Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 71 names in this directory beginning with the letter G.
G1
Hücre döngüsünde, mitozun sonu ve S fazının başlangıcı ara-
Submitted by:

G2
Hücredöngüsünde,Sfazıvemitozunbaşlangıcıarasındaki
Submitted by:

Galaktoz
Süt şekeri olarak da bilinen laktozda, glikozla beraber bitki hücre duvarındaki pektinde, glikolipitlerde ve glikoproteinlerde bulunan, glikoza göre daha az tatlı olan ve sudaki çözünürlüğü fazla olmayan altı karbonlu bir şeker türüdür.
Submitted by:

galvanometre
Elektrik akımındaki değişimin manyetik alan oluşturması prensibiyle çalışan bir tür test cihazı.
Submitted by:

Gamet
Gamete-kadın Üreme hücresidir. Eşeysel üremede birleşip kaynaşan yumurta ya da sperm, birleşme sonunda yeni bir fert gelişimini başlatır. Erkek ve dişi üreme hücresine verilen ad.
Submitted by:

Gametangiyum
İçerisinde gametin oluşturulduğu herhangi bitki ya da mantar yapısı.
Submitted by:

Gametofit
Gamete-kadın+Phyton-bitki Bir bitkinin hayat devresinde haploit ya da eşeyli gamet üreten evre. Bitkilerde ve döl almaşının görüldüğü fotosentez yapan protistlerde, gametleri üreten çok hücreli haploit evre.
Submitted by:

Gametogenez
Gametlerin üretilmesine yol açan özelleşmiş hücre bölünme serisi.
Submitted by:

Ganglion Gangliyon
Gangli-düğüm Merkezi sinir sistemi dışında bulunan sinirlerde hücre gövdelerinin oluşturduğu düğümsü kütle. Merkezi sinir sistemi dışında bulunan, sinir hücrelerinin gövdelerinden oluşan sinir düğümü.
Submitted by:

gasohol
Bazı araçlarda yakıt olarak kullanılan, %90 kurşunsuz benzin ve %10 tarımsal kökenli etil alkol karışımı.

Gastodermis
Gaster-mide+Derma-deri Bağırsakların içini astarlayan sindirim ve absorbsiyondan sorumlu doku.""
Submitted by: ""

Gastrin
Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormonu.
Submitted by:

gastrit
Mide mukozasının akut ya da kronik enfeksiyonu.

Gastrula
Gaster-mide Blastuladan sonraki erken embriyonik devre. Başlangıçta ektoderm ve endoderm olmak üzere iki tabakadan ve bu iki tabaka arasında kalan boşluktan oluşur. Ektoderm ile endoderm arasındaki blastosöl ve arkanteron
Submitted by: endodermin içini astarlayan ve blastoporla dışarı açılan invaginas yonla oluşur. Embriyonun blastuladan sonra oluşan

Gastrulasyon
Gaster-mide Genç embriyonun gastrula olduğu ve önce iki, sonra da üç hücre tabakasının oluşmasıyla ilgili olaydır.
Submitted by:

GDO
Genetiği Değiştirilmiş Organizma, Doğal olarak canlıda var olmayan bir özeliğin, genler aracılığıyla o canlıya aktarılması. Örneğin kuzey buz denizinde yaşayan bir balığın geni domatese aktarılarak soğuk havalarda domates üretiminin sağlanması...
Submitted by:

gelişme
Doku ve organların görevlerini yerine getirebilecek olgunluğa erişmesi.
Submitted by:

Gemma Çanakları
Bitkinin gözü ya da tomurcuğu Bryofitler'de, çanak şekilli vejetatif tomurcuklar, eşeysiz olarak tam bir bitki haline gelir.
Submitted by:

Gen
Gennan-meydana getirmek Genetik bilginin biyolojik birimi. Özel bir kromozomun belirli bir konumunda yer alır. DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.
Submitted by:

gen çıkarma
Bir organizmanın bir ya da birden fazla geninin inaktivasyonunu içeren bir genetik mühendisliği stratejisi.
Submitted by:

gen ekleme
Yeni bir gen veya gen grubunun bir organizmanın yapısına sokulmasını içeren bir genetik mühendisliği stratejisi.
Submitted by:

gen haritalaması
Bir DNA molekülü üzerindeki farklı genlerin göreceli pozisyonlarını belirleme.
Submitted by:

Gen havuzu
Bir populasyondaki tüm bireylerde bulunan tüm genlerin farklı alellerinin tümü.
Submitted by:

gen klonlama
Bir geni taşıyan bir DNA parçasının bir klonlama vektörüne sokulması ve ardından bu rekombinant molekülün bir konak hücrede çoğaltılması. Bir klonlama vektörü kullanmaksızın aynı sonucu başaran teknikleri tanımlamak için de kullanılır (doğrudan gen transferi gibi).
Submitted by:

Gen tedavisi
Vücutlarındaki hücrelerinde işlevsel olmayan gen alellerini içeren bireylere, işlevsel alelleri içeren hücreleri sağlamak suretiyle bir genetik hastalığı tedavi etme yöntemi.
Submitted by:

Genetik
Kalıtsal bilginin birimleri olan genlerin yapısının, işlevinin ve kalıtımının bilimsel olarak çalışılması.
Submitted by:

Genetik Denge
Bir populasyonun ardışık kuşaklarında allellerin dağılımının seleksiyon ya da mutasyonla değiştirilmedikçe sabit kalması durumu.
Submitted by:

Genetik harita
Bir kromozom üzerinde yer alan genlerin kromozom üzerindeki konumlarının, genlerin rekombinasyon frekansları esas alınarak belirlenmesi.
Submitted by:

Genetik kod
Nükelotit üçlüleri şeklindeki talimat seti bir mRNA’daki doğrusal nükelotit dizisi, bir proteindeki doğrusal amino asit dizisine tercüme edilir.
Submitted by:

genetik mühendisliği
Tedavi edici bir madde, aşı veya doğadakinden daha çabuk, daha fazla miktarlarda ürün üretmek için genetik materyalle yapılan herhangi bir hareket veya girişim. Yeni genleri veya genlerin yeni kombinasyonlarını kapsayan DNA moleküllerini üretmek için deneysel tekniklerin kullanımı.
Submitted by:

genetik parmak izleme
Her bir birey için özgül olan bir bantlaşma kalıbı veren çok değişken, dağılmış tekrarlı dizilerin genomdaki dağılımlarını belirleyen bir hibritleme tekniği. genetiği değiştirilmiş
Submitted by:

Genetik Sürüklenme
Kendi arasında çoğalan küçük populasyonlarda heterozigot gen çiftlerinin bir ya da öteki allel bakımından doğal seçilim yerine şansa bağlı olarak homozigot duruma gelme eğilimi.
Submitted by:

Genetik yapı
Bir Mendel populasyonundaki farklı genotiplerin ve her bir lokustaki farklı allellerin frekansları.
Submitted by:

Geniz
Burun ve ağız boşluğunun arkasındaki kısım.
Submitted by:

Genom
Bir organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin tamamı. Prokaryot ya da ökaryot organizmalarda bulunan genetik materyalin tümü.
Submitted by:

Genom projesi
İnsanın ya da başka canlıların genomlarının tamamının ya da bir kısmının haritasını ve diziliş biçimlerini saptamayı hedeflemeye yönelik araştırmalar.
Submitted by:

Genom-Genotip
Gennan-meydana getirmek+Typos-tip Bir organizmanın asıl kalıtsal yapısı, gen çeşitleri.
Submitted by:

Genotip
Canlının sahip olduğu genlerin toplamı.
Submitted by:

Genus
Doğum, ırk, çeşit Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu taksonomik kategori.
Submitted by:

Geometrik dizi:
2-4-8-16-32-64 şeklinde devam eden bir artış şekli.
Submitted by:

geri bildirim
Birçok biyolojik olayda, olayın sonucunun ya da ürününün, reaksiyonun ilerlemesine veya durdurulmasına yol açan belli bir seviyeye ulaşması.

Geri Bildirim Feedback Denetimi
Bir sistemde reaksiyon ürünlerinin birikiminin
Submitted by: ürünlerin yapım hızının azalmasına neden olması ya da ürün eksikliğinin üretim hızının artmasına yol açması.""

Gibberellin
Bitki büyüme hormonu.
Submitted by:

Gibberellinler
Çiçekli bitkilerde, büyüme ve gelişmenin denetiminde işlevi olan ve doğal olarak bulunan bir grup kimyasal madde. Bazı türlerin genç bitkile rinde sürgünlerin uzamasını hızlandırır.
Submitted by:

glifosat
Yabancı bitkileri öldürmek amacıyla üretilmiş olan bir çeşit zehir. Herbisit.

Glikojen
Hayvanlarda besinlerle alınan karbonhidratların karaciğer ve kaslardaki depo şekli. Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur. Glikozun hayvanlar ve insanlardaki depo şeklidir. Karaciğer ve kas hücrelerinde bol miktarda bulunur.""
Submitted by: ""

Glikolipit
Genellikle hücre zarlarında bulunan, lipitlerin şeker moleküllerine kovalent bağlarla bağlanması ile meydana gelen bileşik lipit.
Submitted by:

Glikoliz
Glykys-tatlı+Lysis-çözelti Şekerlerin daha basit bileşiklere meta bolik dönüşümü. Sitoplazmada glikozun pirüvik asite kadar parçalanması sırasında gerçekleşen tepkimeler ve bu tepkimeler sırasında ATP elde edilmesi.
Submitted by:

Glikoz
C6H12O6 molekül yapısındaki karbonhidrat. Karbonhidratların en küçük yapı taşıdır. Fotosentez ile bitkilerde üretilir. Çok sayıda glikoz özel bağlarla birleşerek nişastayı, selülozu ve glikojeni oluşturur. Kan sıvısında bulunan kan şekeri glikozdur.
Submitted by:

glikozit bağı
Karbonhidratların kendileriyle veya başka bir hidroksil grubu içeren bileşiklerle kurduğu kimyasal bağ.

Gliserin
Lipidlerin yağların yapısına katılan temel bir madde.""
Submitted by: ""

gliserol (gliserin)
Üç karbon ve üç hidroksil grubu bulunduran organik bir molekül.

Globulin
Globulus-kürecik Kan plazmasında bulunan proteinlerin bir sınıfıdır. Bunlardan bir kısmı gamma globulin antikor olarak iş görürler.""
Submitted by: ""

Glomerulus
Glomus-top Küçük kan damarları ya da sinir liflerinin küme sidir. Özellikle bir böbrek tüpçüğünün proksimal ucundaki kapiller yumağı. Böbrekteki nefronların bowman kapsülü içinde bulunan kılcal kan damarları ağı.
Submitted by:

Glukagon
Pankreas tarafından üretilerek kana verilen, kan sekerini artırıcı etki yapan hormon.
Submitted by:

gölge bitkileri"
. Gelişmelerini en iyi gölgede yapan bitkiler. 2. Gölge bir ortamda büyüyen bitkiler."
Submitted by:

Golgi Cisimciği
Camilio GOLGİ, 18. yüzyıl İtalyan histoloğu Olgun sperm ve eritrositler hariç tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan bir tip hücre organe lidir. Hücre organellerinin salgılanmasında rol oynadığına inanılır.
Submitted by:

Gonad
Gone-tohum Gamet oluşturan bezdir. Yumurtalık ya da testis. Üreme hücrelerini meydana getiren üreme organları.
Submitted by:

Gonadotropin
Gonadları uyaran bir tropik hormon tipi.
Submitted by:

gonozom
eşeyin belirlenmesinde rol oynayan eşey kromozomları.
Submitted by:

görünür ışık
Dalga boyu 380-750 nm arasında değişen, insan gözünün algılayabildiği elektromanyetik spektrumun bir bölümü.
Submitted by:

gövde
Bitkilerde yaprak ve üreme organlarını taşıyan, genelde toprak üstünde olan yapılar.

Gözlem
Bir olayı
Submitted by: bir gerçeği ya da bir nesneyi iyi anlamak için bu olay

Grana
Grana-tanecik Kloroplast içindeki ardışık klorofil, protein ve lipid tabakalarını taşıyan ve fotosentezin işlevsel birimi olan küçük yapılardır. Kloroplastlar içindeki klorofil taşıyan yapı.
Submitted by:

Granül
Stoplazmada bulunan küçük tanecikler.
Submitted by:

granum
Kloroplast içerisindeki tilakoitlerin üst üste dizilmeleriyle oluşturduğu yapılar. Kloroplast stromasındaki zar yapısındaki yassı kesecikler.
Submitted by:

GTP
Hücre içerisinde meydana gelen bazı biyokimyasal reaksiyonlarda enerji için kullanılan bir tür molekül Guanozin tri fosfat.
Submitted by:

Guanin
DNA ve RNA nın yapısına katılan bir pürün bazı.
Submitted by:

Guatr
Boynun ön kısmında şişmeye yol açan tiroid bezi büyümesidir. Tiroidin aşırı faaliyeti ya da iyot eksikliğinden ortaya çıkar. Tiroid bezinin büyümesi sonucu oluşan hastalık.
Submitted by:

Gutasyon
Kök basıncı ile yaprak porlarından dışarı iletilen ve yaprak üzerinde beliren su damlacığı. Bitkilerin yapraklarından damlalar halinde su atılması. Damlama.
Submitted by:

Gymnosperm
Gymnos-çıplak+Sperma-tohum Çıplaktohumlular. Tohum ları ovaryum içinde kapalı olmayan tohumlu bitkiler sınıfı. Konifer ve ortadan kalkmış bir çok bitkileri içerir.
Submitted by:


Submit a name