Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 91 names in this directory beginning with the letter B.
Bağımlı değişken
Bir ya da birden çok değişkendeki değişmelerden etkilenen ve böylece bu değişkenler arasında bağıntı kurulan değişken.
Submitted by:

Bağımsız dağılım
Mayoz sırasında, homolog olmayan kromozomlar üzerinde taşınan genlerin, ayrılarak gametlere geçişinin rastgele olması nedeniyle bu genlerin kalıtımının şansa dayalı olarak gerçekleşmesi.
Submitted by:

Bağımsız değişken
Diğer dış etkenlerden bağımsız olarak kendi bünyesinde ortaya çıkan veya istediğimizde değiştirebildiğimiz değişkenlerdir.
Submitted by:

Bağışıklık
Bir organizmada, mikroorganizmalara ve bunların oluşturduğu maddelere karşı oluşturulan normal olmayan şartlara karşı koymayı sağlayan, doğal ya da sonradan kazanılmış direnç.
Submitted by:

bağlı genler
Aynı kromozom üzerinde yer alan genler.

Bakteri
Bacterion Küçük bir hücreli mikroorganizmadır. Zarla çevrili gerçek ve belirgin çekirdeği ve organelleri bulunmayan prokaryotik yapıdaki en ilkel tek hücreli canlı. Ribozom dışında organeli yoktur.""
Submitted by: ""

Bakteriyel yapay kromozom (BAC)
Bakterilerde kullanılan DNA klonlama vektörü bu vektör 150.000 baz çiftine kadar yabancı DNA taşıyabilir.
Submitted by:

Bakteriyofaj
Bacterion-küçük çubuk+ Phage Bakteri hücresine giren ve öldürebilen virüs. Bakterileri enfekte ederek ölümlerine neden olabilen virüslere verilen genel ad. DNA virüsüdür. Aşağıda verilen yaşam döngüsü, virülerin nasıl zarar verdiğini göstermektedir
Submitted by:

Bal özü
Çiçekler tarafından salgılanan tatlı ve genellikle kokulu bir sıvı.
Submitted by:

Balzam
Genellikle odunsu bitkilerden elde edilen reçine ve bu reçinelerden yapılan ilaç.
Submitted by:

Basil
Terim Türkçe'ye Fransızca'daki 'bacille' sözcüğünden geçmiştir ve asıl kökeni ise Latince'de 'küçük çubuk' anlamına gelen 'bacillum' sözcüğüdür. 'Bacillum' ise yine Latince olan ve 'sopa' anlamına gelen 'baculum' sözcüğünün bir türevidir. Escherichia coli Coli basili olarak nitelendirilir. Çubuk şeklindedir.
Submitted by:

Basılanma Imprinting
Yumurtadan yeni çıkmış bir kuş yavrusunun ya da yeni doğmuş bir memeli yavrusunun ilk birkaç saat içinde bir objeyle kuvvetli bir sosyal ilişki kurarak çabuk öğrenme biçimidir.
Submitted by:

Başkalaşım
Bazı böcek ve kurbağa gibi canlıların, yumurtadan çıktıktan sonraki gelişme evrelerinde yapısal değişikliğe uğrayarak atalarına benzer hale gelmeleri.
Submitted by:

baskılanma
Bir kimyasala veya diğer uyaranlara cevaben bir gen ya da gen grubunun ifadesinin durması.
Submitted by:

Baz
Suda çözündüğü zaman hidroksil iyonu veren bileşiktir. Kırmızı turnusolu maviye dönüştürür.
Submitted by:

Bazal metabolizma
Hayatın devamı için şart olan asgari metabolizma faaliyeti. Bazal metabolizma hızı, uygun sıcaklıkta açken, birim zamanda vücutta kaybedilen ısı miktarı veya birim zamanda tüketilen O2 miktarı ölçülerek hesaplanır. Endospor oluşturmuş bakteri, yaprak dökmüş ağaç, uyku halindeki kuru tohum, kış uykusuna yatmış hayvan bazal metabolizmaya örnektir.
Submitted by:

Bazal Metabolizma Hızı
Besin alınmaması ve hareketsizlik koşulunda, vücudu canlı tutmak için gerekli olan enerji tüketimidir.
Submitted by:

Bazidyum
Bazis-temel Yüksek mantarların topuz biçiminde olan ve spor üreten organıdır.
Submitted by:

Bentik zon
Okyanusun tabanı.
Submitted by:

Bentos
Benthos- Bentik zone. Deniz dibi. Göl ya da denizin dip fauna ve florası.
Submitted by:

Besi doku
Endosperm. Bir tohumun çimlenip ilk yapraklarını verinceye kadar geçen sürede besin ihtiyacını karşılayan doku. Çiçekli 'Kapalı Tohumlu' bitkilerde 3n, Açık tohumlu 'kozalaklı' bitkilerde n kromozomludur. İçerdiği besin çeşidi ve miktarı dormansi süresini belirler
Submitted by:

besi yeri
Laboratuvar ortamında hücrelerin normal metabolik aktivitelerini sürdürebilmeleri için oluşturulan ortam.
Submitted by:

Besin Zinciri
En son enerji kaynağı olan bitkiden enerjiyi ileten organizmaların dizisidir. Bu dizideki her fert kendisinden bir öncekini yer ve kendinden bir sonraki tarafından yenir.
Submitted by:

Beslenme
Besin maddelerinin hücre ve vücutta kullanılmasına beslenme denir.
Submitted by:

beta oksidasyon
Asetil CoA molekülünü oluşturmak için yağ asitlerinden iki karbonlu birimlerin ayrılması olayı.

Beyin
Omurgalılarda kafatası içindeki merkezi sinir sisteminin bir bölümü.""
Submitted by: ""

Biküspid
Bi-iki+Cuspis-uç İki sivri uç ya da kapakçığa sahip olma.
Submitted by:

bileşik
İki ya da daha fazla farklı element atomlarının oluşturduğu saf madde.
Submitted by:

Bilim
Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.
Submitted by:

Bilimsel yöntem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.
Submitted by:

bilirubin
Hemoglobinin yıkım ürünlerinden biri.

Binomial
Nomenklatür İkili adlandırma Organizmaları cins ve tür adından oluşan iki isimle adlandırma sistemidir. Carl Linne'nin (1707-1778) bitki ve hayvanların isimlendirilmesi için ikili adlandırma ( binomial nomenklatür) yani
Submitted by: 2 sözcükten oluşan (Cins adı+ Tanımlayıcı adı=Tür adı) bir sistem geliştirmiştir. ""

Bipolar
iki uçlu veya iki kutuplu olma durumu.Sinir hücreleri için bir akson bir dendrit bulunduran
Submitted by:

Birefrigens
Bi-iki+Refringere-kırmak Bir maddenin çözelti halinde ışığı farklı konumda değişik olarak kırma özelliği.
Submitted by:

Birim Zar
Birçok hücre organelinde bulunan zar yapısı tipi. İki tarafta protein moleküllerinin oluşturduğu tabakalar, bunların arasında sandviç biçiminde lipid ve öteki moleküllerin yer aldığı zar yapısı. Elektron mikroskobunda arası açık renk iki koyu çizgi halinde görülen iki protein tabakası halinde bulunan lipit tabakasından oluştuğu varsayılan yapı.
Submitted by:

Birincil oosit
Bir oogoniyumun diploit yavru hücresi.
Submitted by:

Birincil spermatosit
Bir spermatogoniyumun diploit yavru hücresi bu hücre, ikincil spermatositi oluşturmak üzere ilk mayotik bölünmeyi geçirir.
Submitted by:

birleşik öğrenme
Canlının çevreden gelen bir uyarı ile diğer bir uyarıyı ilişkilendirmesi şeklinde gerçekleşen öğrenme türü.

Bisturi
Laboratuarda kullanılan keskin bıçak.""
Submitted by: ""

Bitkiler
Fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, eğrelti otları, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar âlemi.
Submitted by:

Bivalent
Sentromeri henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşlemesi sonucu oluşan grup.
Submitted by:

Biyocoğrafya
Populasyonların,türlerinveekolojikkomünitelerinDünya’daki dağılış şekillerini inceleyen bilimsel çalışma alanı.
Submitted by:

Biyoessey
Bios-yaşam+Assay-deneme Biyolojik etken bir maddenin etkinliğini, canlı organizma üzerinde göstererek saptama.
Submitted by:

biyoetanol
Karbonhidrat içerikli tarımsal ürünlerin fermantasyonu ile elde edilen ve benzinle belirli oranlarda harmanlanarak kullanılan çevreci bir yakıt.

Biyogenez
Canlıların kendilerine benzeyen canlılardan oluştuğunu açıklayan görüş.Abiyogenez karşıtıdır ve abiyogenezi çürütmüştür""
Submitted by: ""

Biyoinformatik
DNA sekansları gibi karmaşık biyolojik bilgilerin analizinde, bilgisayarların ve/ya da matematiğin kullanılması.
Submitted by:

biyokimya
Canlıların yapısındaki maddelerin kimyasal özellikleri ile uğraşan bilim dalı.

Biyokütle
Belirli bir alan ve hacimde bulunan canlı ağırlığa biyokütle denir. Belli bir alanda bulunan organizmaların su dışındaki toplam kuru madde kütlesi.""
Submitted by: ""

biyolistik
DNA ile kaplı, yüksek hıza sahip mikroroketlerin bombardımanı yoluyla hücrelere DNA sokma yöntemi.
Submitted by:

Biyolog
Biyoloji ile ilgilenen bilim insanı.
Submitted by:

Biyoloji
Canlıları bilimsel olarak çalışan bilim dalı.
Submitted by:

biyolojik çeşitlilik
Belirli bir alan, çevre veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, tür ve ekosistem çeşitliliği.
Submitted by:

Biyolojik Oksidasyon
Mitokondrideki elektron ileticisi aracılığıyla bir atom ya da molekülden elektron alınması olayıdır.
Submitted by:

Biyolojik Saat
Bir bitki ve hayvanın dış ve iç faaliyetinin, çevresinin düzenli çevrimsel değişmesine uyması.
Submitted by:

Biyolüminesens
Bios-yaşam+ Lümen-ışık Bir hücre ya da hücredeki enzim sistemi tarafından ışık çıkarılması.
Submitted by:

Biyom
Bios-yaşam+Ome-kitle İklim, fiziksel ve biyolojik çevre etmenlerinin karmaşık etkileşimi sonucunda oluşan ve kolayca belirlenen büyük kommünite. Yeryüzünde geniş bir coğrafik bölge işgal eden, belirli iklim koşulları ve bitki örtüsüne sahip büyük ekosistem.
Submitted by:

Biyomas
Belli bir habitatta bulunan organizmaların toplam ağırlığı.
Submitted by:

biyoremediasyon
Zararlı kimyasalları zararsız hâle getirmek ya da ortamdan uzaklaştırmak için mikroorganizmaların kullanılmasını içeren süreç.

biyoritim
Periyodik olarak bazı biyolojik yapıların veya genlerin ifade edilmesini mümkün kılan mekanizma." "

Biyosentez
Küçük moleküllerin enzimler aracılığı ile birleştirilerek büyük moleküllerin sentezlenmesi olayının canlı organizma içinde meydana gelmesi.""
Submitted by: ""

Biyosfer
Yeryüzünde canlı organizmalar tarafından işgal edilen hava, toprak ve su katlarının tümüdür. Dünyadaki bütün canlıların yaşadığı 16-20 km kalınlığında tabaka. Biyosferin deniz seviyesinden 8- 10 km'si atmosfere, 8-10 km'si okyanusların dibine doğru uzanır.
Submitted by:

Biyoteknoloji
Özellikle DNA ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere verilen ad. Canlı hücreleri kullanarak biyolojik tekniklerle endüstri, tıp, tarım vb. alanlarda kullanılmak üzere materyal üretimi. Biyolojik sistemlerin bilim ve mühendislik ilkelerine dayalı mal ve hizmet üretiminde kullanılması.
Submitted by:

Biyotik
Canlı olan.
Submitted by:

Biyotik Potansiyel
Tüm çevre koşulları optimum yaş dağılımı kararlı olan bir populasyonda doğuştan artış gücü. Bir popülasyonda ölümlerin en az, çoğalmaların en yüksek düzeyde olması sonucu popülasyonun en çok artma oranı.
Submitted by:

biyotop
Organizmanın içinde yaşadığı karakteristik alan ya da özel tip habitat,çayır, orman gibi ortamlar.
Submitted by:

Biyoyakıt
Bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen ve yakıt olarak kullanılan madde.
Submitted by:

Blastomer
Döllenmiş bir hayvan yumurtasının erken bölünmeleriyle üretilmiş olan hücrelerden herhangi biri. Emriyonik gelişme sırasında, blastula safhasında zigotun segmentasyonu sonucu oluşan aynı büyüklük ve genetik özelliklere sahip hücreler.
Submitted by:

blastopor
Emriyonik gelişmenin gastrula safhasında dış tabakada bulunan hücrelerin içeri çökmesiyle oluşan ilkin girintinin açıklık kısmı.
Submitted by:

Blastosit
Döllenmiş yumurtanın ilk bölünmeleriyle oluşan erken embriyo. Memelilerde, hücrelerden oluşmuş içi boş top şeklinde yapıdır.
Submitted by:

Blastosöl
Blasios-tohum+Koilos-oyuk, boşluk Döllenmiş yumurtanın oluşturduğu hücre kümesi ortasında içi sıvı dolu boşluk. Blastula evresi. Emriyonik gelişme sırasında, blastula safhasında küresel yapı oluşurken hücrelerin kenarlara göç ederek oluşturduğu boşluk, birinci karın boşluğu.
Submitted by:

Blastula
Blastos-tohum Döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesiyle oluşan ortası sıvı ile dolu bir hücre tabakasından ibaret küresel yapı. Döllenmiş yumurtanın bölünmeler sonucu, ortası sıvıyla dolu olan bir hücre tabakasından oluşan yapı.
Submitted by:

böbrek taşı
Havuzcukta
Submitted by: kalsiyum ve ürik asit gibi maddelerin kristalleşmesiyle oluşan katı yapılar." "

Böcekler
Eklem bacaklıların altı bacaklı
Submitted by: çoğu kanatlı ve vücutları baş

bodur
Kısa boylu.

Boşaltım
Sindirim sisteminden bilirubin
Submitted by: idrar torbasındaki idrarın ve ter

botoks
Estetik operasyonlarda kullanılan, kırışıklıkları gidermek için bakterilerden elde edilen bir madde olan botulinum toksininin vücuda enjekte edilmesi.

Bowman kapsülü
Sir William BOWMAN 19.yüzyıl İngiliz hekimi Her böbrek borucuğunun ucunda kılcal damar yumağını glomerulus saran hücrelerin oluşturduğu çift duvarlı kese. Nefronun ucunda
Submitted by: glomerulusu saran yarım küre şeklindeki bölüm.""

boza
Darı irmiği, su ve şekerden fermantasyon yoluyla üretilen, besleyici bir kış içeceği.

Brakifalanji
Brachys-kısa+Log-kütük Bir ya da daha fazla parmağın kısa oluşu.
Submitted by:

Brakilidaktili
Brachys-kısa+Dactylos-parmak El ve ayak parmaklarının anormal kısalığı.
Submitted by:

Brakipoda
Brachium-kol İki kabuğa ve içte, üzerinde kirpikli tentakülleri bulunan, iki kıvrımlı kola sahip deniz organizmalarının dahil olduğu filum.
Submitted by:

Brakisefal
Brachys-kısa+Kephale-boş Dar kafatasına sahip olan, yuvarlak kafalı, kafatası indeksi 80 ya da daha fazla olan. Kafkas kafatası. Türklerin kafatası bu şekildedir.
Submitted by:

Brankiyal
Branchion-solungaç Solungaç bölgesine ait.
Submitted by:

Briyofitler
Brios-yosun+Phyton-bitki Bitkiler dünyasında kara yosunları ve ciğer otlarının bulunduğu filum.
Submitted by:

Briyozoa
Brios-yosun+Zoe-yaşam Yosun hayvancıkları. Kayalar üzerinde yosunu andıran dallı, güzel görünüşlü bir hayvan türünün kolonisi.
Submitted by:

Bronş
Soluk borusundan ayrılan akciğerlere giden iki boru.
Submitted by:

Bronşit
Bronşlarda bakterilerin yerleşip üreyerek iltihaplanması.
Submitted by:

Brown Hareketi
Robert BROWN 20.yüzyıl botanikçisi Bir çözelti ya da süs pansiyon içinde küçük parçacıklarının, su moleküllerine çarpmasından ileri gelen harekettir.
Submitted by:

Bulaşıcı
Doğrudan, nefes alma veya temas gibi birçok yolla canlılar arasında taşınabilen hastalıklar.
Submitted by:

burkulma
Eklem bağlarının veya çevresindeki dokuların gerilmesi veya yırtılması.

Büyüme
Canlının tüm vücudunun veya bir bölümünün belli bir süre içerisinde ağırlık ve uzunluk özellikleri bakımından artış göstermesi.""
Submitted by: ""


Submit a name