Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 93 names in this directory beginning with the letter H.
Habitat
Habitus habere- den tutmak Bir bitki ya da hayvanın doğal olarak yaşadığı yer, bulunabileceği bölge.
Submitted by:

Habituasyon
Organizmaların bir uyarıcıya alışarak ona tepki gösteremez duruma gelmesi.
Submitted by:

Habitus
Bir bitki yada hayvanın genel görünüşü.
Submitted by:

hakka
Üzümsü, açılmayan, etli meyve.
Submitted by:

Haploit Haploid
Haploos-basit, tek Normal olarak olgun bir gamette bulunan bir kromozom takımıdır. Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayısının yarısına sahiptir. Kromozom sayısının yarıya inmesi sonucu oluşan n sayıda kromozom taşıyan hücrelere haploid hücre denir.
Submitted by:

Hardy-Weinberg Yasası
Bir populasyonda bulunan bir allel gen çifti üyelerinin bağıl frekansları bir binomial denklemin açılımı olan a+ab+b ile tanımlanır. 
Submitted by:

harmanlama
Mikroorganizmaların, genellikle santrifüjleme ile kültürden alımı.
Submitted by:

Havers Kanalları
Kemik matriksi içinde uzanan ve kan damarları ve sinirleri içeren kanallar. Kemik dokudaki, sinir ve kan damarlarının geçtiği kanal.
Submitted by:

Hazırlık Reaksiyonu
Kendinden sonraki bir dehidrogenasyon reaksiyonu için uygun bir substrat molekülünün konfigürasyonunun oluşması ile sonuçlanan metabolik reaksiyonlar için kullanılan bir terimdir.
Submitted by:

HCG (insan koriyonik gonadotropini)
Korpus luteumun varlığını sürdürmesi ve hamileliğin devam etmesine yardım etmek üzere plasentadan salgılanan hormon. Hamilelikteki ikinci çizgi.
Submitted by:

Heksoz
Altı karbonlu monosakkarit.
Submitted by:

Helikaz
DNA nın kopyalanması sırasında DNA nın helik zincirini fermuar gibi açan enzim.
Submitted by:

Hemiparazit (yarı parazit)
Fotosentez yapabilen fakat suyu ve mineral besin maddelerini yaşayan bir başka bitkinin gövdesinden elde eden parazitik bitki.
Submitted by:

Hemofili
Haima-kan+Philein-sevmek Antihemofilik globulin denilen maddenin eksikliğiyle tromoblastin oluşmasının bozulduğu, soya çekimsel hastalıktır. Kan yeterince pıhtılaşmaz.
Submitted by:

Hemoglobin
Haima-kan Eritrositlerin, oksijen ve karbondioksit ileten ve pH ayarlanmasında yardımcı olan, kırmızı renkte demir içeren protein pigmenti.
Submitted by:

hemolenf
Açık dolaşım sistemine sahip omurgasızlarda bulunan vücut sıvısı.
Submitted by:

hemolitik
Kan hücrelerini parçalama özelliği olan.
Submitted by:

Hemoliz
Alyuvarların, içerisindeki hemoglobinin açığa çıkacak tarzda parçalanması veya ayrışması.
Submitted by:

hemosiyanin
Eklem bacaklıların ve yumuşakçaların hemolenfinde bulunan, oksijeni bağlayan bakır elementi içeren, mavi-yeşil renkli solunum pigmenti.
Submitted by:

Henle Kulpu
Friedrich HENLE, 19 .Yüzyıl Alman anatomisti. Memeli böbrek tübülündeki 'U' şeklinde medullaya kadar inen ilmik. Proksimal ve distal kısımlar arasında yer alır.
Submitted by:

heparin
Kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir glikoprotein.

Hepatik
Hepatikos-karaciğer Karaciğere ilişkin.""
Submitted by: ""

Hepatit B
Kan yoluyla bulaşan ve karaciğer rahatsızlıklarına yol açan bir tür virüs.
Submitted by:

Herbasöz
Herba-ot Otla ilgili ya da ot özelliği taşıyan, odunsu olmayan.
Submitted by:

Herbivor
Herba-ot+Vorare-yemek Otçul. Bitki yiyen hayvan. Otlarla beslenen hayvanlara verilen genel ad.
Submitted by:

Herbivor (otçul)
Bitki dokularını yiyen hayvan.
Submitted by:

hermafrodit
Çift eşeyli, her iki eşeyin organlarını birlikte taşıyan canlılar, erdişi. Erkek ve dişi birincil cinsiyet karakterlerini birlikte bulundurma.
Submitted by:

Hermafroditizm
Her iki eşeyede sahip canlı. Erkek ve dişi eşey organlarının aynı organizmada birlikte bulunması.
Submitted by:

Hermafroditlik
Hermes+Aphrodite-mitolojik tanrı ve Aynı organizmada hem erkek hem de dişi eşey organlarının varlığı ile karakterize edilen durumdur.
Submitted by:

Heterogami
Heteros-diğer+Gamos-evlilik Yumurta ve sperm gibi büyüklük ve yapı bakımından ayrı iki gametin birleşmesiyle meydana gelen üreme şeklidir.
Submitted by:

Heterograftlar
Heteros-diğer Alıcıdan başka bir tür hayvanın vücudundan elde edilen doku aşıları.
Submitted by:

Heterojen
Değişik karakterlere yada yapılara sahip olan.
Submitted by:

Heterosis
melez gücü Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük.
Submitted by:

heterotrof canlılar
Kendi besinlerini üretemeyen ve organik maddeleri dışarıdan almak zorunda olan canlılar.

heterotrof"
. Gereksinim duyduğu besinleri diğer organizmaları yiyerek ya da onlarınürettiği ürünleri kullanarak elde eden organizma. 2. Tüketici."
Submitted by:

Heterotroflar
Heteros-diğer+Trophos-beslek İnorganik maddelerden kendi besinini sentez edemeyen ve bu nedenle ya ototroflar ya da çürüyen maddeler üzerinde yaşamak zorunda olan organizmalar.""
Submitted by: ""

Heterozigot
Heteros-diğer+Zygos-çift Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter için iki farklı allelin bulunması.
Submitted by:

Heterozis
Heteros-diğer Melez gücü. Birbiriyle ilgisi olmayan soylara ait fertlerin birleşmesinden meydana gelen yavruların hayatta kalmak için atalarından daha iyi uyum göstermeleri.
Submitted by:

Hibernasyon
Hiberna-kış Bazı hayvanlarda kışı geçirmek için metabolizmanın yavaşladığı bir uyuşukluk dönemi.
Submitted by:

Hibrit
Melez. Genetik olarak birbirine benzemeyen ebeveynlerin yavruları.
Submitted by:

hibritleşme
Bir karakter bakımından farklı genotipe sahip bireylerin çiftleştirilmesi yada çaprazlanması.
Submitted by:

Hidrofitler
Hydor-su+Phyton-bitki Çok nemli ortamda büyüyen bitkilerdir. Ya tamamen sucul olurlar ya da kökleri su veya çamur içinde fakat gövde ve yaprakları su üzerinde bulunur.
Submitted by:

Hidrojen Bağı
Eğer hidrojen atomu, iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki zayıf bir bağdır. Bu bağlar protein ve nükleik asitlerin yapısında birinci derecede önem taşır.
Submitted by:

Hidrokarbon
Yalnızca hidrojen ve karbondan oluşan bileşik.
Submitted by:

Hidroliz
Hydor-su+Lysis-çözünme Bir bileşikteki belirli bazı bağların arasına su girmesiyle bileşiğin parçalara ayrılmasıdır. Hidroksil grubu ayrılan bileşiğin bir kısmına, hidrojen atomu da öteki kısmına katılır. Bir molekülün kovalent bağlarının su ile parçalanarak ayrılan kısımların birine H diğerine OH grubunun eklenmesi.
Submitted by:

Hidroponik
Hydro-su+ Ponere-yer Topraksız bitki kültürüdür. Kökler besin maddesi bakımından zengin sulu ortamda büyütülürler.
Submitted by:

hidrotermal baca
Okyanus tabanlarında, yerin altından gelen yarıklardan, suyun iç yüzeyine doğru mineralli sıcak suların çıktığı yer.
Submitted by:

Hif
Hyphe-ağ Bir mantar miselyumunda bulunan çok sayıdaki ipliklerden her biri. Mantarların sahip olduğu genellikle ince uzun ve saydam mikroskopik iplikçiklerin adı.
Submitted by:

hijyen
Sağlığı koruma, sağlık kurallarına uygun olan.

hiperkolesterolemi
Kandaki kolesterol oranının yüksek olması durumu." "

Hipersensitivite
Hyper-aşırı+Sensitivite-duyarlılık Değişik tepki gösterme durumudur. Anormal olarak artmış duyarlılık.""
Submitted by: ""

Hipertonik
Hyper-üst+Tonos-ton Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent su molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir. Karşılaştırılmış olduğu çözeltininkine göre daha büyük osmotik basıncı vardır.
Submitted by:

hipertonik çözelti
Hücre öz suyuna göre daha yoğun olan çözelti.
Submitted by:

hipervitaminöz
Vitamin fazlalığında meydana gelen hastalıkların genel adı.
Submitted by:

Hipofiz
Beyinde hipotalamusun hemen altında yerleşmiş olan küçük bir bezdir ve hipotalamusa ince sapla bağlanır. Ön lop ağzın tavanından dış büyümeyle, arka lop ise beynin tabanından aşağıya doğru büyüyerek oluşur.
Submitted by:

Hipokotil
Hypo-alt+Kotyle-oyuk, çukur Bir bitki embriyosunun bir kısmı ya da fidenin, kotiledon yapraklarının birleşme noktasının altında kalan kısmı.
Submitted by:

hipoksi
Ortamda oksijenin sınırlı miktarda bulunması.

Hipotalamus
Hypo-alt+Thalamus-iç oda Görme
Submitted by: su dengesi

Hipotez
Hypo-alt+Thesis-yerleştirmek Kontrollü deneylerle denenebilen ve sonuca temel teşkil eden bir varsayımdır. Araştırmanın başlangıcında henüz doğruluğu veya yanlışlığı kestirilemeyen bir öneri veya ön beklenti.
Submitted by:

Hipotonik
izotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvı.
Submitted by:

hipotonik çözelti
Hücre öz suyuna göre daha az yoğun olan çözelti.
Submitted by:

his demeti
Karıncık kaslarının kasılmasını sağlayan sinir liflerinden oluşmuş demetler.

histamin
Bağ dokuya ait mast hücreleri tarafından üretilen
Submitted by: alerjik belirtilere neden olan

Histoloji
Dokuları inceleyen bilim dalı""
Submitted by: ""

Histon
Bir ökaryotik kromozomun yapısal birimi olan bir nükleozomun iç kısmını oluşturan protein gruplarından herhangi biri.
Submitted by:

HIV
İnsan bağışıklık yetersizliği virüsü bu retrovirüs, kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromuna (AIDS) neden olur.
Submitted by:

hiyerarşi
Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası.
Submitted by:

holoenzim
Apoenzim ve kofaktörün birlikte oluşturduğu yapı.
Submitted by:

Homeostasi
Bir organizmanın içinde yaşadığı ortamla madde alış verişi yaparak, kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması. Vücuttaki organ ve sistemlerin belirli bir düzen içinde çalışması.
Submitted by:

Homeostazis
Homois-değişmeden+Stasis-ayakta dura Bir organizmanın içindeki kararlılığı ve yeknesaklığı devam ettirme eğilimi.
Submitted by:

Hominid
Homo-insan Familyasına ait olan. Yaşayan ya da soyu tükenmiş insan veya insan benzeri tip.
Submitted by:

Homograft Reaksiyon
Homos-benzer+Graft-aşı Aynı türden fakat farklı genotipteki bir organizmadan alınan bir aşılama dokusunun aşılanan organizma tarafından reddedilmesi.
Submitted by:

Homojen
Bütün birimleri aynı yapıdaki, aynı nitelikte olan
Submitted by:

Homokromi
Bazı canlıların vücut renginin, düşmanlarından korunmak için ortam rengine uyum sağlaması. Bukalemun gizlenmek için, peygamber devesi avlanmak için, dil balığının renginin, bulunduğu zeminin açık ya da koyu rengine uyum yapması.
Submitted by:

Homolog
Sitogenetikte,aynıgenetikkompozisyonavesekansasahip olan kromozom çiftlerinden bir tanesi .
Submitted by:

Homolog kromozom
Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı gen çiftine sahip kromozomlar.
Submitted by:

homolog organ
Filogenetik kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlar.
Submitted by:

Homolog Yapılar
Homologos-uyuşan Çeşitli hayvanlardaki ortak ilkel bir yapıdan gelişen, yapı planı ve gelişmede benzerlik gösteren yapılardır.
Submitted by:

Homolyotermik
Homois-değişmeyen+Therme-ısı Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlardır. Çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı değişmeyen kuş ve memeli gibi hayvanlardır.
Submitted by:

Homozigot
Homos-aynı+Zygos-çift Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı allel çiftin bulunmasıdır. 
Submitted by:

Hormon
Vücudun bir kısmında oluşturulan sonrada difüzyonla yada kan dolaşımıyla diğer kısımlarındaki hücrelere taşınarak onların çalışmalarını düzenleyen özel maddeler.
Submitted by:

Hormonlar
Hormaein-harekete başlamak, teşvik e Gövdenin bir kısmında meydana getirilen, sonra da difüzyonla ya da kan dolaşımıyla diğer kısımlardaki hücrelere taşınarak onların aktivitelerini düzenleyen maddelerdir.
Submitted by:

Hücre
Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili olan, içinde organeller bulunduran bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birimi.
Submitted by:

Hücre bölünmesi
Bir hücrenin iki yeni hücre oluşturmak suretiyle çoğalması.
Submitted by:

hücre dışı sindirim
Hücre dışına salgılanan enzimlerle büyük moleküllü besinlerin yapı taşlarına ayrıldıktan sonra hücre içine alınması.
Submitted by:

Hücre döngüsü
Bir hücrenin bir bölünmeden bir sonraki bölünmeye kadar geçirmiş olduğu evrelerin tümü.
Submitted by:

Hücre duvarı
Bakteri, mantar ve bitki hücrelerinde hücre zarının üzerinde yer alan selüloz, kitin gibi maddeler ihtiva eden yapı.
Submitted by:

hücre içi sindirim
Büyük moleküllü besinlerin hücre içerisine alınarak yapı taşlarına ayrılması.
Submitted by:

hücre kültürü
Hücrelerin vücut dışında yapay ortamlarda yetiştirilmesi.
Submitted by:

Hücre Kuramı
Canlıların hücre ve hücre ürünlerinden oluştuğunu, yeni bir hücrenin kendinden önce mevcut olan bir hücreden oluştuğunu, kimyasal bileşen ve işlevsel bakımdan birbirine benzediğini, organizma faaliyetinin bağımsız hücre birimlerinin etkileşiminin sonucu olduğunu ifade eden kuramdır.
Submitted by:

Hücre Sayısı SabitHayvanlar
Mozaik gelişmenin sonucu olarak aynı tür hayvanların aynı işi gören dokularında aynı sayıda hücre bulunması.
Submitted by:

hücresel solunum
Organik moleküllerden ATP’nin elde edildiği metabolik yollar bütünü.

Humus
Humus-toprak-yer Toprak içindeki organik madde. Toprağa kahverengi ya da siyah rengi veren çürümüş bitki dokularındaki koyu renkli maddedir.
Submitted by:


Submit a name