Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 114 names in this directory beginning with the letter K.
Kadavra
Tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücudu.
Submitted by:

Kafein
Kahve taneleri ve çay yapraklarında bulunan, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olan, fosfodiesteraz aktivitesini engelleyen bir pürin alkaloit.
Submitted by:

kahverengi yağ dokusu
Sitoplazmalarında çok sayıda yağ damlası ve bol miktarda mitokondri içeren hücrelerin oluşturduğu doku.

Kalaza
Kuş yumurtalarında vitellusu yumurta sarısı karşılıklı iki taraftan zara bağlayan iki sarmal banttan her biri.""
Submitted by: ""

Kaliptra
Kökün ucunu yüksük gibi saran ve koruyan doku.
Submitted by:

kalıp
eşlenik bir polinükleotitin sentezini yönlendirebilen tek iplikli bir polinükleotit (veya bir polinükleotit bölgesi).
Submitted by:

Kalıtım
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemeyen özelliklerin, döllenme sırasında,dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim.
Submitted by:

kallus
Organize olmamış, farklılaşmamış bitki hücrelerinin çoğalmış kütlesi.
Submitted by:

kalori"
gram suyun sıcaklığını 1 °C arttırmak için gerekli ısı miktar. "

kalp krizi
Bazı nedenlerle kalp ritminin bozularak durma eğilimi göstermesi." "

Kalsitonin
Tiroid bezi tarafından salgılanan
Submitted by: kemiklerde kalsiyum depolanmasını hızlandıran bir hormon.""

Kambiyum
Çift çenekli bitkilerin gövde ve kökünde yer alan ve meristem hücrelerinden oluşan tabaka yeni odun ve soymuk tabakaları oluşturarak bitkinin kalınlaşmasını sağlar.
Submitted by:

kangren
Yeterince beslenemeyen veya bakteriyel enfeksiyona uğrayan bir dokunun yavaş yavaş ölümü ve çürümesi durumu.

Kanser
Organizmada meydana gelen ve hücreleri kontrolsüz büyüyen kötü huylu tümörlere verilen genel ad.""
Submitted by: ""

kanserojen
Doğrudan ya da dolaylı yolla kansere yol açan etmen.
Submitted by:

Kapalı Dolaşım
Kanın kalp ve damarlardan oluşan kapalı bir sistem içerisinde vücut boşluğuna yayılmadan dolaşması.
Submitted by:

kapı toplardamarı
Sindirim ürünlerini karaciğere getiren toplardamar. karboksipeptidazlar
Submitted by:

Kapsit
Virüslerin Nükleik asidinin dışında bulunan, bazı virüslerde tek tip, diğerlerinde birkaç tip proteinden oluşan protein kılıf.
Submitted by:

Karakter
Genetikte, göz rengi gibi, gözlenebilen özellik.
Submitted by:

Karbon ayak izi
Birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.
Submitted by:

karbonhidrat
Yapısında C, H, O atomlarını bulunduran, monosakkarit, disakkarit, polisakkarit olarak gruplandırılan bileşik.
Submitted by:

Kardeş kromatit
Yeni replike olmuş kromatid çiftinin her biri.
Submitted by:

Kardeş kromozomlar
Mitoz sırasında anafaz evresinin başlayıp ilerlemesiyle birbirin den ayrılmış olan kromatidler.
Submitted by:

kardia
Midenin yemek borusu ile birleştiği genişlemiş kısmı, mide kapısı.
Submitted by:

karnivor
Hayvansal besinler ile beslenen canlılar.
Submitted by:

Karoten
Bazı bitkilerde sentezlenen, özellikle koyu yeşil, lifsi ve sarı sebzelerde, meyvelerde bulunan ve yağda çözünen, A vitamininin öncüsü olan bir pigment.
Submitted by:

karotenoid
Bitkilerin kloroplastlarında ve kromoplastlarında bulunan sarı ve turumcu renkli pigment. kemiozmozis
Submitted by:

karyolemma
Hücre çekirdeğinin etrafını saran zar.
Submitted by:

karyoplazma
Hücre çekirdeğinin iç kısmını dolduran sıvı.
Submitted by:

karyotip
Kromozomların uzunluk, bant özellikleri, sentromer konumu gibi karakterlere göre sınıflandırılıp dizilmesi.
Submitted by:

Kas tonusu
iskelet kaslarının, dinlenme durumundaki kasılı hali.
Submitted by:

Katabolizma
Büyük organik moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanması ve enerjinin açığa çıkması.
Submitted by:

Katalizör
Kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını artıran madde
Submitted by:

Kazein
Sütte bulunan bir çeşit protein.
Submitted by:

kemiozmozis
ATP sentezi için gerekli enerjinin karşılandığı, hidrojen iyonlarının seçici geçirgen bir zardan geçme hareketi.

kemoreseptör
Kimyasal maddelere karşı duyarlı olan almaçlar.""
Submitted by: ""

kemosentez
Bazı canlıların güneş enerjisi yerine inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezlemeleri.
Submitted by:

kemoterapötik ajan
Kemoterapide kullanılan ve kanser hücreleri üzerinde toksik etkisi olan ilaçlar.

Keratin
Omurgalı hayvanların derisinin
Submitted by: tırnak saç

Kilit taşı tür
Bir komünitenin kompozisyonu üzerinde baskın etkiye sahip olan tür. Su samuru, Afrika filleri.
Submitted by:

kimotripsin
Proteinleri peptitlere kadar parçalayan bir enzim.

kimus
Besinlerin midedeki sindirimi sonucu oluşan bulamaç." "

kimyasal enerji
Moleküllerin kimyasal bağlarında depolanmış enerji.""
Submitted by: ""

kimyasal sindirim
Besinlerin enzimler kullanılarak daha küçük yapılara ayrıştırılması olayı.

kimyasal tepkime
Kimyasal bağların oluşması ya da kırılması ile sonuçlanan tepkime.""
Submitted by: ""

kinetik enerji
Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerji.

Kinetokor
Üzerine mikrotubüllerin tutunduğu sentromer üzerindeki özelleşmiş yapı. ""
Submitted by: ""

Kitin
Eklem bacaklıların dış iskeletini ve birçok mantarda hücre çeperini oluşturan glikozdan meydana gelmiş azot içeren polisakkarit çeşidi.
Submitted by:

Kiyazma
Mayozun profaz I evresinde homolog kromozom çiftleri arasındaki X-biçimindeki bağlantı.
Submitted by:

kırık
Kemik bütünlüğünün bozulması durumu.

Kıyı bölgesi
Kıyıdan kıta sahanlığının sınırına kadar uzanan denizel yaşam bölgesi.""
Submitted by: ""

Kloak
Kuşlar gibi omurgalı hayvanların sindirim, boşaltım ve üreme sisteminin açıldığı bölüm.
Submitted by:

Klon
Genetik olarak birbirinin aynı olan canlılar. Genellikle aynı rekombinant DNA moleküllerini içeren aynı hücrelerin bir popülasyonu.
Submitted by:

Klorofil
Fotosentez olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment maddesi. Kloroplastın tilakoit zarı üzerinde bulunan ve çeşitli dalga boylarındaki ışığı emen yeşil renkli pigment.
Submitted by:

Kloroplast
Yeşil renkli klorofil pigmentini taşıyan plastid. Bitkiler ve alglerde bulunan fotosentezin gerçekleştiği organel.
Submitted by:

Kodominans
Bir lokustaki iki alelin farklı fenotipik etkiler ürettiği ve heterozigot bireylerde her iki alelin de etkisinin ortaya çıktığı durum.
Submitted by:

Kodon
Özel bir amino asiti şifreleyen üç nukleotitten oluşan mRNA üzerindeki birim.
Submitted by:

Koenzim
Bir enzimi aktif duruma getiren, enzimin protein olmayan ve genellikle vitamin olan organik bileşeni.
Submitted by:

kofaktör
Bileşik enzimlerin protein olmayan kısmı.
Submitted by:

Koful
Ökaryot hücrelerin sitoplazması içinde sıvı, hava ya da kısmen sindirilmiş besin kapsayan tek zarla çevrili boşlukların her biri.
Submitted by:

Kohezyon
Aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti. Su moleküllerinin birbirini çekmesi.
Submitted by:

Kohlea
iç kulakta salyangozda bulunan yapı.
Submitted by:

kök
Bitkinin toprak altında gelişen, topraktaki tuzları ve suyu emen, bitkiyi toprağa bağlayan, karbohidratları depo eden, hormon sentezleyen ve yer çekimi doğrultusunda büyüyen yapısı.

Kök basıncı
Bitki köklerinin topraktan su emme kuvveti.""
Submitted by: ""

Kök hücre
Embriyolarda ve yetişkinlerde her çeşit hücreye farklılaşabilme yeteneğini sürdüren, bölünerek değişik hücre tiplerine dönüşebilen, yetişkinlerde hücre yenilenmesini sağlayan çok yönlü hücre.
Submitted by:

koleoptil
Tek çenekli bitkilerde filizin ucunu saran koruyucu örtü.

Kolesistokinin
İnce bağırsaktan salgılanan ve Pankreasın enzim salgılamasını
Submitted by: safranın da sindirim kanalına dökülmesini sağlayan hormon. ""

Kolesterol
Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından sentezlenen, kanda normalden fazla bulunması hâlinde, damar sertliğine neden olan bir maddedir. Hücre zarına dayanıklılık veren hormon, vitamin ve safra asitlerinin sentezinde kullanılan yağ benzeri bir madde.
Submitted by:

Kolloid
Asılı kalan kabarcık büyüklüğü 1-100 milimikron olan heterojen karışım.

kollojen lif
Protein yapılı
Submitted by: sert ve sağlam bağ doku elemanı." "

kolon
Omurgalılardakalınbağırsağınrektumdanöncegelen
Submitted by: dışkıdakifazlasuyu emen bölgesi.""

Koloni
Aralarında işbölümü yapan tek hücreli organizmaların bir araya gelerek topluluk oluşturmaları. Topluluk, küme, özellikle bakteri kültüründe bir araya gelen mikroorganizmaların oluşturduğu çıplak gözle görülen küme
Submitted by:

kombinasyon
Bir nesne grubu içerisinden sıra gözetmeksizin yapılan seçimler.
Submitted by:

Komensalizm
Birlikte yaşayan iki tür arasında bir katılımcının bu birliktelikten fayda sağladığı diğerinin ise etkilenmediği yaşam şekli.
Submitted by:

kompost
Mikroorganizmaların yaprak, k?ğıt ve yiyecek artıkları gibi organik maddeleri ayrıştırması sonucu oluşan toprağımsı madde.
Submitted by:

komünite
Belirli bir yerde yaşayan ve birbiri ile etkileşimde bulunan farklı türlerin popülasyonlarının oluşturduğu birliktelik.
Submitted by:

Konakçı
Parazit yaşayan bir organizmanın erginini ya da gelişim evrelerinden herhangi birini taşıyan canlı.
Submitted by:

Kondrin
Kıkırdak yapı hücrelerinin salgıladıkları ara madde.
Submitted by:

Kondrosit
Kıkırdak doku hücreleri.
Submitted by:

koni hücreleri
Gözün retina tabakasında yer alan, koni şeklindeki, ışığa son derece hassas olan ve renkli görüntünün algılanmasından sorumlu olan hücreler.
Submitted by:

Konjugasyon
Kavuşma. Bakterilerde olduğu gibi, DNA’nın bir hücreden diğerine bir konjugasyon tüpünden geçirilmesi işlemi. Paramesyumda genetik madde alışverişinin olduğu diğer sillilerde görülen, çoğalmanın olmadığı eşeyli süreç.
Submitted by:

Konsantrasyon
birim hacimde bulunan madde miktarı.
Submitted by:

kontraktil koful
Tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde, açılıp büzülerek, fazla suyu hücre dışına atmada görevli olan organel.
Submitted by:

konukçu canlı
Parazit canlıyı üzerinde barındıran canlı.

kör bağırsak
İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerde bulunan ve ucu kapalı olan bağırsak.

Koriyon
Memeli
Submitted by: kuş ve sürüngen embriyolarını koruyan zarların en dışta yer alanı bu zar

Kornea
Gözün en dışta bulunan sert tabakasının yaklaşık 1/6’sını oluşturan saydam ön bölgesi, saydam tabaka.
Submitted by:

koroner damar
Kalbi taç şeklinde kuşatan ve besleyen damar.

Korpus luteum
Yumurtlamadan sonra folikülden oluşmuş bir yapı bu yapı
Submitted by: hamileliğin sürdürülmesi için önemli olan hormonlar üretir. ""

Kotiledon
Çenek yaprak.
Submitted by:

kozalak
Açık tohumlu bitkilerde tohumları taşıyan yapı.
Submitted by:

Kozmik
Yıldızlar arası, uzaylarla ilgili olan
Submitted by:

Kozmik madde
Evreni meydana getiren madde.
Submitted by:

krebs döngüsü
Oksijenli solunumun glikolizden sonra Asetil CoA’nın tepkimeye girmesiyle başlayan döngüsel evresi." "

krista
Elektron taşıma zinciri ve ATP sentezini katalizleyen enzimlerin bulunduğu
Submitted by: mitokondrinin iç zarındaki kıvrımlı yapı.""

Kromatin iplik
Dinlenme hâlindeki ökaryot hücrenin çekirdeğinde bulunan kromozomların karmaşık hâli.
Submitted by:

Kromatit
Moleküler duplikasyon olduktan sentromerlerin birbirinden ayrıldığızamana kadar, yeni replikasyon geçirmiş olan kromozom.
Submitted by:

Kromoplast
Bitkilerde sarı, kımızı, turuncu renkli pigmentleri taşıyan plastidler.
Submitted by:

Kromotin iplik
Dinlenme halindeki ökaryot hücrenin çekirdeğinde bulunan kromozomların karmaşık hali.
Submitted by:

Kromozom
Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan DNA ve nükleoproteinden oluşmuş yapı. Hücrenin kendi kendini eksiksiz olarak kopyalamasına yarayan tüm bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan DNA’lar.
Submitted by:

Kromozom mutasyonu
Bir kromozomun üzerindeki bir DNA parçasının konumunda /yönünde değişikliklerin olması ya da DNA parçasının kaybedilmesi durumu.
Submitted by:

Kroner damarlar
Kalbi besleyen ince atardamarlar.
Submitted by:

kronik böbrek yetmezliği
Böbreğin metabolik ve hormonal fonksiyonlarında ilerleyici bozulma hali.

Krossing over
Mayoz bölünmede
Submitted by: tetratların kromotidleri arasında karşılıklı gen alış-verişi

ksantofil
Kromoplastlarda bulunan ve sarı renk veren pigment maddeleri.
Submitted by:

Ksilem
Odun borusu. Su ve mineral taşıyan cansız iletim borusu.
Submitted by:

Küf
Ekmek, peynir, portakal vb. organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar.
Submitted by:

kültür bitkileri
Gen ekleme veya gen çıkarma ile düzenlenen ekin bitkisi.
Submitted by:

kültür ortamı
Canlı veya uyku durumunda olan belirli mikroorganizmaların yetiştirmek ve geliştirmek üzere aşılandığı besin maddeleri ortamı.
Submitted by:

kuraklık
Bir bölgede canlıların yaşamını tehlikeye düşürecek şekilde nem miktarındaki azalış.
Submitted by:

kursak"
. Kuşların sindirim sisteminde kese şeklinde genişlemiş ve besin depo edilen organ. 2. Böceklerin ve solucanların sindirim kanallarında bulunan yapı."
Submitted by:

Kuşlar
Vücutları tüylerle örtülü, kalpleri dört odalı, sıcakkanlı, kanatlara sahip, bazı kemiklerinin içi boş ve deri altında hava keseleri bulunan omurgalı hayvan sınıfı.
Submitted by:

kütikula
Genellikle yaprakların yüzeyini örten ve su geçirmeyen mumsu yapıdaki koruyucu tabaka.

Kütin
Yaprak yüzeyinde su kaybını önleyen mumsu
Submitted by: su geçirmez madde.""


Submit a name