Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 99 names in this directory beginning with the letter D.
D - amino asit
Bakteri hücre duvarlarının polipeptidlerinde bulunan, proteinlerde bulunmayan amino asit.
Submitted by:

Dalak
Omurgalı hayvanlarda lenfositlerin farklılaştığı ve alyuvarların parçalandığı, kan damarlarının bol olduğu lenfoid organlardan biri.
Submitted by:

dalga boyu
Elektromanyetik spektrumda yer alan ardışık iki dalganın tepe noktaları arasındaki uzaklık.
Submitted by:

dalız
Oval pencereden gelen ses dalgalarını salyangozun içine ileten salyangozun giriş bölgesi.

Dalton
John DALTON
Submitted by: 8.Yüzyıl İngiliz fizikçisi Moleküler ağırlık birimi. Bir hidrojen atomu ağırlığı.""

darı
Tohumları buğday gibi besin maddesi olarak kullanılabilen tek çenekli bitki türü.

davranış
Bir organizmanın gerçekleştirdiği hareketler ve bu hareketleri nasıl gerçekleştirdiğini açıklayan öğrenme ve hafıza gibi hareketsel niteliği olmayan aktiviteler bütünü." "

davranış Bilimi
Canlılardaki davranış şekillerini
Submitted by: bu davranışların amaç

Deaminasyon
Bir aminoasit ya da başka bir organik bileşikten bir –NH amino grubunun ayrılması. Bir molekülden amino grubunun çıkarılması işlemi.""
Submitted by: ""

defosforilasyon
ATP gibi moleküllerin yapısındaki fosfatın kopartılması.

Dehidrasyon
Gerçekleşen bir reaksiyon sonucunda suyun çıkması
Submitted by: bir doku

dehidrasyon tepkimesi
Tepkiyen moleküllerden su kaybının meydana geldiği bir kimyasal tepkimedir.
Submitted by:

Dehidrogenasyon
De-ayrı+ Hydro-su Bir molekülden hidrojen atomlarının ayrılması şeklindeki bir oksidasyon tipi.
Submitted by:

Dekarboksilasyon
Bir organik bileşikten bir -COOH karboksil grubunun ayrılması.
Submitted by:

Dekstrin
Nişastanın kısmen sindirilmesi sonucu oluşan küçük zincirli, çözünebilen polisakkarit.
Submitted by:

dekstrinaz
Dekstrini glikoza kadar parçalayan enzim. dendrit
Submitted by:

Delaminasyon
De-ayrı+Lamina-tabaka Blastodermin embriyonik gelişimi sırasında, üstte ektoderm ve altta endoderme ayrılması.
Submitted by:

Delesyon
Bir genin ya da kromozomun devamlılık gösteren parçasından bir kaybın olması sonucunda ortaya çıkan bir mutasyon.
Submitted by:

Delta-32
ccr5 adlı akyuvar hücre zarı yapısında bulunan bir reseptör proteininin mutasyon geçirmiş halidir. ccr5 genenin mutasyona uğraması zarar değil fayda sağlar ki o fayda, aids hastalığına yol açan virüsün bazı türlerinin hiv kolay bir şekilde akyuvar hücrelerinin içine girememesidir. çünkü virüse tutunma yüzeyi sağlayan proteinin yapısı değişmiştir.
Submitted by:

Denatürasyon
Protein veya nükleik asitlerin doğal yapısının bazı fiziksel (yüksek sıcaklık, radyasyon) ve kimyasal [kuvvetli asit veya baz, organik çözücüler (alkol, kloroform vb.), yoğun inorganik tuz çözeltisi etkilerle bozulması sürecidir.
Submitted by:

denatüre
Doğal niteliklerin değişmesi
Submitted by:

Dendrit
Sinir hücresinin kısa olan uzantısı.
Submitted by:

denek
Üzerinde deney yapılan canlı veya şey.
Submitted by:

Dengeli beslenme
Sağlık için gerekli olan besinleri belirli ölçülerde ve düzenli olarak alma.
Submitted by:

Dengeli Polimorfizm
Poly-çok+Morphe-biçim Ayrı ve zıt seçme baskısı ile sağlanan heterozigot ve homozigot karışımı.
Submitted by:

Denitrifikasyon
Amonyağın serbest azota çevrilmesidir. Örneğin bazı bakteriler enzimleri yardımıyla denitrifikasyon yaparlar. Nitrat ve nitrit iyonlarının azot gazını oluşturmak üzere indirgendiği metabolik faaliyet belirli toprak bakterileri tarafından gerçekleştirilir. Nitratın oksijensiz solunumda son elektron alıcı olarak kullanılması sonucu oluşur.
Submitted by:

Dentin
Kollagen ve kalsiyum tuzlarından yapılmış omurgalı hayvanların dişinin içteki sert kışımı.
Submitted by:

Dentrit
Dendron-ağaç Bir sinir impulsunu hücresel gövde boyunca ileten tipik biçimde dallı sinir lifi.
Submitted by:

deoksiribonükleaz
DNA’yı yıkan bir enzim.
Submitted by:

deoksiribonükleik asit
Hücrenin kalıtsal bilgilerini taşıyan nükleik asit tipi.
Submitted by:

Deoksiribonukleik asit DNA
Canlılardaki yönetici molekül.
Submitted by:

deoksiribonükleikasit (DNA)
Kendini eşleme yeteneği olan ve kalıtsal özellikleri belirleyen canlıların yönetici molekülü
Submitted by:

Deoksiribonukleotid
DNA'nın yapıtaşı olan molekül.
Submitted by:

Deoksiriboz
C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Genel adı pentoz olan monosakkarit. Ribozdan bir oksijen atomu eksik olan beş karbonlu bir şekerdir. DNA'nın bileşenlerinden biridir.
Submitted by:

Deplazmoliz
Plazmolize uğramış hücrenin tekrar su alarak eski haline dönmesi.
Submitted by:

Deri Değiştirme
Mutare-değiştirmek Saç, tüy ve dış iskelet gibi bir dış örtünün atılması ve yerine yenisinin yapılması.
Submitted by:

Derisi dikenliler
Yer değiştirmeyi sağlayan su kanal sistemleri iyi gelişmiş, çoğu ayrı eşeyli, yumurtalarını suya döken, gelişimlerinde başkalaşım gösteren omurgasız hayvanlar.
Submitted by:

Dermis
Derma-deri Omurgalı derisinin iç tabakası. Hayvanlarda derinin alt tabakasına verilen ad.
Submitted by:

Desiduoz
Decidere-dökülmek Kalıcı olmayan, erginleştiğinde dökülen. genellikle yaprak döken odunlu bitkiler için kullanılır
Submitted by:

Desmosomlar
Karşılıklı iki hücre yüzeyinde kesikli olarak bulunan ve hücreler arası boşluklarla ayrılan düğme biçimindeki plakalardır. Hücreleri bir arada tutmaya yararlar.
Submitted by:

Detoksifikasyon
Bir maddenin zehirli etkisini azaltan enzimatik olaylar.
Submitted by:

Deuterostom
Deuteros-ikinci+Stoma-ağız Blastoporu arka uçta ağızdan uzakta bulunan ve ön uçta yeniden meydana gelen hayvan.
Submitted by:

Diapoz
Dia-arasında+Pausis-durma Bir böceğin hayat devresinde inaktif olduğu evre.
Submitted by:

Diastol
Diastole-çekme, uzama Yürek kaslarının, özellikle ventrikül kaslarının gevşemesi. Bu sırada lümen kanla dolar.
Submitted by:

Diferensiasyon
Farklılaşma. Daha ergin duruma doğru gelişme, daha basit bir hücreden özelleşmiş bir hücre durumuna değişme.
Submitted by:

Difüzyon Yayılma
Moleküllerin kinetik enerjileri nedeniyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri. Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi. Enerji harcanmaz
Submitted by:

Digitigrat
Digitus-parmak+Gradus-adım Yalnız parmakları toprağa değen köpek ve kediler için kullanılan parmaklar üzerinde yürüme hareketi.
Submitted by:

Dihibrit
iki karakter bakımından melez olan bireylere verilen ad.
Submitted by:

Dihibrit çaprazlama
İki lokustaki alleller bakımından farklılık gösteren ebeveynlerin çaprazlanması AaxAa
Submitted by:

Dikotiledon
Dis-çift+Kotiledon-fincan biçimindek İki kotiledona çenek, yaprak sahip bitki. Embriyosunda iki çenek yaprağı bulunan bitki.
Submitted by:

Dim
Belirli bir alanı işgal eden ve kendi aralarında çoğalan benzer organizmaların oluşturduğu populasyon.
Submitted by:

Dimorfizm
Bir türün iki farklı forma sahip olma durumu.
Submitted by:

Dioik
Dis-çift+Oikos-ev İki evcikli. Bir birey üzerinde dişi, bir başkası üzerinde erkek çiçekleri bulunan bitki türleri.
Submitted by:

Dipeptit
Bir peptid bağı ile bağlanmış iki amino asit.
Submitted by:

diploid
İki kromozom takımına sahip olan (2n kromozomlu) hücre ya da organizma.

Diploit
Diploos-iki kat Gametlerde bulunan iki takım kromozom sayısı
Submitted by: iki takım kromozoma sahip hücre ya da organizma. 2n kromozom takımı taşıyan hücre.""

Disakkarit
iki mol monosakkaritin dehidrasyonu sonucu oluşan çift şeker. Hidrolizle iki monosakkarit meydana getiren sukroz, laktoz ve maltoz gibi şekerler.
Submitted by:

diseksiyon
Cansız bir organın veya dokunun labaratuvar ortamında kesilerek incelenmesi.

Distal
Distans-uzakta Aralıklı
Submitted by: belirli bir noktadan uzakta.""

distal tüp
Nefronlarda suyun hormona bağlı olarak geri emildiği bölüm.

Diyabet
şeker hastalığı. Kanda şeker oranının çok artmasıyla ortaya çıkan hastalık. ""
Submitted by: ""

diyafram
Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran kaslı yapı.

diyaliz
Su ve elektrolitlerin yoğunluğa bağlı olarak yarı geçirgen zardan geçirilmesi işlemi." "

Dış Çaprazlama
Farklı soylara ait bireyler arasındaki eşleşme.
Submitted by:

Dış döllenme
Gametlerin çevreye salınması sucul hayvanlar için tipiktir. Aynı zamanda yumurta dökme de denir.
Submitted by:

dış solunum
Organizmanın çevresinden aldığı gazı solunum organında vücut içine alması. Solunum organıyla kan arasındaki gaz alışverişi.
Submitted by:

DNA
Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan ikili sarmal yapıdaki yönetici molekül. Deoksiribonükleikasit.""
Submitted by: ""

DNA belirteci
İki ya da daha çok alel halinde var olan ve bu nedenle genetik haritalamada kullanılabilen bir DNA dizisi.
Submitted by:

DNA Deoksiribo Nükleik Asit
Kromozomlarda bulunur ve nükleotitlerindeki özel dizilerde kodlanan genetik bilgiyi içerir. Yaşayan tüm canlıların temel kalıtım maddesi. Ökaryotlarda, özellikle hücre çekirdeğinde depolanmıştır.
Submitted by:

DNA dizileme
Bir DNA molekülünde nükleotit sırasının belirlenmesi.
Submitted by:

DNA gen transferi
Konak hücrede replike olabilen bir klonlama vektörü kullanılmadan bir genin bir kromozoma transferini içeren klonlama süreci.
Submitted by:

DNA helikaz
İkili sarmalı çözen bir enzim.
Submitted by:

DNA ligaz
Replikasyon ve rekombinasyon sırasında, kırılmış DNA iplikçiklerini birleştiren enzim.
Submitted by:

DNA parmak izi
Bir bireyin sadece kendisine özgü olan allel sekans örüntüsü yaygın olarak birbirini izleyen kısa tekrarlardan ve tek nükelotit polimorfizmlerinden oluşur. Her insanın kendine özgü olan, genomu içindeki oldukça değişken bazı tekrarlanan DNA dizilerinin analizi ile elde edilen DNA parça kalıpları.
Submitted by:

DNA polimeraz
Bir DNA kalıbı üzerinde DNA sentezleyen bir enzim.
Submitted by:

Doğalgaz
Yer kabuğunun içinde metan, etan gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı gaz.
Submitted by:

doğuştan gelen davranış
Kalıtsal olarak nesilden nesle aktarılan davranışlar.

Doku
Texere-dokumak Belirli görevler yapmak üzere özelleşmiş benzer hücreler topluluğu. kas
Submitted by: sinir

doku kültürü
Çok hücreli canlılardan alınan bir hücrenin yapay ortamda çoğaltılarak yeni bir doku veya canlı oluşturulması.

döl
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütünü.
Submitted by:

Döl almaşı
Eşeyli üreyen bazı canlılarda ve özellikle bitkilerde, çok hücreli haploit ve diploit evrelerin birbirini izlemesi.
Submitted by:

döl değişimi
Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme sistemi, döl almaşı, metagenez.
Submitted by:

Döl yatağı: Uterus
Dişi üreme sisteminde, fetusu doğuma kadar beslemek ve barındırmakla görevli kas yapısında bir organdır.
Submitted by:

Dolikosefal
Dolichos-uzun+Cephale-kafa Uzun kafalı. Eni boyunun %'inden az olan bir kafatası biçimidir.""
Submitted by: ""

Döllenme
Bir spermin bir yumurtayla birleşip kaynaşması ve oluşan zigotun gelişmeye başlaması. Fertilizasyon.
Submitted by:

Döllenme borusu
Spermlerin yumurtayla birleştiği ve zigotu oluşturduğu tüp.
Submitted by:

Dominans (baskınlık)
Genetikte, genin bir alelinin, homolog kromozomlarında iki farklı allel taşıyan heterozigot bireyin fenotipini belirlemesi olayı.
Submitted by:

Dominant
Baskın gen.
Submitted by:

dopamin
Yokluğunda ya da eksikliğinde Parkinson hastalığına sebep olan, tirozin amino asitinin metabolizmasının ara ürünü olan, merkezî sinir sistemine ait nörotransmitter madde.

dormansi
Tohumun ana bitkiden ayrılıp çimleninceye kadar geçen
Submitted by: embriyonik faaliyetlerin sıfıra yakın oduğu dönem.""

dorsal
Sırt bölgesi.

doymamış yağ asitleri
Yapısındaki karbon atomları arasında çift bağa sahip olan yağ asitleri. ""
Submitted by: ""

DPN Difosfopiridin nükleotid
Aynı zamanda NAD Nikotin Adenin Dinükleotid de denir. Birçok reaksiyonda bir hidrojen alıcısı ya da vericisi olarak iş gören bir koenzim.
Submitted by:

Drupa
Drupa-olgun zeytin Eriksi meyve. Meyve kabuğunun dış kısmı derimsi, orta kısmı etli ve iç kısmı sertleşmiştir. erik, kayısı v.b.
Submitted by:

Düğümsel Doku
Kendi reaksiyon hızı birbiriyle ilişkili bir dizi reaksiyon için aralık sağlayan parça, örneğin Nodus sinoatrialis, yürek atışını başlatır ve yüreğin kasılma hızını düzenler.
Submitted by:

duodenum
İnce bağırsağın midenin bitiş yerinde başlayan bölümü, onikiparmak bağırsağı.

Duplikasyon
Kromozomun bir parçasının iki katına çıktığı mutasyon olayı çoğunlukla bir kromozomun homologundan kopan parçanın
Submitted by: diğerine eklenmesi durumunda bu olay gerçekleşir. ""

Duyu siniri
Dış yada iç reseptör organlardan yada duyu alıcılarından alınan uyartıları sinir merkezine ileten sinirler.
Submitted by:

Düz kas
iç organların hareketini sağlayan ve istemsiz çalışan, demetler alinde, uzun, iğ biçimli, tek çekirdekli kas hücrelerinin bağ dokusu içerisinde meydana getirdiği kas tipi.
Submitted by:


Submit a name