Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 111 names in this directory beginning with the letter M.
M fazı
Mitozun yer aldığı hücre döngüsü bölümü.
Submitted by:

Maddenin Sakınımı Korunumu Yasası
Bir kimyasal reaksiyonda atomların yeniden meydana gelmediğini ya da ortadan kalkmadığını, fakat sadece tipini değiştirdiğini ifade eden temel fizik yasası.
Submitted by:

Makrofaj
Kan dokusundaki monositlerden farklılaşarak oluşan, bağı dokusunda makrofaj, akciğerlerde alveolar makrofaj, merkezi sinir sisteminde mikroglia ve kemik dokusundaki osteoklastlarla aynı olduğu düşünülen, mikroorganizmaları fagosite edip yok eden bağ dokusu
Submitted by:

Makroskobik
Mikroskop kullanmadan çıplak gözle görülebilen.
Submitted by:

maksimum taşıma kapasitesi
Belli bir çevrenin sürekli olarak besleyebileceği belli bir türe ait en fazla birey sayısı.
Submitted by:

malpighi cisimciği
Böbreklerde glomerulus ve Bowman kapsülünden oluşan yapı.

Malpigi Borucukları
Marcello MALPHİGİ
Submitted by: 18.yüzyıl İtalyan anatomisti Arthropodların bir çoğunda boşaltım organıdır.""

Maltaz
İnce bağırsaklardan salgılanan maltozu hidrolize ederek iki glikoz molekülüne parçalayan enzim.
Submitted by:

Maltoz
Çimlenmiş arpa ve tahıl nişastasında bulunan, nişastanın enzimler ile hidrolizi sonucu meydana gelen bir disakkarit.
Submitted by:

Mantar
Mikroskobik yada makroskobik olan parazit, saprofit yada simbiyoz olarak yaşayan, klorofilsiz, zehirli yada zehirsiz olan canlı yapı.
Submitted by:

markalama
Organizmanın işaretlenmesi.
Submitted by:

Marsupialia
Marsupium-kese Keseliler. Memelilerin Metateria alt sınıfı. Karın bölgesinde bulunan bir kese ile tanınırlar. Çok erken doğan yavrular bir süre bu kesede taşınır.
Submitted by:

mast
Omurgalılarda yangısal cevabı tetikleyen histamin ve diğer molekülleri üreten bağ dokusu hücresi.
Submitted by:

mast hücreleri
Histamin ve heparin salgılayan bağ dokusu hücreleri.

Matriks
Mater-madde Bağ dokusu hücreleri tarafından salınan ve onların etrafını çeviren cansız madde. Genellikle kalın ve ağ şeklinde örülmüş mikroskobik liflerden yapılmıştır. içinde biyolojik olayların oluştuğu cansız
Submitted by: sıvı ortam.""

Maya
Ekmek mayalanmasında kullanılan canlı yada ölü, tek hücreli mantar yada bakteriler. Suda ya da nemli ortamlarda yaşayan, bölünerek ya da tomurcuklanarak çoğalan tek hücreli mantar.
Submitted by:

Mayoz
Meiosis-indirgenme, azalma Bir çeşit çekirdek bölünmesidir. Orijinal hücredeki kromozom sayısının yarısına, yani haploit sayıda kromozoma sahip yavru hücrelerle sonuçlanan genellikle ardışık iki hücre bölünmesi. Diploit hücrelerde kromozom sayılarını yarıya indirerek haploit kromozomlu hücreler 4 hücre oluşturan özelleşmiş hücre bölünmesidir.
Submitted by:

Medulla
Medius-orta a Bir organın iç kısmı, örneğin böbrek medullası. b Omuriliğe bitişik olarak yer alan beynin en arka kısmı.
Submitted by:

Medüz
Medusa-mitolojide üç gorgondan biri Deniz anasıdır. Bazı sölenterlerin hayat devrelerinde serbest yüzen, şemsiye şeklinde bir formdur.
Submitted by:

Megagametofit
Megas-büyük+Gamete-kadın+Phyton-bitk Heterosporlu bitkilerde dişi gametofit.
Submitted by:

Megaspor
Megas-büyük+Sporos-tohum Megasporangiumda oluşan büyük spor. Gelişerek megegametofiti oluşturur. Bazı deniz bitkilerinin üreme bölgelerinde meydana gelen, büyük sporlara verilen genel ad. Sporangiyum.
Submitted by:

mekanik sindirim
Besinlerin fiziksel olarak parçalanması olayı.

Mekanoreseptör
Dokunma
Submitted by: basınç

Melanin
Melas-siyah Birçok memelinin integümentinde bazen da diğer organlarda bulunan koyu kahverenkli ve siyah renkli pigment.
Submitted by:

melanosit
Deriye renk veren melanin pigmentini üreten bağ doku hücresi.

Melez
Herhangi bir karakter yönünden farklı iki arı dölün çaprazlanması sonucu oluşan heterozigot döl.""
Submitted by: ""

Melez gücü
Hybrida-melez Birbiriyle ilgisi olmayan soylardan gelen ve genetik bakımdan farklı olan fertlerin birleşmesi sonunda yavru meydana gelmesi ve bu yavruların yaşamak için atalarından daha iyi uyum göstermesi.
Submitted by:

Menapoz
Men-ay+Pause-aralık Kadınlarda kırk-elli yaşları arasında ay halinin sona erdiği periyot.
Submitted by:

meninges
Beyin ve omuriliği çevreleyen üçlü zar.

menisküs
Dizlerde ekleme binen ağırlığı dağıtma görevini üstlenen kıkırdak yapılar. mesane""
Submitted by: ""

Menstruasyon
Menstrualis-aylık Eğer hamile değilse dişinin üretken olduğu periyotta genellikle, yaklaşık olarak hafta ara ile tekrarlanan fizyolojik uterus kanaması.
Submitted by:

mercek
Göze gelen ışığı kırarak retina üzerinde odaklanmasını sağlayan yapı.
Submitted by:

Meristem
Merizein-bölünme Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu. Bitkinin değişmez dokularını oluşturan farklılaşmamşı embriyonik bitki dokusu.
Submitted by:

Merozoit
Meros-kısım, parça+Zoon-hayvan Sıtma paraziti olan Plazmodium'un insandaki devresinde şizontların parçalanmasıyla oluşan genç formlardan biri. Bunlar insan vücudunda dolaşan kana geçerler ve orada yeni eritrositlere saldırırlar.
Submitted by:

Mesajcı RNA
Nukleusta sentez edilip sitoplazmadaki ribozomlara geçen özel bir RNA çeşididir. Ribozomlardaki RNA ile birleşir ve bir enzim ya da diğer bazı özel protein sentezleri için kalıp görevi yapar. elçi RNA, haberci RNA 
Submitted by:

Mesane
boşaltım sisteminin idrar toplanan torbası.
Submitted by:

Metabolizma
Metabollein-değiştirmek Canlı organize maddenin yapıldığı ve korunduğu fiziksel ve kimyasal olayların tümü. Enerji ve maddeyi organizmanın kullanması için hazır hale getiren dönüşümler.
Submitted by:

Metafaz
Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Phasis Mitoz bölünme de kromozomların ekvator düzleminde sıralandığı ve uzunlamasına ayrılmış gibi görüldüğü, profazı izleyen evre. Canlı organizmanın hücreleri içinde meydana gelen ve enzimlerle kontrol edilen olayların hepsi. Metabolizma ile enerji üretimi ve madde yapımı gerçekleştirilir. ATP üretimi ve protein sentezi iki önemli metabolik reaksiyondur.
Submitted by:

Metafita
Meta-sonra+Phyton-bitki Bryophyta ve Tracheophyta filumlarına ait ileri bitkilerdir. Sporofit gelişiminde embriyonik evreler bulunur.
Submitted by:

Metagenez
Döl değişimi.
Submitted by:

Metamerizm
Meta-ile+Meros-kısım, parça Annelid ve Chordat'larda olduğu gibi dizisel segmentlerden yapılmış olma durumu.
Submitted by:

metamorfoz
Canlının yumurtadan çıktıktan sonra, tam bir ergin görünümüne erişinceye kadar geçirdiği evrelerin bütünü, başkalaşım.

Metanefroz
Meta-sonra
Submitted by: ötesinde

Meyve
Bir bitkide tohum ve tohumu çevreleyen kısımları içeren olgunlaşmış ovaryum.
Submitted by:

Mezenşim
Meses-orta+Enchyme-aşılamak Omurgalı embriyosunda ve bazı omurgasızların erginlerinde bulunan genellikle yıldızsı hücrelerin oluşturduğu gevşek ağsı yapı. Embriyonun gastrula safhasında aktoderm ve endoderm arasında meydana gelen hücre yığını.
Submitted by:

Mezoderm
Mesos-orta+Derma-deri Ektoderm ve endoderm arasında bulunan üç germ tabakasından ortadaki. embriyo gelişimi sırasında meydana gelen orta tabaka.
Submitted by:

Mezofil
Mesos-orta+Phylon-yaprak Yaprağın iç kısmında bulunan ince çeperli ve kloroplastça zengin hücreler. Yaprağın üst ve alt epidermisi arasında kalan kısmı.
Submitted by:

Mezofitler
Mesos-orta+Phytos-bitki Orta derecedeki nemli iklimde yaşayan kara bitkileri.
Submitted by:

Mezoglea
Mesos-orta+Gloia-zamk Sölenterlerde ektoderm ile endoderm arasında bulunan jelatinimsi matriks.
Submitted by:

Mezonefroz
Mesos-orta+Nephroz-böbrek Bir omurgalı embriyosunda pronefrozdan sonraki böbrek. Sölomun orta kısmına doğru olan mezonefroz kanalları gelişir ve arkinefrik kanala boşalır.
Submitted by:

Mezozom
Bakterinin üremesi sırasında bakteri zarından kıvrımlar yaparak meydana gelen mitokondri benzeri yapı. Prokaryotlarda hücre zarının sitoplazmaya doğru oluşturduğu çıkıntılar.
Submitted by:

mide özsuyu
Mide içerisinde pepsinojen, HCl asit ve mukus gibi maddelerin bulunduğu sıvı.

mikoloji
Mantarların yapısını
Submitted by: gelişmesini

Mikoriza
Bir bitkinin kökü ile bir fungusun miseli arasındaki işbirliği.
Submitted by:

mikrobiyal hayat
Bir ortamda var olan mikroskobik canlılardan oluşan topluluk.
Submitted by:

Mikrobiyoloji
Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı.
Submitted by:

mikroenjeksiyon
Bir hücreye yeni bir DNA’nın çekirdek içine doğrudan enjeksiyon ile sokulması yöntemi. Özel mikropipetlerle tek bir hücrenin içine madde sokulması.
Submitted by:

mikrofibril
Mikroskobik protein ya da polisakkarit teller.
Submitted by:

Mikroklima
İklimsel koşulların daha büyük ortamdakinden genellikle farklı olan daha küçük özel bir alan yer altındaki oyuklarda yaşayan hayvanların yaşadıkları yer için olduğu gibi.
Submitted by:

Mikron
Micros-küçük Metrik sistemde bir ölçü birimi. Bir milimetrenin binde biri.
Submitted by:

Mikroorganizma
Çıplak gözle görülemeyen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bakteri, mantar, protozoa ve mikroskobik algleri içeren, virüsleri içermeyen mikroskobik canlılar.
Submitted by:

Mikrosapor
Bazı deniz bitkilerinde erkek üreme bölgeleri tarafından üretilen küçük eşey hücreleri.Mikrospor.
Submitted by:

Mikroskop
Çıplak gözle görülemeyecek küçük yapıların büyütülmüş görüntülerinin elde edilmesinde kullanılan optik araç
Submitted by:

Mikrospor
Bitkilerde, erkek gametofiti üreten haploit spor.
Submitted by:

Mikrosporangium
Micros-küçük+Sporos-tohum+Angeion-da Mikro sporları oluşturmak için mayozla bölünen mikrospor ana hücrelerini içeren küçük polen keseleri.
Submitted by:

Mikrosporlar
Micros-küçük+Sporos-tohum Çimlenerek erkek gametofitleri oluşturan küçük, eşeysiz haploit sporlar.
Submitted by:

mikrotübül
Tüm ökaryot hücrelerin sitoplazmasında yer alan hücre iskeletinin, kamçı ve sillerin yapısına katılan, tübülin proteininden oluşmuş içi boş tüpçükler.
Submitted by:

Mikrovillus
Silindirik yada kübik epitel örtü hücrelerinin üst yüzeylerinde emme yüzeyini genişletmek için hücrenin sitoplazmasından dışarı doğru yaptığı uzantılardır.
Submitted by:

Miksidema
Myxa-mukus+Oidema-şişme Erginlerde troksin salgısı eksikliğinde ortaya çıkan bir durumdur. Metabolizma hızının yavaşlaması ve vücut ısının düşmesiyle belirlenir.
Submitted by:

millî parklar
Bilimsel ve estetik bakımdan ulusal ve uluslararası önemi bulunan doğal ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip bölgeler.

Mimikri
Mimos-taklit etmek Bir organizmanın yaşamını sürdürebilmek amacıyla bazı diğer canlı ya da cansız nesnelere benzeyerek yaptığı uyum. Bazı canlıların avcılar tarafından av olarak tercih edilmeyen canlılara benzer şekil ya da desenlenme göstermesi. Bazı böceklerin
Submitted by: eşek arılarına benzer desen taşıması

Mineraller
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik maddeler.
Submitted by:

Mirasidyum
Meirakidion-gençlik dolu kişi Parazit Trematoda'ların ilk larva evresi.
Submitted by:

Misel
Mykes-mantar+Helos-tırnak Bir mantarı oluşturan dallanmış ipliklerin hif tümü.
Submitted by:

miselyum
Bir küf mantarının ipliğimsi gövdesi.
Submitted by:

Mitokondriler
Mitos-iplik+Chondrion-tanecik Elektron taşıma sistemi ve bazı enzimleri içeren yuvarlak ya da uzamış şekildeki hücre içi organelleri. Oksidatif fosforilasyonun yapıldığı bölgeler.
Submitted by:

Mitoz
Mitos-iplik+Osis-durum, koşul Bir hücre ya da çekirdek bölünmesi şeklidir. Bu bölünmeyle oluşan her iki yavru nukleus, atasal nukleusun sahip olduğu tümüyle aynı tamamlayıcı kromozomları alır. Bir hücreden aynı özellikte iki yeni hücre oluşturan hücre bölünmesi.
Submitted by:

Miyelin
Bazı nöronların aksonlarının dışını saran, uyartı iletimini hızlandıran yağlı maddekılıf
Submitted by:

Miyokard
Kalbin çalışmasını sağlayan kas dokusu.

Miyopluk
Myein-kapamak+Ops-göz Yakını görürlük. Göz yuvarlığı aşırı derecede uzamış ve retina
Submitted by: merceğin fazla uzağında kalmıştır. Işık ışınları retinanın önündeki bir noktada birleşip yeniden ayrılarak retinaya ulaştığından bulanık görüntü meydana gelir.""

Miyozin
Myes-kas Kasta bulunan bir çözünebilir protein. Aktin ile birlikte kas liflerinin kasılıp gevşemesini sağlar. Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan protein yapıdaki kalın iplikler.
Submitted by:

Modifikasyon
Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişiklikler.
Submitted by:

Mol
Moles-şekilsiz kütle Gram kütlesi molekül ağırlığına eşit olan bir kimyasal madde miktarı, kendisini oluşturan atomların atom ağırlıkları toplamıdır.
Submitted by:

Molekül
Molecula-küçük kütle Maddenin büyük ölçüde özelliklerine ve yapısına sahip bileşimin ya da kovalent bağlarla bağlı bir elementin en küçük parçası.
Submitted by:

Monera
Moneres-tek Gerçek bir çekirdek ve plastidlerden yoksun eşeysel üremenin çok ender olduğu ya da hiç olmadığı bakteriler ve mavi-yeşil algler gibi en basit mikroorganizmaları içeren bir sistematik grup. Sistematikte bakteri ve mavi-yeşil alglerin toplandığı alem. Bu alemin içindeki canlılarda zarla çevrilmiş çekirdek ve organelleri bulunmaz.
Submitted by:

Mongolizm
Bireylerin yüz, göz kapakları, dil ve vücudun diğer kısımlarının anormalliği ile ortaya çıkan bir kongenital bozukluk. Zeka ve fiziksel gelişim büyük ölçüde gerilemiştir. . ya da . kromozomun trizomisi nedeniyle ortaya çıkar.
Submitted by:

monogliserit
Yağların sindirimiyle oluşan ve bir yağ asiti bağlı gliserol molekülü.

Monohibrit
Tek karakter bakımından melez.""
Submitted by: ""

Monohibrit çaprazlama
Ebeveynlerin sadece söz konusu tek bir tane lokusun alellerinin farklı olması göz önüne alınarak yapılan çaprazlama.
Submitted by:

Monoik
Mono-tek+Oikos-ev Tek evcikli. Aynı bitki üzerinde hem erkek hem de dişi çiçekleri ya da kozalakları taşıyan bitki.
Submitted by:

Monokotiledon
Monos-tek+Kotyledon-fincan biçiminde Angiospermae sınıfının bir alt sınıfı. Tek çenek yaprağı olan bitkileri içerir. Örneğin buğdaygiller, zambak ve orkide. Embriyolarında tek çenek yaprağına sahip bitki.
Submitted by:

Monomer
Monos-tek+Meros-kısım, parça Diğerlerine bağlanarak polimer yapabilen molekül ağırlığı nispeten küçük bileşiğin basit bir molekülü. Büyük moleküllerin hidrolizi sonucu oluşan en küçük yapı birimi.
Submitted by:

Monoploid
Haploid tek n sayıda kromozoma sahip hücre.
Submitted by:

Monosakkarit
Genel formülü (CH2O)n olan en basit şeker molekülü.. Glikoz, fruktoz, galaktoz, riboz gibi hidrolizlenmeyen en basit şeker.
Submitted by:

Monosomik
Normaldiploitkromozomsayısındanbirtanedahaazsayıda kromozoma sahip olan organizma.
Submitted by:

Morfogenez
Morphe-şekil+gennan-oluşturmak Vücudun bir kısmının ya da özel bir organın şekil, büyüklük ve diğer yapılarının gelişimi.
Submitted by:

morfoloji
Biçim bilimi. Canlıların şekil ve yapısını inceleyen bilim dalı.

morula
Emriyonal gelişmin başlangıcında meydana gelen
Submitted by: birbiriyle aynı büyüklük ve genetik özelliklere sahip blastomerlerin oluşturduğu hücre topluluğu.""

Motor Birim
Bütün iskelet kası liflerinin tek bir motor nöron tarafından uyarılması.
Submitted by:

Mukoza
Mukoz zar. Örneğin sindirim kanalını örten zar. Sindirim borusu, soluk borusu gibi iç organların iç yüzeyini örten ve mukus sıvısı salgılayan ince tabaka.
Submitted by:

mukoza tabakası
Bazı iç organlar ve dışa açılan boşluklarda en dış katmanı oluşturan epitel dokudan oluşan tabaka.

Mukus
Burun
Submitted by: nefes borusu

Multipi alleller
Tek bir lokusun farklı fenotipleri oluşturan üç ya da daha fazla seçenek durumu.
Submitted by:

müsilaj
Suyla temas ettiklerinde su alarak şişen, mide bağırsak kanalında sindirilemeyen ve emilemeyen bitkisel kaynaklı heterojen polisakkaritlerin genel adı.

mutajen
DNA ile etkileşime girerek mutasyon oluşmasına neden olan kimyasal ya da fiziksel faktörler.
Submitted by:

Mutant
DNA sında değişiklik mutasyon meydana gelmiş olan canlı. Bazı etkenler nedeni ile genetik materyalin değişmesi sonucu farklılaşmış mutasyona uğramış hücre ya da birey.
Submitted by:

Mutasyon
Bir gendeki kalıcı ve kalıtlanan değişiklik. Canlılarda çevre şartlarıyla meydana gelen ve kalıtsal olan değişiklikler. Genlerde kendiliğinden ya da çevre (radyasyon, zararlı kimyasal maddeler vb.) şartlarının etkisiyle meydana gelen, dölden döle aktarılan, kalıtsal olan değişim.
Submitted by:

Muton
Değişince organizmanın bir mutantının meydana gelmesine neden olan kromozomun en küçük parçası.
Submitted by:

Mutualizm
Ayrı ayrı yaşayamayan, beraber olmaktan yararlanan farklı türden iki organizmanın oluşturduğu birlik. iki canlının birbirlerinden faydalanarak birlikte yaşamaları.
Submitted by:

Myelin
Myelos-ilik
Submitted by: öz Merkezi sinir siteminde ve bazı periferal sinirlerde ki sinir hücrelerinin aksonları etrafında bir kılıf oluşturan yağlı madde.""

Myofibriller
Myes-kas+ Fibrilla-küçük lif Aktin ve miyozin proteinlerinden oluşan kontraktil, uzun mikros kobik lifler.
Submitted by:


Submit a name