Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 68 names in this directory beginning with the letter F.
F1 İlk yavru kuşak
Ebeveynler (P) çiftleştikten sonra elde edilen döl.
Submitted by:

F2 İkinci yavru kuşak
F1 kuşağının üyeleri arasında gerçekleştirilen bir çiftleştirmeden elde edilen döl.
Submitted by:

Fagositoz
Phagein-yemek+Kytos-boşluk+Osis-koşu Mikroorganizmaların, diğer hücrelerin ve yabancı taneciklerin akyuvar gibi bir hücre tarafından yutulması. Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır. Ökaryot yapıya sahip bir çok hücrede büyük moleküllü katı (besinlerin veya yok edilecek yabancı) maddelerin, yalancı ayakların kaynaşmasıyla hücre zarından koful oluşturarak hücre içerisine alması.
Submitted by:

fakültatif anaerob
Hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda yaşayabilen canlı.
Submitted by:

fallopi tüpü
Yumurtalığı döl yatağına bağlayan, döllenmenin gerçekleştiği kanal.
Submitted by:

Familya
Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği birlik anlamında kullanılan bir sınıflandırma terimi.
Submitted by:

farenjit
Enfeksiyon veya kimyasallara bağlı olarak yutağın tahriş olması.

Farinks
Pharynx-boğaz Yutak. Sindirim sisteminin solungaç keseleri ya da yarıklarını meydana getiren bölümü. İleri omurgalılarda farinks
Submitted by: ön tarafta ağız ve burun boşluğu ile

Fauna
Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü.
Submitted by:

feed-back
Bir sürecin basamaklarındaki bir değişimin önceki bir basamağa etki etmesi durumu.

femur
Uyluk kemiği.""
Submitted by: ""

Fenokopi
Phanein-göstermek+ Copia-bol
Submitted by:

Fenoloji
Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.
Submitted by:

Fenotip
Phainein-göstermek+Typos-tip Bir organizmanın kalıtsal yapısının dıştaki görünür ifadesidir. Bir bireyin hem genetik ve hem de çevre faktörleri sonucunda ortaya çıkan gözlemlenebilir özellikleri.
Submitted by:

Fermentasyon
Fermentum-mayalanmak Organik bir bileşiğin bir enzim sistemiyle anaerobik olarak parçalanmasıdır. Açığa çıkan enerji, hücrenin diğer olayları yürütmesinde kullanılır. Bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organik maddelerin uğradığı değişiklik. Bakteri, maya ve memelilerin kas hücrelerinde görülen oksijensiz şartlar altında glikoz moleküllerinin parçalanmasıyla enerjinin açığa çıktığı olay.
Submitted by:

Feromon
Phorein-taşımak Bir organizma tarafından çevreye salgılanan ve aynı türün öteki üyelerinin davranış ve gelişmesine etki eden bir maddedir. Alan belirlenmesi, topluluk içinde hiyerarşik düzenin sağlanması ve üreme döneminde eşlerin birbirini bulması gibi durumlarda etkili olan, “dış hormon” olarak da adlandırılabilen kimyasallar.
Submitted by:

Fetüs
Embriyonun üçüncü aydan doğuma kadar tüm organ taslakları oluşmuş hali. Gelişmekte olan embriyonun hamileliğin sekizinci doğum anına kadar olan evrelerini belirtmek için tıbbi ve yasal terim.
Submitted by:

Fibril
Telcik. miyofibril=kas telciği nörofibril=sinir telciği
Submitted by:

Fibrin
Kanın pıhtılaşmasıyla oluşan ipliksi, ağsı yapı.
Submitted by:

fibrinojen
Kanın damar dışında pıhtılaşmasını sağlayan bir protein. fibroblast
Submitted by:

fibroblast
Temel bağ dokusu hücresi.
Submitted by:

Fikoeritrin
Phykos-deniz yosunu+Erythros-kırmızı Kırmızı alglerde bulunan kırmızı renkli kromoprotein.
Submitted by:

Fikosiyanin
Phykos-deniz yosunu+Kyanos-mavi Mavi-yeşil alglerde bulunan mavi renkli kromoprotein.
Submitted by:

Filogenetik sınıflandırma
Canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. Doğal sınıflandırma.
Submitted by:

Filogeni
Phylon-ırk+Genesis-döl Bir organizma grubunun tüm evrimsel tarihi.
Submitted by:

Filotaksis
Bitkilerde, gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli.
Submitted by:

Filtre
Akışkan olan sıvı yada gazı süzmeye yarayan gözenekli madde. Akışkandaki asıltı, çamursu ya da katı maddeleri ayırmaya yarar.
Submitted by:

Filum
Phylon-ırk Hayvan ya da bitki dünyasında, ortak bir atadan geldiklerine inanılan organizmaları içeren büyük ana bölüm.
Submitted by:

Fisyon
Fissio-yarmak, çatlamak Organizmanın yaklaşık iki eşit parçaya bölündüğü eşeysiz üreme olayıdır.
Submitted by:

Fitoplankton
Phyton-bitki+Planktos-dolaşan Okyanus ya da göllerde bulunan ve çoğunlukla alglerin oluşturduğu mikroskobik yüzücü bitkilerdir. Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitkisel topluluk.
Submitted by:

Fizyoloji
Canlılardaki yaşamsal olayları işleyişi inceleyen bilim dalı. Doku ve organların görev ve faaliyetlerini inceleyen bilim dalı.
Submitted by:

Flagellatlar
Flagellum-kamçı Bir ya da daha fazla sayıda ince, kamçı gibi organı bulunan mikroorganizmalardır.
Submitted by:

Fleksör
Flectere-eğilmek Kol ve bacağın kırılmasını sağlayan kas.
Submitted by:

Floem
Phloios-kabuk Bitkilerdeki bir tip iletim dokusudur. Gövde ya da kökte hem yukarı hem de aşağıya doğru organik maddeleri taşır. Bitkilerde organik besin taşıyan, canlı, iletken doku, soymuk borusu.
Submitted by:

Flora
Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki veya bakteri türlerinin tümü.
Submitted by:

Floresans
Farklı dalga boyunda radyasyon absorbe eden bir maddenin ışık salması, eksite edilmiş singlet durumun temel duruma bozunması sırasında meydana gelir. Isıya bağlı olmayan çok hızlı bir olaydır.
Submitted by:

Folikül
Folliculus-küçük torba Memeli ovaryumunda olgunlaşmış yumurtayı taşıyan küçük bir hücre kesesidir. Memelilerde yumurtalıkta bulunan ve olgunlaşmış yumurtayı taşıyan kesecik. Memelilerin dişi bireylerinde, olgunlaşmamış yumurtayı çevreleyen besleyici hücreler.
Submitted by:

Folikül uyarıcı hormon (FSH)
Ön hipofiz tarafından üretilen bir gonadotropin.
Submitted by:

Foramen Ovale
Forare-delmek Sağ ve sol atriumlar arasında bulunan oval pencere fötüste bulunur. Bunun aracılığıyla sağ atriuma giren kan ciğerlere uğramadan aorta geçebilir.
Submitted by:

Foraminifera
Forare-delmek+Ferre-taşımak Kalkerli ve çok odacıklı kabuk salgılayan ameboid protozoa. Odacıklar üzerindeki deliklerden hayvan ayaklarını çıkarır.
Submitted by:

fosfat grubu
Bir molekülden diğerine enerji transferini gerçekleştiren çok atomlu bir iyon.
Submitted by:

Fosfataz
Bir molekülden su kullanarak fosfat grubunu ayıran enzim.
Submitted by:

Fosfodiester bağı
DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ.
Submitted by:

Fosfolipit
Fosforik asit ve buna bağlı kolin, serin, inozitol, etânolamin ya da gliserin taşıyan ve zarlarda bol bulunan, yapısında suyu seven ve sevmeyen grupların bir arada bulunduğu lipit gurubu.
Submitted by:

Fosfoprotein
Protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali.
Submitted by:

Fosforesans
Phos-ışık+Phorein-taşımak Bir molekülün triplet durumun dan temel durumuna bozunması sırasında belirli bir ısısı olmaksızın ışık çıkarması.
Submitted by:

Fosforilasyon
Phos-ışık+Phorein-taşımak Bir fosfat grubunun organik molekül içine girişi. ATP üretimi. Bir moleküle fosfat grubu bağlanması. ATP sentezlenmesi. Fotofosforilasyon, Oksidatif Fosforilasyon, Substrat Düzeyinde Fosforilasyon
Submitted by:

Fosil
Fossilis-kazmak Yer kabuğunda korunmuş olan organizma kalıntısı. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları.
Submitted by:

Fosil yakıtlar
Aralarında petrol, doğal gaz, kömür ve turbanın yer aldığı jeolojik çağlar boyunca, oksijensiz sedimentler içerisine gömülmüş olan organik maddelerden oluşmuş yakıtlar.
Submitted by:

fotofosforilasyon
Fotosentez sırasında ışık enerjisi yardımıyla ADP’ye fosfat bağlanarak ATP üretilmesi.

fotokimyasal tepkime
Işık etkisiyle oluşan kimyasal tepkime.""
Submitted by: ""

Fotoliz
Phos-ışık+Lysis-kayıp Işık altında bir molekülün ayrışması. Örneğin klorofil tarafından absorbe edilen ışın enerjisiyle fotosentezde suyun ayrışması. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde hidrojen ve elektronları elde etmek için suyun iyonlarına ayrışması.
Submitted by:

Foton
Phos-ışık+Ton-dilim Elektromanyetik radyasyon partikülü, bir kuan tumluk ışınsal enerji. Elektromanyetik radyasyonlarda enerji akışını sağlayan, elektriksel olarak yüksüz ve kütlesiz daima ışık hızıyla hareket eden dalga paketleri.
Submitted by:

Fotoototrof
Enerjisini ışıktan ve karbonunu karbon dioksitten elde eden bir organizma.
Submitted by:

Fotoperyodizm
Phos-ışık+Peri-ışık+Hodos-yol+İsmos- Hayvan ve bitkilerin ışık ve karanlık değişimlerine karşı gösterdikleri fizyolojik tepki.
Submitted by:

Fotoreseptör
Işığa duyarlı almaçlar.
Submitted by:

fotosentetik canlı
Fotosentez yapma yeteneğine sahip canlı.

Fotosentez
Phos-ışık+Synthesis-bir araya getirm Bitki hücrelerinde klorofil tarafından tutulan ışınım enerjisinin kullanılmasıyla su ve karbondioksitten karbonhidratların sentezlenmesi olayıdır. Yeşil bitkilerin
Submitted by: güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2O'dan besin maddelerini üretmesidir. Klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayı.""

fotosistem
Kloroplastın tilakoit zarı üzerinde yer alan ve fotosentez sırasında farklı dalga boylarındaki ışığı soğuran birimler.
Submitted by:

fotototrof
Işık enerjisi kullanarak kendi besinlerini sentezleyebilen canlılar.

Fototropizma
Phos-ışık+Tropos-dönüş Organizmanın ışığa karşı büyüme tepkisi.""
Submitted by: ""

Fötüs Fetüs
Fetus-verimli Embriyonik gelişimini büyük ölçüde tamamlamış fakat doğmamış yavru. İnsanda gebeliğin .ayından doğuma kadar.
Submitted by:

Fovea
Fovea-küçük çukur Bir organın yapısı üzerindeki küçük çukur. Özellikle retinanın merkezinde bulunan çukur yalnız konileri içerir ve net görüntüyü sağlar.
Submitted by:

Fruktoz
Genellikle meyvelerde ve balda bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.
Submitted by:

Fukoksantin
Fucus-kaya likeni+ Xanthos-s Diatome, esmer alg ve dinoflagellat'larda bulunan kahverenkli pigment.
Submitted by:

Fundus
Fundus-dip Bir organın dip kısmı ya da tabanı. İçi boş organın ağza en uzak kısmı. Midenin genişlemiş kısmı.
Submitted by:

fungus
Mantar.

Fungusit
Mantarla mücadele ilaçları.""
Submitted by: ""


Submit a name