Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 136 names in this directory beginning with the letter A.
Abiyotik
Canlı olmayan.
Submitted by:

abiyotik faktör
Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü.
Submitted by:

Absisik asit (ABA)
Büyümeyi inhibe eden bitki büyüme hormonu.
Submitted by:

Absisyon Tabakası
Yaprak sapının dip kısmında yer alan, birbiriyle gevşek olarak bağlantılı, ince duvarlı hücrelerden oluşan özel bir tabaka. Bu hücre tabakası, yaprağın bağlantısını zayıflatır ve yaprak dökümüne olanak verir.
Submitted by:

Absorpsiyon
Ab-den+sobere-emme Bir maddenin deri ve sindirim kanalı mukozası tarafından alınması. Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.
Submitted by:

Absorpsiyon spektrumu
Işığın bir maddeden geçerken emilen özel dalga boylarının enerji miktarı için bir ölçü. Her molekül kendine özgü bir absorpsiyon spektrumuna sahiptir.
Submitted by:

Açık dolaşım
Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir.
Submitted by:

Adaptasyon Uyum
Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Bir canlının kendi çevresine uyması, uymayı gerçekleştiren olaylar, canlının çevresi içinde yaşamasına olanak veren özellik.
Submitted by:

Adaptif Dallanma
Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi.
Submitted by:

Adenin
Aden-bez Enerji iletiminde önemi olan nükleik asit ve nükleotidlerin adenozin tri fosfat ATP, adenozin di fosfat ADP, adenilik asit AMP bileşeni. Nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazıdır. Adenin yapısına katıldığı bazı moleküller ATP, ADP, AMP, NAD, NADP vs.
Submitted by:

Adenovirüsler
Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir. Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur.
Submitted by:

Adenozin trifosfat ATP
Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. Adenin, riboz ve üç fosfat grubu içeren bir organik maddedir. Biyolojik sistemlerdeki enerji iletiminde birinci derecede önemlidir.
Submitted by:

ADH
Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çeviren enzimlerden birisi.
Submitted by:

adhezyon
Farklı molekülleri bir arada tutan çekim veya kuvvet.

Adipoz
Adiposis-yağa ait Yağın depolandığı doku ya da yağ.""
Submitted by: ""

Adrenalin
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.
Submitted by:

Adventif Kök Ek kök
Ad-ya+Venire-gelmek Normal olmayan bir yerden gövdeden çıkan kök.
Submitted by:

aerob canlı
Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı.
Submitted by:

Aerob organizma
Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir tam tersi Anaerob.
Submitted by:

Aerobik
Aero-hava Yalnız moleküler oksijen bulunduğu zaman gelişme ya da metabolizleme.
Submitted by:

aerobik canlı
Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı.
Submitted by:

aerobik solunum"
. Havadan oksijen alınarak karbonhidratların parçalanması yoluyla karbondioksit
Submitted by: su ve enerjinin açığa çıkması. 2. Oksijenli solunum."

Afaziya
A-yok+Phasis-konuşma Beyin merkezlerinin hastalanması ya da zedelenmesi sonucu olarak bazı sembolleri yazı ve söz olarak tanıyamama durumu.
Submitted by:

agar
Kırmızı alglerden elde edilen agar-agardan hazırlanarak bakteri kültürleri ve elektroforez jellerini hazırlamak için kullanılan jelatinimsi bir madde.

Aglütinasyon
Agglutinare-bir şeyi yapıştırmak Bir sıvı içinde dağınık halde bulunan hücre ya da parçacıkların kümeleşmesi. Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması.""
Submitted by: ""

Agnata
Anathos-çene Çenesiz balıklar. Lampetra sp., Mirine sp. ve bir çok sonu gelmiş türü içeren omurgalı sınıfı.
Submitted by:

AIDS
Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu, HIV virüsünün neden olduğu ve bağışıklık sisteminin etkisiz hâle gelmesiyle sonuçlanan bir hastalıktır.
Submitted by:

akne
Yağ bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltahaplı sivilce.

Akondroplaziya
A-değil+Chondros-kıkırdak+Plasscin-o Yetersiz kemik oluşumuna ve cüceliğe neden olan kemik gelişim ve olgunlaşmasında kalıtsal bozukluk.""
Submitted by: ""

Akromegali
Akron-kol ve bacaklar+Megalo-büyük İskete kol ve bacaklar, burun, çene, el ve ayak parmaklarının fazla büyümesi. Hipofiz bezinden büyüme hormonun fazla salgılanması sonucu oluşabilir.
Submitted by:

Akrozom
Akron-kol ve bacaklar+Soma-vücut Sperma hayvancığının baş bölgesini örten şapka gibi yapıdır. Bir spermin yumurta zarı ile ilk olarak kaynaşan ve yumurta içerisine giren öndeki ucunda yer alan yapı.
Submitted by:

Aksiyon Potansiyeli
Faaliyette bulunan herhangi bir dokuda bir kas kasılırken ve salgı yaparken, sinirden impuls geçerken duyarlı bir aygıtla saptanabilen düşük güçte bir akım.
Submitted by:

Akson
Axon-dingil Sinir impulsunu hücreden öteye götüren sinir lifi. Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.
Submitted by:

Aktif Taşıma
Bir maddenin
Submitted by: enerji harcanmasını gerektiren bir işlemle hücre membranı aracılığıyla

Aktin
Kasta bulunan bir proteindir. Miyozinle birlikte kasın, kasılma ve gevşe mesini sağlar. Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler.
Submitted by:

Aktivasyon enerjisi
Kimyasal bir reaksiyonun başlaması için gerekli enerji miktarıdır.
Submitted by:

aktivatör
Enzimlerin etkinliğini artıran maddeler.
Submitted by:

akut böbrek yetmezliği
Böbreğin hasar görmesi sonucu oluşan böbreklerdeki âni fonksiyon kaybı.

Akyuvar
Fagositoz yapabilen
Submitted by: antikor üretebilen

Alarm Renkliliği
Bazı hayvanların yaşamlarını sürdürmek için gösterdikleri renk adaptasyonları. Predatörler, parlak, belirgin renkler taşıyan bu hayvanların zehirli ya da tatsız olduğunu sanarak onları yemekten çekinirler.
Submitted by:

Alel
Allelon-iki şeyden biri Kromozomun belli bir yerinde lokus görülebilen, bir genin değişik formlarıdır. Bir karakter üzerinde aynı ya da farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden her biri.
Submitted by:

Alem
Canlıların bilimsel sınıflandırılmasında kullanılan en üst sınıflandırma taksonudur.
Submitted by:

Alerji
Çevredeki bir maddeye karşı saman nezlesi, deri kızarması ya da astım biçiminde oluşan aşırı duyarlılık.
Submitted by:

Alg
Sulu ortamda yaşayan yosun. Gelişme sırasında embriyo teşkil etmeyen ve iletim dokusundan yoksun olan ve klorofil içeren büyük bitkisel gruplarından biridir.
Submitted by:

alkolik fermantasyon
Glikozun oksijensiz ortamda mikroorganizlamar tarafından etil alkole kadar yıkılarak enerji açığa çıkarılan metabolik yol.

Allantoyis kesesi
Allas-sosis+Eidos-şekil
Submitted by: biçim Sürüngen

almaş
İki veya daha çok şeyin sırayla değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe.
Submitted by:

alöron
Bitki tohumlarında bulunan protein tanecikleri.

Alveol
Alveoller
Submitted by: akciğerlerin içinde bulunur. Kılcal damarlardaki olan karbondioksiti alıp

Alyuvar
Kanda en çok sayıda bulunan, omurgalı hayvanlarda akciğer veya solungaçlardan vücut dokularına oksijen taşınmasında görev alan kırmızı kan hücresidir.
Submitted by:

amebosit hücre
Belirgin bir şekli olmayan, amip benzeri hücreler, ameboid.
Submitted by:

Amensalizm
Biri ötekinden olumsuz olarak etkilendiği halde ikincisinin birinci türün bulunmasından zarar görmemesi durumudur.
Submitted by:

Amfibi (iki yaşamlılar)
Hem karada hem de suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip canlılar.
Submitted by:

Amilaz
Nişastayı, bir disakkarit olan maltoza katalizleyen, insanlarda tükürük bezlerinden ve pankreastan salgılanan enzimdir.
Submitted by:

Aminoasit
Bir amino -NH grubu ile bir karboksil -COOH grubu içeren bir organik bileşiktir. Aminoasitler, proteinleri oluşturmak için peptid bağlarıyla zincir biçiminde birbirine bağlanabilir. Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu NH2 ile bir karboksil grubu COOH taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda amino asit birleşerek proteinleri oluşturur.
Submitted by:

Amipsi Hareket
Amoibe-değişme+Eidos-form Bir hücrenin yalancı ayaklar yoluyla yaptığı hareket.
Submitted by:

Amniyon
Amnion-kuzu Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Embriyo etrafında su dolu kesedir.
Submitted by:

Amonyak NH3
Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu bileşik. Amino asitlerin hücresel solunumda kullanılmasıyla açığa çıkan, suda çözünebilen, zehirli atık madde.
Submitted by:

Ampirik
Tecrübeye dayanan, deneye dayalı.
Submitted by:

Anabolizma
Anamole-atma Enerji depolama, yani hücresel madde yapımını ve büyümeyi sağlamak üzere basit moleküllerin karmaşık molekülleri oluşturmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar.
Submitted by:

anaerob
Yaşamak için oksijen varlığına gereksinim duymayan canlı.
Submitted by:

anaerob canlı
Hücresel solunum için oksijen varlığına ihtiyaç duymayan canlı.
Submitted by:

Anaerobik
An-yok+Aero-hava+Bios-yaşam Yalnız moleküler oksijenin yokluğunda gelişme ya da metabolizleme.
Submitted by:

anaerobik canlı
Hücresel solunum için oksijen varlığına ihtiyaç duymayan canlı.
Submitted by:

anaerobik solunum "
. Oksijen kullanılmadan karbonhidratların parçalanması ve enerji elde edilmesi. 2. Oksijensiz solunum."
Submitted by:

Anafaz
Ana-yukarı, geri, tekrar+Phasis-evre Mitoz ya da mayoz hücre bölünmesinde metafazı izleyen ve kromozomların kutuplara doğru çekilmeye başladığı evre.
Submitted by:

Anaflaksis
Ana-yukarı, geri, tekrar+Phylaksis-k Organizmanın yabancı protein ya da başka maddelere karşı normalin üstünde aşırı reaksiyonu.
Submitted by:

anal açıklık
Sindirim sonucu oluşan atıkların hücreden uzaklaştırıldığı bölüm.
Submitted by:

Analog
Analogos-orana göre Görünüş ve işlerde benzer fakat köken bakımından farklı.
Submitted by:

analog organ
Filogenetik kökenleri farklı olan ancak aynı görevi gören organlar.
Submitted by:

Anatomi
Canlıların iç yapısını ve bu yapıyı meydana getiren organları inceleyen bilim, canlıların gövde yapısı, beden yapısı.
Submitted by:

Androjen
Andros-insan+Gennan-üretmek Testesteron ya da öteki erkek eşey hormonlarından biri gibi erkek özelliğini veren herhangi bir maddedir.
Submitted by:

anemon
Mercanlar sınıfından
Submitted by:

Anfetamin
Merkezi sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisin olan uyuşturucu madde.
Submitted by:

Angiospermler
Angeion-damar+Sperma-tohum Gerçek çiçekli trakeo fitler, çiçek ve meyvaya sahip, tohumları kapalı bir ovaryum içinde bulunan bitkilerdir.
Submitted by:

Anhidrobağlar
Anhydros-susuz İki molekül arasında su çıkması yoluyla oluşan bağlardır. Örneğin, bir molekülden OH-, ötekinden H+ iyonu çıkarak.
Submitted by:

Anizogami
Farklı şekil, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme şekli.
Submitted by:

anız
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap.
Submitted by:

anolog organ
Görevleri aynı, kökenleri farklı olan organlar.
Submitted by:

Anter
Antheros-çiçeklenme Çiçekli bir bitkide erkek organlardan biri, için de haploid spor ya da polen taneciklerinin oluştuğu polen keselerini mikrospo rangium içeren stamen kısmıdır.
Submitted by:

Anteridyum
Antera-çiçekten yapılan ilaç+ Çiçeksiz bitkilerde spermlerin oluştuğu erkek organdır.
Submitted by:

Anterozoid
Mantarlarda hareketli eşeysel hücre.
Submitted by:

Antiasit
Asit giderici
Submitted by:

Antibakteriyel
Bakterilerin yaşamasını durduran veya üremesini önleyen kimyasal maddedir.
Submitted by:

Antibiotikler
Anti-karşıt+Bios-yaşam Mikro organizmalar tarafından meydana getirilen ve seyreltik çözelti halinde bakterilerin ve başka mikroorganizmaların gelişmesini engelleme, ya da onları tahrip etme yeteneğine sahip maddelerdir. İnsan, hayvan ve bitki hastalıklarının tedavisinde geniş ölçüde kullanılmıştır.
Submitted by:

Antibiyotik
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin vb. maddelerin ortak adı.
Submitted by:

Antidiüretik Hormon
Anti-karşıt+Diuretikus-sidik meydana Böbrek borucuklarında suyun geri emilmesini denetleyen ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormondur. Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormon.
Submitted by:

Antijen
Anti-karşıt+Gennan-meydana getirmek Bir organizmada özgül antikorların yapılmasını başlatan protein ya da protein+polisakkarit bileşiminde bir yabancı maddedir. Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde.
Submitted by:

Antikodon
tRNA'daki üçlü baz dizilişi.
Submitted by:

Antikor
Vücuda giren yabancı maddeleri yok etmek için vücudun ürettiği savunma maddesi. Hastalığa sebep olan etkenleri zararsız duruma getirmek için akyuvarların salgıladığı madde. Çok hücreli organizmaların bağışıklık sistemi tarafından antijene karşı geliştirilen glikoprotein yapısındaki moleküller. (İmmunoglobulin)
Submitted by:

Antikor Antibody
Kan ya da dokularda bulunan bazı yabancı maddelere karşı tepki olarak oluşturulan proteindir.
Submitted by:

Antimetabolitler
Anti-karşıt+Metabollein-değiştirmek Normal fizyolojik işlev için gereksinen maddelere sıkı yapısal benzerlik gösteren maddeler, esas metabolitin kullanılmasını engelleyerek ya da onun yerini alarak etkisini gösterir.Enzimlerin metabolitlere etkisini engelleyen ya da metabolitlerin başka görevlerini kısıtlayan madde. Canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal tepkimelerde yer alan maddelere metabolit denir.
Submitted by:

antioksidan
Vücut hücreleri tarafından üretildiği gibi besinlerle de vücuda alınan (E veC vitaminleri vb.) ve canlı organizmada toksinlerin etkisiz hale gelmesini sağlayan madde.
Submitted by:

antiseptik
Yaralı dokulara veya cilde enfeksiyonu engellemek üzere sürülen antimikrobiyal maddelerdir.

Antitoksin
Anti-karşıt+Toxicon-zehir Bakteri tarafından salınan toksine genellikle protein karşı meydana getirilen bir antikor. Antibody""
Submitted by: ""

Antosiyanin
Antho-çiçek+Kyanos-mavi Kırmızı, mor ve mavi çiçeklerde ki bir renk maddesidir. Hidrolize olunca antosiyonidin ve şeker meydana getiren glikozitler oluşur.
Submitted by:

Anyon
Ana-yukarı+İon-giden Negatif yük taşıyan iyon.
Submitted by:

Aort
Sistemik dolaşıma kan götüren atardamarların ana gövde kısmı.
Submitted by:

Apandiks
ince bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerde parmak şeklinde bir çıkıntı.
Submitted by:

Apandisit
Apandisin iltihaplanması.
Submitted by:

apikal dominansi
Uç meristemin, lateral meristemin büyümesini önlemesi.

Apikal Meristem
Apex-tepe+ Merizein-taksim e Kök ya da gövde ucunda bulunan farklılaşmamış embriyonik doku.""
Submitted by: ""

Apoenzim
Apo-den+En-içinde+Zyme-maya Enzimin protein kısmıdır. Tam işlevsel enzim haline gelmek için özgül bir koenzime gereksinim duyar. Enzimin koenzim olmadan etkinlik gösteremeyen protein kısmıdır.
Submitted by:

archaea (Arke)
Çeperlerinde peptidoglikan tabakası bulundurmayan ve aşırı koşullarda yaşayabilen prokaryotik mikroorganizma grubudur.

Arı döl yetiştirme
Homozigot ebeveynlere uygun olarak
Submitted by: ele alınan özellik ya da özellikler bakımından her zaman aynı sonucu veren genetik çaprazlama. ""

Arkebakteriler
Ortalama yaşam koşullarına sahip ortamlarla birlikte zorlu yaşam koşullarına sahip ortamlarda dahi yaşayabilen, küresel, çubuk, spiral, dikdörtgen gibi çok çeşitli şekillere sahip tek hücreli prokaryotik canlılardır.
Submitted by:

Arkegonyum
Arche-başlangıç+Gonos-döl Çiçeksiz bitkilerde yumurtanın oluştuğu dişi organ.
Submitted by:

Arkenteron
Arche-başlangıç+Enteron-bağırsak Gastrulanın ortasında endodermle sarılı boşluk, ilk bağırsak.
Submitted by:

ART (Yardımcı üreme teknolojileri)
Yumurtalıktan döllenmemiş yumurtayı alıp, vücut dışında bir sperm ile birleştirdikten sonra döllenmiş yumurtayı yada yumurta-sperm karışımını, gelişimin gerçekleşebilmesi için dişi üremekanalındauygunbiryereyerleştirilmesiniiçerenbirkaç işlemden herhangi biri.
Submitted by:

Arter
Kanı yürekten vücudun çeşitli bölgelerine götüren kalın esnek duvarlı damar.
Submitted by:

Arteriol
Arteria-atardamar Kılcal damarın ucundaki küçük atardamar.
Submitted by:

Artropod
Artrhon-eklem+Pous-bacak Böcek ya da krustase gibi eklembacaklı bir omurgasız hayvan.
Submitted by:

asetil koenzim A
Oksijenli solunumda, Krebs döngüsünün başlangıcında okzaloasetik asit ile birleşerek sitrik asidi oluşturan bileşik.
Submitted by:

Asetilkolin
Organik bir baz olan kolinin asetik asitle esteridir. Normal olarak sinirlerin ucundan salgılanır. Sinir impulsunun sinapstan geçişini sağlar. Otonom sinir sistemi hücrelerinden salgılanan ve iskelet kaslarına uyarı götüren motor nöronlardan salgılanan çizgili kasların kasılmasını artıran, kalp kasının kasılma hızını yavaşlatan nörotransmitter.
Submitted by:

Asidozis
Vücuttan baz kaybı ya da asit birikmesiyle beliren patalojik durumdur. Yüksek hidrojen yoğunluğuyla belirlenir. Düşük pH
Submitted by:

asimetri
Herhangi bir simetri tipine sahip olmama durumu.
Submitted by:

Asit
Acidus-ekşi Molekül ya da iyonlar su içinde hidrojen iyonlarını proton veren bir maddedir. Asitler ekşi bir tada sahiptir, mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir ve bazlarla birleşerek tuzları oluşturur.
Submitted by:

asit yağmuru
Fabrika bacalarından ve taşıtların egzoz borularından çıkarak havaya karışan zehirli kimyasal maddelerin, yağmur ya da karla birlikte yeryüzüne inmesi.
Submitted by:

Aşı
Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen
Submitted by: o hastalığın ölü veya zayıflatılmış mikrobuyla hazırlanmış eriyik.""

Askospor
Askos-torba+Sporos-tohum Özel bir spor muhafazası içinde bulunan, genellikle sekiz spordan oluşan dizi.
Submitted by:

astım
Enfeksiyon ve alerjik nedenlere bağlı olarak akciğer içi hava yollarının daralması.

Atardamar
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar.
Submitted by:

Ateliozis
Ateleia-tam olamama Hipofizle ilgili cücelik.
Submitted by:

Atmosfer basıncı
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç. Deniz seviyesinde, 760 mm'lik civa sütununun 1 cm2 alana yaptığı basınç 1 atmosfer basıncıdır.
Submitted by:

Atom
Elementin kimyasal özelliğine sahip en küçük parçasıdır. Proton, nötron ve çekirdeğin çevresinde özgül bir yörünge üzerinde dönen elektronlardan oluşmuştur.
Submitted by:

Atom Yörüngesi
Atom çekirdeği etrafında bir elektronun izlediği yol.
Submitted by:

ATP
Fotosentez ve hücre solunumu sırasında oluşan ve hücre içinde bulunan, hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşıma, hücre içi sinyal iletiminde gerekli fosfatın kaynağı olma ve RNA sentezinde gereken dört monomerden biri olma gibi birçok işleve sahip nükleotittir. Adenozintrifosfat’ın kısaltılmasıdır.
Submitted by:

ATP sentaz
ATP sentezini gerçekleştiren çok alt birimli bir enzim.

Atreziya
A-yok+Tresis-delik Normal vücut deliği
Submitted by: geçit ya da boşluğunun yokluğu ya da kapalılığı.""

atrioventrikülar düğüm
Kalbin ritmik çalışmasını düzenleyen ve sağ kulakçığın alt duvarında yer alan sinir düğümü.

Atriyum
Atrion-salon
Submitted by: hol Bir başka yapı ya da organa geçme olanağını veren odacık. Venadan kanı alan ve karıncığa pompalayan yürek odacığı. Kalbin önde bulunan iki odası kulakçık.""

Avikularya
Avicula-kuş Kuş başına benzeyen Briyozoa kolonisinin bir üyesi.
Submitted by:

ayraç
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde.
Submitted by:

ayrı eşeyli
Eşey organlarının ayrı bireyler üzerinde taşınması, dişi ve erkek bireyleri ayrı olarak meydana getirme.

Ayrıştırıcı
Beslenme zincirinin sonunda yer alan kadavra
Submitted by: dışkı

Azot
Atom numarası 7 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, N ile simgelenen elementtir.
Submitted by:


Submit a name