Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 73 names in this directory beginning with the letter O.
Obezite
Aşırı şişmanlık.""
Submitted by: ""

Obje
Nesne
Submitted by:

ödem
Hücreler arası sıvıda normalden fazla miktarda kan plazması toplanması sonucunda görülen şişkinlik.
Submitted by:

Odunlu Perennial Bitkiler
İki yıldan çok yaşayan ve bir mantar tabakasıyla kaplı odunlu gövdeye sahip bitkiler. Çok yıllık odunlu bitkiler.
Submitted by:

Öğrenme
Deneyimin bir sonucu olarak bireyin davranışında uyumsal değişiklikler meydana getiren süreç.
Submitted by:

ökaryot
Çekirdeği ve zarlı organelleri olan gelişmiş yapıdaki hücre.

ökaryot hücre
Etrafı zarla çevrili çekirdeğe ve organellere sahip olan gelişmiş hücre tipi.""
Submitted by: ""

Ökaryotik
En-iyi+Karyon-çekirdek Golgi cihazı, mitokondri ve zarla çevrili nukleusları olan organizmalara ait. Zarla çevrili organelleri ve gerçek çekirdeği olan hücre.
Submitted by:

Oksidasyon Yükseltgenme
Elektronlara bir atom ya da molekülden ayrılma işlemi. Yükseltgenme Elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime.
Submitted by:

Oksidatif Fosforilasyon
Mitokondrilerin elektron taşıyıcı sisteminde, elektronların aktarılmasıyla bir arada yürüyen reaksiyonlar tarafından inorganik fosfatın, ATP'nin enerjice zengin fosfatına dönüşmesi.
Submitted by:

oksihemoglobin
Alyuvarlarda oksijen ile hemoglobinin birleşmesiyle oluşan yapı.

Oksijen borcu
Yoğun vücut çalışması sırasında kaslarda laktik asit birikimi.""
Submitted by: ""

oksijenli solunum
Organik moleküllerin inorganik bileşenlerine kadar ayrıştırıldığı ve son elektron alıcısı olarak oksijenin kullanıldığı ATP üretim süreci.

Oksinler
Auxe-artış Uzama yoluyla bitki gelişmesini sağlayan hormona benzer maddeler. Bitkide büyüme
Submitted by: gelişme hormonu.""

Oksotrof
Ana ve babanın genlerinde bulunmasına karşın kendi büyümesi için gerekli molekülü sentezleyemeyen mutant mikroorganizma.
Submitted by:

Olfaktör
Olfacere-koklamak Koklama işlemine ait.
Submitted by:

Ommatidyum
Omma-göz Petek gözün, mercek ve retinası tam olan elemanlarından bir tanesi.
Submitted by:

Omnivor
Hem hayvansal ve hem de bitkisel madde yiyen bir organizma.
Submitted by:

omurga
Bazı hayvanların sırt bölgesinde bulunan ve omurlardan oluşan sütun.
Submitted by:

Omurgalılar
Omurgaya sahip olan memelileri, kuşları, amfibyumları, sürüngenleri, yuvarlak ağızlıları ve balıkları içine alan hayvan bölümü.
Submitted by:

Omurgasızlar
Omurgalı hayvanlar dışında diğer tüm hayvanları barındıran hayvan bölümü.
Submitted by:

Omurilik
Omurga içerisinden geçen sinirsel doku.
Submitted by:

Ontogeni
On-varlık,oluş+Gennan-meydana getirm Bireysel bir organizmanın tüm gelişimsel geçmişi.
Submitted by:

Onychophra
Onyx-tırnak+Phoros-taşıyan Ender bulunan, tropikal bölge de yaşayan tırtıla benzeyen hayvanlar. Yapı bakımından Annelida ve Arthropoda arasında geçittir. Bir Annelid gibi boşaltım sistemi, bir böcek gibi de solunum sistemi ve ucu çengelli kısa bacaklara sahiptir.
Submitted by:

Oogami
Genellikle büyük hareketsiz dişi gamet ile küçük ve hareketli erkek gametin birleşmesi.
Submitted by:

Oogenez
Oon-yumurta+Genesis-üretim Yumurtanın olgunlaşması. yumurtanın meydana gelmesi olayı.
Submitted by:

Oogonyum
Oon-yumurta+Gono yaradılış Ovaryumdaki yumurtayı oluşturan öncül hücre, büyüyerek primer oositi yapar.
Submitted by:

Oosfer
Yumurta hücresi, dişi gamet.
Submitted by:

Oosit
Dişi eşey organında eşey hücrelerinin oluşması sırasında oogonyumdan değişen ve iki mayoz bölünmesi geçirecek olan hücre.
Submitted by:

Oospor
Oomiset mantarlarda, alglerde ve protozoonlarda döllenmiş oosferde gelişen kalın duvarlı zigot.
Submitted by:

Operatör Bölgesi
Operon denetimini açıklamak üzere ileri sürülen bir birlik. Operatör bölgenin operondaki yapısal genlere bitişik olup repressör moleküllerin bağlandığı DNA bölgesi olduğuna inanılır. Böylece bitişik operondaki genlerle m RNA sentezlenmesi durdurulur.
Submitted by:

Operatör gen
Bakteri yada virüs genomunda repressör baskılayıcı proteini bağlayan ve yanındaki genin transkripsiyonunu kontrol eden gen.
Submitted by:

Operon
Şifreleri tek bir m-RNA molekülüne yazılan tek bir repressör denetimindeki genler.
Submitted by:

optimum taşıma kapasitesi
Belirli bir çevrenin sürekli olarak besleyebileceği belli bir türe ait en ideal birey sayısı.

Orbital
Orbitalis-tekerlek izi Yörünge. Bir elektronun atom çekirdeği çevresindeki dağılımı.""
Submitted by: ""

Organ
Belirli bir görevi yapmak için bir araya gelen dokular organları oluşturur. Örnek : Kalp, böbrek.
Submitted by:

Organel
Organon-organ Hücrede özelleşmiş yapılardan birisi. Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. Çekirdek, mitokondri, kloroplastlar gibi.
Submitted by:

Organik
Canlı organizmadan elde edilen, yapısında karbon içeren bileşikler.
Submitted by:

Organik madde
Yapısında karbon zinciri bulunan madde. Doğal olarak bulunmayıp canlı organizmalar tarafından sentezlenen maddeler.
Submitted by:

Organizatör
Embriyonun bazı kısımlarını etkileyen ve onların histolojik ve morfolojik farklılaşmasını yöneten bir embriyo parçası.
Submitted by:

Organizma
Sistemlerin bir araya gelmesiyle hayati olaylarını devam ettirebilen herhangi bir canlı varlık.
Submitted by:

Organogenez
Embriyo tabakalarından organların meydana gelmesi.
Submitted by:

orta lamel
Hücre duvarının ilk oluşan ve pektin içeren tabakası.
Submitted by:

Ortogenez
Orthos-doğru+Genesis-üretim Belirli bir yöndeki evrimsel ilerleme. Düz hatlı evrim.
Submitted by:

Örümceğimsiler
Örümcek, akrep, sakırga ve uyuzböceği türlerini içine alan, dört çift ayaklı, eklembacaklı omurgasızlar sınıfı.
Submitted by:

Osein
Kemik dokunun ara maddesi.
Submitted by:

Osel
Oculus-göz Omurgasız hayvanların birçok farklı tipinde bulunan basit bir ışık resep törü. Nokta göz.
Submitted by:

osmotik basınç
Hücre içindeki çözünmüş madde miktarı ya da osmotik değer.
Submitted by:

Osmoz
Osmos-itme İki çözelti, çözünen molekülleri geçirmeyip, çözücüyü geçiren seçici geçirgen bir zarla ayrıldığında çözücü moleküllerin az yoğundan daha yoğun alana doğru geçmesidir. Suyun yoğunluğunun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru, yarı geçirgen zardan geçmesi.
Submitted by:

Östaki Borusu
Bartolommeo EUSTACHİO, 20. yüzyıl İtalyan antomist Kara omurgalılarının çoğunda farinks ile orta kulak boşluğu arasında uzanan işitme borusu. Timpanik zar üzerinde basınç dengelemesini sağlar.
Submitted by:

Osteosit
Kemik dokuyu oluşturan kemik hücreleri.
Submitted by:

Östrojen
Birkaç steroid eşey hormonundan herhangi biri esas olarak memelilerin ovaryumları tarafından üretilir.
Submitted by:

Otçul
Bitkisel organizmalarla beslenen canlılar.
Submitted by:

Otolit
Kulak taşı.
Submitted by:

Otoliz
Hücre veya dokunun çıkardığı enzimler nedeniyle kendi kendini eritmesi, kendi kendini sindirmesi. Lizozom enzimlerinin sitoplazmaya dağılması ve hücreyi sindirmesi.
Submitted by:

otoskleroz
Üzengi kemikçiğinin hareketsizleşerek ses iletimini engellediği orta kulak rahatsızlığı.

Ototrof
işık enerjisi veya kimyasal enerji kullanarak inorganik maddelerden kendi organik besinini üretebilen canlılar.""
Submitted by: ""

Ototrofluk
Autos-kendi+Trophis-Beslenmek Kendi beslerlik, inorganik hammaddeden organik besinsel madde üretme.
Submitted by:

Otozom
Autos-kendi+Soma-vücut Eşey kromozomlarından başka herhangi bir kromozom çifti. Ökaryotik canlılarda eşey kromozomu dışındaki diğer herhangi bir kromozom.
Submitted by:

Ovaryum
Bazı eşeysel hormonların üretilerek salgılandığı, üreme hücrelerinin meydana geldiği dişi eşey organı, yumurtalık.
Submitted by:

Ovaryum döngüsü
İnsanların dişi bireylerinde, yumurtaların ve hormonların üretildiği olayların aylık döngüsü.
Submitted by:

Ovul
Ovulum-küçük yumurta Tohum taslağı. Bir ya da daha fazla integumentle örtülü tohumlu bitkinin ovaryumu içinde bulunan bir megasporangium.
Submitted by:

Ovulasyon
Ovulum-küçük yumurta+Atus-ürün Ovaryumun graaffolikülünde olgun yumurtanın atılması.
Submitted by:

Ovum
Dişi gamet.
Submitted by:

özel çevre koruma bölgeleri
Tarihi, doğal, kültürel vb. değerler açısından bütünlük gösteren ve gerek ülke gerek dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan alanlardır.
Submitted by:

Özellik
Genetikte, bir karakterin özgül bir formu. Göz rengi, bir karakterdir kahverengi göz ve mavi göz ise özellikleridir.
Submitted by:

özgül ısı
Bir bileşiğin sıcaklığını 1 °C derece artırmak için gerekli ısı miktarı.
Submitted by:

ozmotik basınç
Düşük yoğunluktaki bir çözeltiden yüksek yoğunluktaki bir çözeltiye ozmozla su ya da diğer bir çözücünün girmesi sırasında meydana gelen basınç.
Submitted by:

ozmoz
Suyun yarı geçirgen bir zardan enerji harcanmadan az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi.

ozon
Oksijen atomundan oluşan
Submitted by: atmosferin üst katmanlarında yer alan

ozon tabakası
Zararlı mor ötesi radyasyonu süzen, ozon içeren üst atmosfer katmanı.
Submitted by:

Özümleme
Canlı organizmanın, dışarıdan aldığı besin maddelerini parçalayıp yeniden kendine özgü maddelere dönüştürmesi.
Submitted by:

Özüt
Bir doku örneğinin parçalanmış hali. Bir maddenin herhangi bir yolla elde edilmiş özü.
Submitted by:


Submit a name