Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 109 names in this directory beginning with the letter E.
Echinodermata
Echinus-kirpi, denizkestanesi+Eski Yunanc Derisidiken liler filumu. Derisi dikenli deniz hayvanları deniz yıldızı, deniz kestanesi v.b.
Submitted by:

Efektör
Bir organizmanın uyarıya karşı reaksiyon gösteren vücut kısmı, örneğin kas.
Submitted by:

efektör organ
Motor nöronların bağlı olduğu ve bir uyarı karşısında bir iş ya da madde oluşturan, merkezî sinir sisteminde oluşan impulslara verilen cevapları yerine getiren salgı bezi, kas gibi organ.

efektör organlar
Sinir hücrelerinin bağlı olduğu ve sinirsel uyarılara karşı verilen cevabın yerine getirildiği organlar
Submitted by: sonuçlandırıcı organlar.""

Effektör
Bir organizmanın faaliyette bulunduğu vücut yapısı, uyarıya karşı reaksiyon gösterme arası. Örneğin kas ve bez.
Submitted by:

Ekdizon
Ekdysis-çıkarma Artropodlarda deri değişimini sağlayan hormon.
Submitted by:

Ekdoderm
Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen dış tabaka.
Submitted by:

Ekilibrum
Aequus-eşit+Libra-denge Birbirine denk karşıt kuvvetlerin durumu.
Submitted by:

Eklem
iskelet sistemini oluşturan, iki yada daha fazla kemiğin birbirine eklendiği kısım.
Submitted by:

Eklembacaklılar
Sert bir kitinle örtülü vücutları iki yanlı bakışık, ayakları eklemli olup, böcekler, örümcekler, kabuklular ve çokayaklılar gibi önemli sınıfları içine alan omurgasız hayvanlar grubu.
Submitted by:

Ekoloji
Oikos-ev+Logos-söz, konuşma Organizmaların birbirleri, fiziksel ve biyotik çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
Submitted by:

Ekolojik Niş
Bir organizmanın, bir kommünite ya da ekosistem içinde yapısal adaptasyonuna, fizyolojik tepkisine ve davranışına bağlı durumu. Komünitedeki bir türün kendi etkinlikleri ve ekosistemdeki diğer elemanlarla etkileşimde üslendiği rolü.
Submitted by:

Ekosistem
Canlı ve cansız kısımlar arasındaki madde alışverişinde bir devir izleyen ve kararlı bir sistem oluşturmada birbirini etkileyen canlı ve cansız kısımların doğal bir birimi. Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü.
Submitted by:

Ekosistem hizmetleri
Ekosistemlerin insan toplumlarına fayda sağlayan kaynakların sürekliliğini sağlaması süreçleri.
Submitted by:

Ekosistem mühendisi
Mevcut habitatları değiştiren ya da yeni habitatlar yaratan yapılar inşa eden bir organizma.
Submitted by:

Ekoton
Komşu biomlar arasında oldukça geniş bir geçiş bölgesidir. Bu bölge kısıtlı ölçüde de olsa, ekoton için karakteristik olan bazı organizmalara ek olarak yakın olan her biomdan bir miktar organizma içerir.
Submitted by:

Eksik baskınlık
Heterozigot fenotipin iki homozigot fenotip arasında bir ara değere sahip olması durumu.
Submitted by:

Eksik çiçek
İşlevsel erkek organı ya da işlevsel dişi organı olmayan çiçek.
Submitted by:

Ekskresyon
Ex-dışarı+Cernere-ayırmak Boşaltım. Organizmadaki metabolik artıkların dışarı atılması.
Submitted by:

Eksositoz
Tek hücreli bir ökaryot canlının artık maddelerini boğum yaparak hücre dışarısına atma işlemi.
Submitted by:

Ekspressivite
İfade Edilebilirlik Organizmadaki bir genin belirlediği kalıtlanabilen bir sıranın ortaya çıkış uzamasını sağlayan bir kas.
Submitted by:

ekstrem
Aşırı, son derecede, uç noktada.
Submitted by:

Ektoderm
Ektos-dış+Derma-deri Gastrulanın iki germ tabakasından dışta olanı, deri ve sinir sistemini oluşturur. Embriyo gelişimi sırasında oluşan üç tabakadan en dışta olanı, dış deri.
Submitted by:

Ekzergonik
Ex-dışarı+ Ergon-iş Dışarı enerji verilmesiyle karakterize edilen reaksiyon.
Submitted by:

ekzergonik reaksiyon
Kendiliğinden gerçekleşen ve gerçekleştiği sırada enerji açığa çıkan reaksiyon.
Submitted by:

Ekzon
Ökaryotlarda, bir polipeptidin bir kısmını kodlayan bir DNA molekülü kısmı.
Submitted by:

Ekzositoz
Hücre zarının iç tarafında oluşan bir çukurluk içine giren bir molekül veya taneciğin çevresindeki zar parçası tarafından tamamen sarılmasıyla oluşan yapının zardan koparak dışarı çıkması olayı. Ökaryotik hücrelerde kofulların hücre zarı ile kaynaşarak içerdikleri salgı, atık vb. maddeleri hücre dışına vermesi.
Submitted by:

Ekzotoksin
Exo-dış taraf+Toxicum-zehir Bakteri hücreleri tarafından dış ortama salınan çok kuvvetli bir zehir.
Submitted by:

elektroforez
Moleküllerin, nişasta gibi jel yapılı maddeler bulunan ortamda elektriksel alanın etkisiyle göç hızlarının farklılığından yararlanılarak ayrılmaları. Moleküllerinin, yüklerinin büyüklüklerine oranı temelinde ayrıştırılması.
Submitted by:

Elektrolit
Elektron-amper+Lytos-çözülebilir Çözeltide yüklü partiküllere yani iyonlara ayrılan ve çözeltiden elektrik akımının geçmesini sağlayan madde.
Submitted by:

elektromanyetik spektrum
Gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar ışığın dalga boylarına göre sıralanması ile oluşan dizilim.

elektron
Atomun yapısında bulunan negatif yüklü parçacık.""
Submitted by: ""

Elektron Taşıyıcı Sistem ETS
Besin moleküllerinden oksijene, elektron mitokondride bulunan enzim sistemi. Solunum ve fotosentezde elektronların bir molekülden başka bir moleküle aktarılmasını sağlayan sistem.
Submitted by:

elektroporasyon
Hücre membranlarını geçici küçük por oluşumuna neden olan ön bir yüksek voltaja maruz bırakarak protoplastların DNA alımını artıran bir yöntem.
Submitted by:

Element
Yörüngelerde seyreden eşit sayıda elektronlara ve atom çekirdeğinde eşit sayıda protona sahip olan atomlardan oluşmuş doğal ya da yapay, kadar madde tipi.
Submitted by:

elodea
Bir tür tatlı su bitkisi.

Embolus
Embolos-tıkaç Kanla taşınıp damarı tıkayan pıhtı ya da herhangi bir parçacık.""
Submitted by: ""

Embriyo
En-içinde+Bryein-şişmek Bir organizmanın gelişmesinin ilk evresi, döllenmiş olan bir yumurtanın gelişim ürünüdür. Yumurtanın döllenmesinden sonra, oluşan canlı taslağı. Çok hücreli canlılarda gelişim basamaklarından biri, Tohum, yumurta ya da rahim gibi koruyucu bir yapı içerisinde yer alan, genç bir hayvan ya da bitki sporofiti.
Submitted by:

Embriyonik kök hücre (ESC)
Blastosistdeki çok potansiyelli bir hücre. Embriyodan elde edilen, farklılaşabilme yeteneği yüksek olan hücre.
Submitted by:

emeç
Su ve karayosunları ile bazı bitkilerin kökü andıran tutunma organı.
Submitted by:

emilim
Sindirilmiş besinlerin ince bağırsaktan dolaşım sistemine geçmesi. endergonik tepkime
Submitted by:

emme kuvveti
Osmotik basınç ve turgor basıncı arasındaki farktan dolayı oluşan kuvvet.
Submitted by:

Emülgatör
Besinlere katılan ve onların kararlı emülsiyon haline gelmesini sağlayan katkı maddesi.
Submitted by:

Emülsiyon
Emulsum-sağmak Başka bir sıvı fazda dağılan bir sıvı faz içindeki kolloid. Biri öbürünün içinde mikroskobik damlacık halinde dağılmış iki veya daha fazla sıvı karışımı.
Submitted by:

Endemik
Belirli bir bölgeye özgün olan ve böylece çoğunlukla görece sınırlı bir yayılışa sahip olan.
Submitted by:

endemik tür
Dünyanın yalnızca belirli bir bölgesinde bulunan bir bölgeye özgü olan canlı türü.
Submitted by:

Endergonik
Endom-içinde+Ergon-iş Enerji absorpsiyonu ile karakterize edilen bir reaksiyon dur. Meydana gelmesi için enerji gereklidir.
Submitted by:

Endoderm
Endom-iç+Derma-deri Archenteronu çevreleyen gastrulanın en iç tabakası olup, sindirim sistemini ve bu sisteme ait organları oluşturur.
Submitted by:

endojen
Hücre ya da sistem içinde gerçekleşen, dokulardaki yapım ve yıkım olayları.
Submitted by:

Endokard
Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar.
Submitted by:

Endokrin
Endom-içinde+Krinein-ayırmak İç salgı. Başka bir organ ya da kısım üzerinde özel bir etkiye sahip olan bir maddeyi kan ya da lenf içine salgılama işlevini yürüten organlara ait.
Submitted by:

Endokrin bez
iç salgı hormon bezi. Ürettiği salgıyı özel bir salgıya değil de kana veren bezlerden herhangi biri. İç salgı bezi. Endolenf
Submitted by:

Endometriyum
Rahmin epitel astarı.
Submitted by:

endonükleaz
Bir nükleik asit molekülünün iç kısmında bulunan fosfodiester bağlarını kıran bir enzim.
Submitted by:

Endositoz
Tek hücreli bir ökaryotun besin maddelerini boğum yaparak hücre içerisine alma işlemi. Hücre zarının dış tarafında oluşan bir çukurluk içine giren bir molekül veya taneciğin çevresindeki zar parçası tarafından tamamen sarılmasıyla oluşan yapının zardan ayrılarak sitoplazma içine alınması olayı.
Submitted by:

Endoskeleton
Endom-iç+ Skeleton-kuru vücut Vücudun içinde destek vazifesi gören kemikli ve kıkırdaklı destek yapı.
Submitted by:

Endosperm
Endom-içerdeki+Sperma-tohum Tohumlu bitkilerde gelişen embriyoyu besleyen ve saran dişi gametofitin besi dokusu. Gymnospermlerde haploid, Angiospermlerde triploittir. 3n kromozomlu besi doku.
Submitted by:

Endospor
Ana bitki üzerinde spor keselerinin iç kısmında meydana gelen sporlar, Bakterilerin olumsuz çevre koşullarında dönüştükleri yapı."
Submitted by:

endotel tabaka
Kan damarlarının içini döşeyen tek katlı yassı epitel.
Submitted by:

endüstriyel Fermantasyon
Endüstriyel ürünlerin üretimi amacıyla gerçekleştirilen geniş ölçekli mikrobiyal fermantasyon işlemi.

enerji
İş yapabilme ya da bir değişikliğe neden olma yeteneği." "

enerji dönüşümü
Enerjinin bir formdan başka bir forma çevrilmesi." "

enerji formu
Enerjinin farklı şekilleri." "

Enerjinin Korunumu Yasası
Bir temel fizik yasasıdır. Verilen herhangi bir sistemdeki enerji miktarı sabittir. Enerji ne vardan yok edilebilir
Submitted by: ne de yoktan var edilebilebilir

Enfeksiyon
Bakteri, virüs, mantar yada protozoonların organizmaya girmesi durumu. Hastalık etkeni mikroorganizmanın vücuda girmesi ve yayılması ile neden olduğu bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalık.
Submitted by:

Engram
En-iç+Grama-işaret Öğretmenin bir sonucu olarak beyinde meydana geldiği farz edilen değişikliğe ait bir terimdir.
Submitted by:

entegrasyon
Bütünleşme, birleşme.
Submitted by:

enterogastrin
Mideyi uyararak mide özsuyu salgılamasını engelleyen hormon.

enterokinaz
Tripsinojeni aktifleştirerek tripsine dönüştüren enzim." "

Entropi
İş yapmaya uygun olmayan dağınık enerji durumudur.""
Submitted by: ""

Enzim
En-içinde+Zyme-maya Canlı bir organizma içinde özel kimyasal reaksiyonları hızlandıran bir protein katalizördür. Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki katalizörler.
Submitted by:

Enzimatik
Bir enzime ait veya enzimle alakalı olan.
Submitted by:

enzimatik tepkime
Enzimlerin etkisiyle gerçekleşen tepkimeler.

eozin
Doku kesitlerinin boyanmasında kullanılan kırmızı-kahverengi
Submitted by: asidik bir boya.""

Epiboli
Epibole-örtü Bir gastrulasyon tipidir. Embriyonun animal kutbundaki küçük blastomerler gelişir ve vegetal hemisferin hücrelerini örter.
Submitted by:

epidermal
Epidermisten köken alan, epidermis yapısından olan.
Submitted by:

Epidermis
Epi-üzerinde+Derma-deri Bir organizmadaki en dıştaki hücre tabakasıdır. 1. Bitkilerde kök, gövde ve yaprakların dış epitel örtüsü. 2. Hayvanların vücudunu kaplayan derinin üst tabakası, üst deri.
Submitted by:

Epididimis
Epi-üst+Didymos-testis Testise yakın, spermlerin toplandığı karmaşık şekilde kıvrılmış tüptür. Erkek üreme sisteminde, testislerin üzerinde bulunan spermlerin olgunlaştığı ve kısa bir süre depolandığı yer.
Submitted by:

Epifit
Epi-üzerinde+Phyton-bitki Yalnız konum ve destek sağlamak için başka bitki üzerinde gelişen bitki. Orkide gibi.
Submitted by:

epifiz
Omurgalılarda beyinde bulunan ve melatonin hormonu salgılayan iç salgı bezi.
Submitted by:

Epigenez
Epi-üzerinde+Genesis-doğurulmak Döllenmiş ve farklılaşmış bir yumurtadan başlayarak yeni yapıların ardışık olumunu ifade eden teoridir.
Submitted by:

Epiglottis
Epi-üzerinde+Glottis-dil Larinks girişi, glottisi örten kapağa benzer yapı. Yutkunma sırasında soluk borusunun girişini kapatan gırtlak kapağı.
Submitted by:

Epikotil
Bitki embriyosu ya da fidede kotiledonların bağlanma yerinin üstünde kalan eksen kısmı.
Submitted by:

Epitel
Vücut dış yüzeyini, organların iç yüzeyini örten hayvansal doku.
Submitted by:

epitel doku
Hayvanlarda organizmanın vücut dışını, iç organların içini ve vücut boşluklarını astarlayan doku.
Submitted by:

Epitelyum
Epi-üzerinde+Thele-meme başı Damarları ve bazı küçük boşlukları kaplayan vücudun dış ve iç yüzeyini örten doku tabakasıdır. Az miktarda çimento maddesiyle birleştirilmiş hücreleri içerir.
Submitted by:

Erepsin
Proteinlere etki eden ince bağırsak özsularında bulunan enzim.
Submitted by:

Ergotin
Çavdarmahmuzu özütü. İlaç yapımında kullanılır.
Submitted by:

eritropoietin
Oksijen eksikliğinde böbrek ve karaciğerden salgılanmasıyla alyuvar yapımını hızlandıran hormon.

Eritrosit
Yapısında oksijen bağlama yeteneği olan hemoglobini bulunduran kan hücresi alyuvar.""
Submitted by: ""

Erozyon
Ekolojik faktörler nedeniyle toprağın verimli tabakasının bulunduğu yerden, su, rüzgar, dalga ve buz gibi etkenlerle taşınması.
Submitted by:

eser element"
. Canlı dokuda çinko
Submitted by: bakır

Eşey
Cinsiyet.
Submitted by:

eşey hücresi
Üremeden sorumlu hücre, gamet.
Submitted by:

eşeyli üreme
Farklı iki eşey hücresinin birleşmesiyle bir canlı oluşması. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşerek zigotu meydana getirmesiyle gerçekleşen üreme şekli.
Submitted by:

Eşeysiz üreme
Bir canlının özelleşmiş üreme hücrelerini meydana getirmeden tıpatıp atasına benzer canlıların oluşmasını sağlayan üreme şeklidir. Tomurcuklanma, bir hücrenin bölünmesi veya yenilenme gibi yollarla gerçekleşen, genetik olarak birbirinin aynı olan yavruların meydana geldiği, sadece tek bir ebeveynin yer aldığı üreme şekli.
Submitted by:

Eşik
Bir uyartının, duyum meydana getiren ya da algılanabilen alt sınır değeri.
Submitted by:

eşik değer
Uyartı oluşturabilen en düşük uyarı şiddeti.

Eşik sinyali
Bir sinir hücresinde uyarının zarda değişiklik yapması için gereken minimum potansiyel farkı.""
Submitted by: ""

Esiospor
Aika-yara+Sporas-tohum İlk baharda berberis kadın tuzluğu üzerinde gelişen buğday pasının ince duvarlı çift çekirdekli sporu.
Submitted by:

ester bağı
Organik asitler ile bazlar arasında kurulan kimyasal bağ. Yağ asitleri ile gliserol arasındaki kimyasal bağ.
Submitted by:

Estrojen
İkincil eşey karakterlerinin gelişimini sağlayan ovaryum folikülleri tarafından üretilen dişi eşey hormonu.
Submitted by:

Estrus
Şiddetli arzu Memelilerin dişilerinde şiddetli seksüel dürtüyle ortaya çıkan sınırlı seksüel periyodun tekrarlanması.
Submitted by:

Etçil
Hayvansal organizmalarla beslenen, et yiyen, etle beslenen.
Submitted by:

Etholoji Etoloji
Ethos-gelenek+Logos-çalışma Doğal koşullarda hayvan davranışını tüm ayrıntılarıyla inceleyen bilim dalıdır. Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı.
Submitted by:

etik
Ahlaki, ahlakla ilgili.
Submitted by:

etil alkol fermantasyonu
Glikozdan oksijensiz ortamda son ürün olarak etil alkolün oluştuğu ve ATP’nin sentezlendiği, bazı anaerob organizmalar tarafından kullanılan bir metabolik yol.
Submitted by:

Etiolasyon
Aitio-neden Karanlıkta yetiştirilen bir bitkide klorofil eksikliği nedeniyle sararma, bu durumda bitkiler küçük yapraklara ve uzun, zayıf yapraklara sahiptir.
Submitted by:

Euteria
Eu-iyi+Therion-hayvan, canavar Yavrularını oldukça ilerlemiş bir gelişim evresinde doğuran ve çok iyi gelişmiş bir plasentası bulunan plasentalı memelilerdir. Monotremata ve Marsupialia hariç bütün canlı memelileri içerir.
Submitted by:


Submit a name