbon ve azot atomları içeren tek halkalı bazlar, nükleik asit bileşenleri.
Submitted by:

Pirüvat
Üç karbonlu bir asit olan pirüvik asidin iyonlaşmış formu glikolizin son ürünü ve sitrik asit döngüsünün ham maddesidir.
Submitted by:

Pistil
Pistillus-havan eli Dişi organ. Ovaryum, stilus ve stigmadan oluşan ve megasporlar üreten çiçek organı. Çiçeklerdeki dişi organ.
Submitted by:

Placodermi
Plakos-tablet, yassı levha+Derma-der Yalnız fosillerden bilinen ilkel çeneli balıklar. Bunların hem kemikli hem de kıkırdaklı balıkların ataları olduğuna inanılmaktadır.
Submitted by:

Plankton
Planktos-dolaşan Hemen hemen bütün sularda yaşayan küçük serbest yüzüşlü bitki ve hayvanlar. Çoğunlukla çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük, hareket yetenekleri çok az veya hiç olmayan, suyun dalga, akıntı vb. hareketleriyle sürüklenerek hareket eden küçük canlıların genel adı.
Submitted by:

Plantigrad
Planta-ayak tabanı+Gradus-adım Tabanına basarak yürüme ile belirlenen kısmen yavaş bir hareket biçimidir.
Submitted by:

Plasenta
Placenta-yassı kemik Kısmen embriyo, kısmen de ananın dokularında uterus duvarında oluşan ve embriyoya besin maddesi ile oksijen taşıyan ve artık maddeleri atan bir yapıdır.
Submitted by:

Plasentalı memeliler
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanların genel adı.
Submitted by:

Plastid
Plastos-meydana gelmiş+İdion-küçültü Hücrenin özel bir organelidir. Bitki hücrelerinde renk veren taneciklerin genel adı. Örneğin kloroplast ya da amiloplast.
Submitted by:

plazma
Kanın hücreler dışında kalan sıvı kısmı.

Plazma Zarı
Plasma-oluşmuş bir şey+ Memb Hücreye tüm besin maddelerinin girdiği ve bütün metabolik artık ya da salgılarının atıldığı hücrenin canlı işlevsel kısmı.""
Submitted by: ""

Plazmid
Bakteri Sitoplazmalarında bulunan ve kromozom gibi davranan DNA'lar.
Submitted by:

plazmit
Bakterilerde kendini eşleme yeteneği olan, genetik mühendisliği çalışmalarında diğer canlılara gen aktarmada taşıyıcı olarak kullanılan ana DNA’dan farklı halkasal DNA parçaları.

Plazmodyum
Plasma-oluşmuş bir şey+Odes-benzer Cıvık mantarların diploid evresini oluşturan çok çekirdekli amipsi hareket eden canlı madde kütlesi. Spor oluşturarak üreyen ve sıtmaya neden olan tek hücreleri hayvanlar.""
Submitted by: ""

Plazmoliz
Plasma-oluşmuş bir şey+Lysis-çözülme Bir osmozla su kaybetmesinden dolayı sitoplazmanın büzülmesi.
Submitted by:

Pleiotropi
Bir gen tarafından birden daha fazla karakterin belirlenmesi.
Submitted by:

Pleiotropik Gen
Pleion-çok+Tropos-dönüş Belli bir bireyde birkaç farklı karaktere etki eden gen.
Submitted by:

Pleksus
Plexus-örgü, şebeke Sinirlerde olduğu gibi birbirine bağlanan yapıların ağı.
Submitted by:

Pleura
Akciğerleri saran iki katlı zar. Akciğer dış zarı.
Submitted by:

pleura sıvısı
Akciğeri saran zarlar arasındaki sıvı.

Ploidi
Ploos-kat+Eides-benzer Bir hücrede kromozom takımlarının sayısı ile ilgili.""
Submitted by: ""

Poikilotermal
Poikilos-çeşitli+Therme-sıcaklık Çevrenin sıcaklığı ile değişen bir vücut sıcaklığına sahip olma. soğukkanlı
Submitted by:

Polen
Polen-ince toz Tohumlu bitkilerin mikrospor kütlesi. dölleyici erkek eleman. çiçek tozu.
Submitted by:

Poligen
Poly-çok+Gennan-üretmek Aynı ırkı eklemeli olarak etkileyen iki ya da daha çok gen çifti.
Submitted by:

polimer
Benzer veya farklı yapı birimlerinin kovalent bağlarıyla bağlanarak oluşturduğu büyük molekül. polipeptit
Submitted by:

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
Atasal molekülün çok az bulunduğu yerlerde belirli bir DNA parçasının milyonlarca kopyasının hızlı bir şekilde üretilmesini sağlayan bir enzimatik teknik.
Submitted by:

Polimorfizm
Poly-çok+Morphe-şekil Bir türün üyeleri arasındaki biçim farklılıkları. Bir populasyonda birkaç farklı fenotipin görünmesi.
Submitted by:

Polip
Polypous-hastalık şişliği Hidra benzeri hayvanlar. Bazı Sölenterat'ların hayat devresinde sesil evre. Mukozadan oluşan çıkıntı.
Submitted by:

Polipeptid
Protein molekülünün yapısında bulunan amino asit zincirlerinin bir parçası.
Submitted by:

Poliploidler
Poly-çok+Ploos-kat İkiden daha çok homolog kromozoma sahip olan organizmalar.
Submitted by:

Polisaj
Makine sanayisinde parlatma işlemi.
Submitted by:

Polisakkarit
Çok sayıda monosakkarit molekülünün birleşmesinden oluşan kompleks yapıdaki organik bileşik.
Submitted by:

Populasyon
Belirli bir coğrafik bölgeye yerleşen bir türü bireylerinin oluşturduğu grup.
Submitted by:

Por
Çekirdek zarında bulunan madde alış verişini sağlayan gözenek. Açıklık, delik.
Submitted by:

Porifera
Porus-delik-Ferre-taşımak Sünger filumu. Vücut çok sayıda porla delinmiştir. Buralardan su içeri girer ve besin süzülür.
Submitted by:

Portal Sistem
Porta-kapı Bir bölgenin kanını toplayan ve yürek yerine diğer organlardaki kılcal damalara uzanan toplardamarların bir grubu. Kapı toplar damarı
Submitted by:

posa
Besinlerin sindirilemeyen kısımları.

Predasyon
Praedatio-yağma etmek İki tür arasındaki ilişki. Bir tür diğer tür üzerinde zararlı etki yapar
Submitted by: ancak onsuz yaşayamaz. Bu tür diğerini öldürür ve yer.""

predatör
Besin olarak diğer hayvanları yakalayıp yiyen canlı, avcı.

Prekursor
Preacurrere-önde gitmek Öncü. Bir metabolik yol içinde başka maddeden önce gelen bir madde. Başka bir maddenin sentezlendiği madde.""
Submitted by: ""

Preparat
Mikroskop yardımıyla inceleme için hazırlanan veya önceden hazırlanarak saklanmış lam, lamel ve doku örneğinden oluşan nesne.
Submitted by:

primat
Memeliler sınıfının maymun, şempanze ve benzeri canlıları içeren alt grubu.

primer
Birinci derecedeki
Submitted by: ilkin

primer duvar
Selülozdan oluşan hücre çeperinin ikinci tabakası.
Submitted by:

Primitif Oluk
Primitivus-ilk Mezodermin şekillenmesi ve hücrelerin hareketinin bir sonucu olarak balık, sürüngen, kuş ve memeli yumurtalarındaki disk üzerinde gelişen uzunlamasına bir oluk. Bu yapı blastoporun kenarlarına homolog olup embriyonun sonradan oluşacak uzun eksenini simgeler.
Submitted by:

Primordiyum
Primordium-başlangıç Bir organ ya da kısmın embriyonik gelişme sırasında görülen ilk belirtisi.
Submitted by:

probiyotik
Hayvanların sindirim kanalındaki mikrofloranın ekolojik dengesini düzene sokmak, potansiyel patojen mikroorganizmaların zararlı duruma gelmesini önlemek ve hayvan sağlığını olumlu etkilemek üzere içme suyu veya yemlere katılarak verilen, Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium vb. canlı mikroorganizmaları, maya kültürlerini içeren biyolojik ürünler.

Probosis
Pro-önde+Boskein-beslenmek Bir hayvanda genellikle beslenmede kullanılan burun ya da baş kısmındaki hortuma benzer yapı.""
Submitted by: ""

Profaz
Pro-önce+ Phasis-görünüş Mitozun ilk evresi. Bu evrede kromatin iplikleri kısalır, kromozomlar belirgin hale gelir ve iğ oluşur. Kromozomların yoğunlaşarak,dağınık iplik şeklindeki maddeden kompakt cisimcikler şekline dönüştüğü çekirdek bölünmesinin ilk evresi.
Submitted by:

Progesteron
Pro-önce+Gestus-taşımak Plasentada ve ovaryumun Corpus luteumun'da üretilen hormon. Estrodiol ile kızgınlığı ve ay halini düzenler ve embriyonun döl yatağında tutunmasını sağlar.
Submitted by:

Proglotis
Pro-önce+Glottis-dil Bir şeritin vücut parçaları.
Submitted by:

Prokaryot
Zarla çevrilmiş özel organelleri ve gerçek çekirdeği olmayan hücreler. Bakteriler ve mavi-yeşil algleri içine alan monera alemindeki canlılar.
Submitted by:

Prokaryot hücre
Zarla çevrilmiş özel organelleri ve gerçek çekirdeği olmayan hücreler. Bakteriler ve mavi-yeşil algleri içine alan Monera alemindeki canlılar.
Submitted by:

Prokaryotlar
Pro-önce+Karyon-çekirdek Çekirdek zarları, plastidleri ve golgi aygıtı olmayan organizmalar. Bakteri ve mavi-yeşil algler.
Submitted by:

proksimal tüp
Nefronun ilk kıvrımlı kısmı.

Prolaktin
Ön hipofizdens alınan bir hormon
Submitted by: bu hormonun işlevlerinden birisi

Proprioseptör
Proprius-birinin kendi malı Vücudun durumu, hareketleri kas gerilimi hakkında beyne bilgi veren iç duyu hücreleri.
Submitted by:

Prosimi
Pro-önce+Simia-kuyruksuz maymun Yaşayan ilkel bir primat ya da primatların ilk atası.
Submitted by:

Prostat
Prostates-önde duran biri Memeli erkeğinin büyük yardımcı eşey bezi. Bu bez deferensle birleştiği kısımda üretrayı sarar ve büyük ölçüde seminal sıvı salgılar.
Submitted by:

Prostat bezi
İnsanlarda erkek bireylerde, üretranın vas deferens ile birleştiği yerin etrafını sarar ve meni için asit nötralize edici sıvı sağlar.
Submitted by:

Prostetik Grup
Prostithenai-eklemek Bir enzime sıkıca bağlanan bir kofaktör.
Submitted by:

proteaz
Proteinlerin peptit bağlarını kopararak yıkılmasından sorumlu olan enzim, proteinaz.

Protein
Belli bir sırada dizilmiş bir veya birkaç amino asit zincirinin peptid bağlarıyla birleşmesinden oluşan
Submitted by: yapısında karbon

protein sentezi
Amino asitlerden protein moleküllerinin üretilmesi olayı. Ribozomda gerçekleşir
Submitted by:

Proteinler
Protos-ilk Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve genellikle kükürt ve fosfor içeren makromoleküller. Peptid bağlarıyla bağlanmış amino asit zincirlerinden oluşur. Bütün hücrelerde ana bileşiklerden birisidir.
Submitted by:

Proteoliz
Proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi.
Submitted by:

Proteus Davranışı
Proteus-umulmadık şekilde yakalandığ Predatörler tarafından kovalandığı zaman avın düzensiz, beklenmedik değişik hareketleri. 
Submitted by:

protist
Bitki, hayvan ya da mantar olmayan ökaryot canlılar.

Protista
Protista-en önceki+Protos-ilk Protozoa
Submitted by: flagellata

Protokooperasyon
Protos-ilk+Cooperatio-çalışmak Birlikte bulundukları zaman birbirlerinden yararlanan iki populasyon arasındaki ilişkiler. Ancak birinin yokluğunda diğeri yaşamını sürdürebilir.
Submitted by:

Proton
Protos-ilk Bütün atom çekirdeklerinde bulunan pozitif elektrik yükü ve bir nötronunkine eşit kütlesi olan temel partikül.
Submitted by:

Protonefridyum
Protos-ilk+Nephridios-böbrekler İlkel omurgasızların ve bazı ileri hayvanların larvalarındaki alev hücresinden oluşan boşaltım organı.
Submitted by:

Protonema
Protos-ilk+Nematos-iplik Kara yosunlarında, üzerindeki dik bir gövdenin geliştiği ve bu gövdeye tek sıralı hücreden oluşan sarmal yaprak halkasının bağlandığı ipliksi yeşil yapı.
Submitted by:

Protoplazma
Hücrenin çekirdeği ile sitoplazmasına verilen ad.
Submitted by:

Protozoa
Protos-ilk+Zoon-hayvan Amoeba, ciliata, flagellata ve sporozoa'yı kapsayan tek hücreli hayvanların filumu.
Submitted by:

Protozoon
Hayvanlara benzer özellikler gösteren protistler.
Submitted by:

protrombin
Kanın pıhtılaşmasında görevli bir glikoprotein.

Pseudopod
Pseudes-yalancı+Podus-ayak Bir amip ya da amipsi hücrenin geçici sitoplazmik çıkıntısı. Bu çıkıntı hareket ve beslenmede kullanılır. Bazı tek hücrelilerin hareket etmek veya besin almak amacıyla sitoplazmasının dışarıya doğru oluşturduğu uzantılardır.""
Submitted by: ""

Pseudosölom
Pseudes-yalancı+Koilia-boşluk Mezoderm ve endoderm arasındaki vücut boşluğu. Kalıcı bir blastösol.
Submitted by:

Psilopsida
Psilos-çıplak Tracheaphyta'nın bir alt filumu, en ilkel vasküler bitkilerdir. Bunlar köksüzdü veya yapraksız ya da pula benzer küçük yaprakları vardır. Günümüzde yaşayan yalnız üç türü bilinmektedir.
Submitted by:

Pteropsida
Ptero-kanat Eğrelti otları, kozalaklı bitkiler ve çiçekli bitkileri kapsayan Tracheophyta'nın bir alt filumu. Bitki dünyasındaki en geniş grup.
Submitted by:

Pulvinus
Pulvinus-yastık Yaprak sapının gövdeye birleştiği yerde bulunan yastığa benzer şişkinlik.
Submitted by:

Punnett karesi
Her bir ebeveynden gelen gametleri bir karenin kenarına yazarak, genetik çaprazlama sonuçlarını tahmin etme yöntemi.
Submitted by:

Pupa
Pupa-oyuncak bebek Bir böcek gelişmesinde larva ve ergin dönemleri arasındaki bir evre. Beslenmeyen ve hareket edemeyen bir hayat formu.
Submitted by:

Puplaşma
Bazı böceklerin larva evrelerinin sonunda beslenmesiz ve hareketsiz belli bir zaman devresine girerek ergin organizmaları meydana getirmesi olayı.
Submitted by:

Pürin
Nükleikasitlerdekiazotlubazlarınikitipindenbirisi.Pürinlerin her biri –adenin ve guaninözgül pirimidinlerle eşleşir.
Submitted by:

Pürinler Pure ürinin karışımı
Birbirine bağlanmış iki halkada karbon ve azot atomları içeren organik bazlar. Nükleik asitlerin ATP, NAD ve diğer biyolojik aktiviteli maddelerin bileşenleri.
Submitted by:

Pütrifaksiyon
Pucrefactio-çürüme Amino asit ve proteinlerin enzimatik yoldan anaerobik bozulumu. 
Submitted by:


Submit a name